Pozvánka na XXVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 7. apríla 2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

7 . apríla 2022 t. j. vo   š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1.Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/26/2022.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2.Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2021 – materiál č. A/2/26/2022.
Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany.

3.Návrh textu kroniky mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. A/3/26/2022.
Predkladá: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, predseda komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a odstavných plôch na území mesta Šurany – vyhovenie Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky Pd 111/21/4404-6 zo dňa 05.01.2022 prerokovanej Mestským zastupiteľstvom v Šuranoch, uznesenie č. 24/2022-Z zo dňa 11.02.2022 – materiál č. B/1/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1.Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31. 12. 2021 – materiál č. C/1/26/2022.
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany, Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany, riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.

2.Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/2/26/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

3.Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/3/26/2022.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

4.Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/4/26/2022.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

5.Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/5/26/2022.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

6.Správa Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/7/26/2022.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

7.Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022 – materiál č. C/8/26/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

8.Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2022 – materiál č. C/9/26/2022.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

9.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2022 – materiál č. C/10/26/2022.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

10.Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022 – materiál č. C/11/26/2022.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

11.Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2022 – materiál č. C/12/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

12.Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/13/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

13.Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku MDŽ v meste Šurany” mestom Šurany a schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu tohto projektu – materiál č. C/14/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

14.Návrh na poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 1 000,00 eur z rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 pre ŠPORTOVÝ KLUB ALL STARS SLOVAKIA, Komenského 20, Šurany, 942 01 – materiál č. C/15/26/2022.
Predkladá: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, predseda komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Šurany.

15.Návrh cenníka za práce a služby vykonávané Mestským podnikom služieb Šurany – materiál č. C/16/26/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

 

D. Majetkové záležitosti

1.Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Šurany, zapísaných na LV č. 1 alebo návrh na zrušenie uznesenia MsZ Šurany č. 24/2022-Z bod XV. – materiál č. D/1/26/2022.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, predseda komisie OVS Mestského zastupiteľstva Šurany.

2.Žiadosť Martina Kečkéša, bytom Rozmarínová 22, 942 01 Šurany – Kostolný Sek o predaj časti pozemku z parcely registra „C“ číslo 1455/24, diel č. 2 o výmere 21 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3.Žiadosť Nataši Špacírovej, bytom Školská 3, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 3545, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/3/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4.Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – materiál č. D/4/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5.Žiadosť FLEX SK s.r.o., Dolná 120, 941 06 Komjatice o prenájom časti pozemku v k. ú. Šurany – materiál č. D/5/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6.Žiadosť Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Tomášikova 8, Bratislava – sociálne centrum Kopec 14, 942 01 Šurany o predaj nehnuteľností v k. ú. Šurany – materiál č. D/6/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7.Žiadosť Retail Šurany s. r. o., Dlhá 1271/118, 949 01 Nitra, IČO: 53 324 668 o predaj pozemku parcela registra „E“ číslo 857, záhrada o výmere 262 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/7/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8.Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/8/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9.Žiadosť Fazuľky, Občianske združenie, Májová 17, 942 01 Šurany, o predaj nehnuteľností v k. ú. Šurany – materiál č. D/9/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

1.Informácia o výsledku výberových konaní vyhlásených na vymenovanie riaditeľa Materskej školy, Mostná 1, Šurany, Materskej školy, MDŽ 26, Šurany, Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany a Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany – materiál č. E/1/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti

1.Plat primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2021 – materiál č. F/1/26/2022.
Predkladá: František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany.

2.Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2021 – materiál č. F/2/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

3.Návrh na zrušenie „Dohody o zriadení, výstavbe a prevádzkovaní športovo – rekreačnej a turistickej zóny v oblasti vodnej plochy zvanej TONA v k. ú. Šurany zo dňa 28.04.1993 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 30.11.1993 a č. 2 zo dňa 06.04.1994 medzi mestom Šurany a miestnym urbárskym spolkom Šurany – Kostolný Sek – materiál č. F/3/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

4.Návrh vstupu mesta Šurany do správcovskej spoločnosti Kostolný Sek „SSKS“, s.r.o. za účelom spravovania areálu TONA – Šurany – Kostolný Sek v zmysle spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným – materiál č. F/4/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

17.00 hod.

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ