Hlavný kontrolór mesta

2023-11-08 Portret Huckova 004

Ing. Jana HUČKOVÁ

tel.: 0915 393 033
e-mail: j.huckova@surany.sk

wdt_ID Súbor Popis Príloha
13 Pravidlá kontrolnej činnosti HK Príloha
Dátum wdt_ID Súbor Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany Prílohy
1 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na II. polrok 2018 Prílohy
2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2018 Prílohy
3 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na II. polrok 2017 Prílohy
4 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2017 Prílohy
5 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na II. polrok 2016 Prílohy
6 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2016 Prílohy
7 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 Prílohy
01/01/2019 8 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2019 Prílohy
02/06/2019 9 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na II. polrok 2019 Prílohy
10/06/2020 10 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 Prílohy
Dátum wdt_ID Súbor Kontrola prevodov majetku mesta Šurany nad 20 000 eur Prílohy
14/05/2024 19 Správa č. HK/1/2024 z kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta Šurany, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur za rok 2023 Prílohy

Hlavný kontrolór

    Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, plat hlavného kontrolóra, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti, ako aj úlohy hlavného kontrolóra upravuje zákon č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto:

§ 18

Postavenie hlavného kontrolóra

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu1). Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti 2).

(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

 • a) poslanca,
 • b) starostu,
 • c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 • d) iného zamestnanca obce,
 • e) podľa osobitného zákona10).

§ 18a

Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie

(1) Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

(2) Deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade. Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov3). Údaje podľa tretej vety obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

(3) Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.

(4) Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo d), vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

(5) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

(6) Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas 4),  ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

(7) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

(8) Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

 • a) vzdaním sa funkcie,
 • b) odvolaním z funkcie,
 • c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
 • d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
 • e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
 • f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • g) dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa 18 ods. 2.

(9) Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak

 • a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca 1),
 • b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
 • c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

(10) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

(11) Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jeho pracovný pomer.

§ 18b

Hlavný kontrolór viacerých obcí

Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo každej obce, v ktorej hlavný kontrolór má vykonávať kontrolnú činnosť.

§ 18c

Plat hlavného kontrolóra

(1) Plat hlavného kontrolóra je súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorý je v obci

 • a) do 500 obyvateľov 1,15
 • b) od 501 do 1 000 obyvateľov 1,28
 • c) od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,54
 • d) od 3 001 do 5 000 obyvateľov 1,68
 • e) od 5 001 do 10 000 obyvateľov 1,82
 • f) od 10 001 do 20 000 obyvateľov 1,96
 • g) od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2,24
 • h) od 50 001 do 100 000 obyvateľov 2,47
 • i) nad 100 000 obyvateľov 2,78.

(2) Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určí podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky pracovného času.

(3) Ak hlavný kontrolór obce vykonáva činnosť pre viaceré obce, každá obec mu určí plat podľa odseku 1 v závislosti od dĺžky dohodnutého pracovného času.

(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.

(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

(6) Na základe dohody obcí môžu obecné zastupiteľstvá schváliť mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť pre viaceré obce, až do výšky 30 % z jeho mesačného platu určeného podľa odseku 3.

§ 18d

Rozsah kontrolnej činnosti

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov 5), kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností 6) a petícií 7), kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi 8).

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

 • a) obecný úrad,
 • b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu 9) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.

§ 18e

Pravidlá kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon2). Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

§ 18f

Úlohy hlavného kontrolóra

(1) Hlavný kontrolór

 • a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení 18d,
 • b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce,
 • h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad,
 • i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

§ 18g

Útvar hlavného kontrolóra

(1) Obec si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného úradu.

(2) Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.

(3) Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

 

 


1) Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.

2) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona        

   č. 91/2016 Z.z.

4) § 49 a 50 Zákonníka práce.

5) Zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

8) Napríklad zákon č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) Napríklad zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

  zákon č. 523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10) Napríklad zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ