Pozvánka na XXVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 7. apríla 2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

7 . apríla 2022 t. j. vo   š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1.Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/26/2022.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2.Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2021 – materiál č. A/2/26/2022.
Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany.

3.Návrh textu kroniky mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. A/3/26/2022.
Predkladá: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, predseda komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a odstavných plôch na území mesta Šurany – vyhovenie Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky Pd 111/21/4404-6 zo dňa 05.01.2022 prerokovanej Mestským zastupiteľstvom v Šuranoch, uznesenie č. 24/2022-Z zo dňa 11.02.2022 – materiál č. B/1/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1.Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31. 12. 2021 – materiál č. C/1/26/2022.
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany, Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany, riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.

2.Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/2/26/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

3.Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/3/26/2022.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

4.Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/4/26/2022.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

5.Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/5/26/2022.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

6.Správa Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/7/26/2022.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

7.Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022 – materiál č. C/8/26/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

8.Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2022 – materiál č. C/9/26/2022.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

9.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2022 – materiál č. C/10/26/2022.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

10.Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022 – materiál č. C/11/26/2022.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

11.Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2022 – materiál č. C/12/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

12.Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/13/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

13.Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku MDŽ v meste Šurany” mestom Šurany a schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu tohto projektu – materiál č. C/14/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

14.Návrh na poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 1 000,00 eur z rozpočtu mesta Šurany na rok 2022 pre ŠPORTOVÝ KLUB ALL STARS SLOVAKIA, Komenského 20, Šurany, 942 01 – materiál č. C/15/26/2022.
Predkladá: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, predseda komisie školstva, kultúry, sociálno-zdravotnej, bytovej, mládeže a športu Mestského zastupiteľstva Šurany.

15.Návrh cenníka za práce a služby vykonávané Mestským podnikom služieb Šurany – materiál č. C/16/26/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

 

D. Majetkové záležitosti

1.Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Šurany, zapísaných na LV č. 1 alebo návrh na zrušenie uznesenia MsZ Šurany č. 24/2022-Z bod XV. – materiál č. D/1/26/2022.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, predseda komisie OVS Mestského zastupiteľstva Šurany.

2.Žiadosť Martina Kečkéša, bytom Rozmarínová 22, 942 01 Šurany – Kostolný Sek o predaj časti pozemku z parcely registra „C“ číslo 1455/24, diel č. 2 o výmere 21 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3.Žiadosť Nataši Špacírovej, bytom Školská 3, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 3545, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/3/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4.Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – materiál č. D/4/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5.Žiadosť FLEX SK s.r.o., Dolná 120, 941 06 Komjatice o prenájom časti pozemku v k. ú. Šurany – materiál č. D/5/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6.Žiadosť Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Tomášikova 8, Bratislava – sociálne centrum Kopec 14, 942 01 Šurany o predaj nehnuteľností v k. ú. Šurany – materiál č. D/6/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7.Žiadosť Retail Šurany s. r. o., Dlhá 1271/118, 949 01 Nitra, IČO: 53 324 668 o predaj pozemku parcela registra „E“ číslo 857, záhrada o výmere 262 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/7/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8.Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/8/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9.Žiadosť Fazuľky, Občianske združenie, Májová 17, 942 01 Šurany, o predaj nehnuteľností v k. ú. Šurany – materiál č. D/9/26/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

1.Informácia o výsledku výberových konaní vyhlásených na vymenovanie riaditeľa Materskej školy, Mostná 1, Šurany, Materskej školy, MDŽ 26, Šurany, Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany a Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany – materiál č. E/1/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti

1.Plat primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2021 – materiál č. F/1/26/2022.
Predkladá: František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany.

2.Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2021 – materiál č. F/2/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

3.Návrh na zrušenie „Dohody o zriadení, výstavbe a prevádzkovaní športovo – rekreačnej a turistickej zóny v oblasti vodnej plochy zvanej TONA v k. ú. Šurany zo dňa 28.04.1993 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 30.11.1993 a č. 2 zo dňa 06.04.1994 medzi mestom Šurany a miestnym urbárskym spolkom Šurany – Kostolný Sek – materiál č. F/3/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

4.Návrh vstupu mesta Šurany do správcovskej spoločnosti Kostolný Sek „SSKS“, s.r.o. za účelom spravovania areálu TONA – Šurany – Kostolný Sek v zmysle spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným – materiál č. F/4/26/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

17.00 hod.

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ