POVOLENIE NA ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE MIESTNEJ CESTY – ROZKOPÁVKY / PRETLÁČANIA

(povolenia na rozkopávky sa nevydávajú od 30.11. do 28.2. kalendárneho roka)


UPOZORNENIE!

Upozorňujeme všetkých žiadateľov o zvláštne užívanie komunikácie (ďalej“ZUMK“), ktorí v zmysle stavebného zámeru a projektovej dokumentácie plánujú urobiť zásah do miestnej komunikácie, rozkopanie/podtlak vozovky, chodníka, alebo zelene, že je potrebné vybaviť si povolenie cestného správneho orgánu vydané so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu. Bližšia špecifikácia je v zákone č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Žiadosť o rozkopávku je potrebné si podať v dostatočnom časovom predstihu – minimálne 30 dní pred plánovanou realizáciou rozkopávky. Bez rozhodnutia o ZUMK – rozkopávkového povolenia vydaného príslušným cestným správnym orgánom (Mesto Šurany) nie je možné rozkopávku realizovať. V prípade zistenia vykonania rozkopávky bez uvedeného súhlasu, budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy a správneho poriadku. Miestnou komunikáciou je každá dopravná stavba, t.j. všetky všeobecne prístupné a užívané miestne a účelové komunikácie, vozovka, chodník, zeleň, parkoviská a verejné priestranstvá, ktoré slúžia k parkovaniu a miestnej doprave.

Potrebné doklady:

Prílohy:

 • 1 x situácia rozkopávky
 • Stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby (kópia)
 • Plán dopravného značenia 3x – v prípade čiastočnej alebo úplnej uzávierky miestnej cesty
 • Splnomocnenie pri zastupovaní stavebníka (originál, prípadne overená kópia)
 • Časový a vecný harmonogram (pri rozkopávke viac ako 3 dni)
 • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku podľa Z.z. 145/1995
 • Vyjadrenia dotknutých organizácií  (správcov inžinierskych sietí – ZVS, ZSE, dodávateľ optickej  siete, SPP distribúcia), nie staršie ako 3 mesiace

Poplatky:

Poplatky sú určené v súlade so zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpiso

Sadzobník správnych poplatkov

 


Predpis:

-zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov,

 -vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon a pozemných komunikáciách (cestný zákon).


Vybavuje:

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta (1.poschodie).

Lehota vybavenia:

30 dní

V prípade poruchy vedenia je potrebné nahlásiť danú skutočnosť do 12 hodín vlastníkovi alebo správcovi pozemnej komunikácie. Následne cestný správny orgán na základe oznámenia poruchy určí podmienky uvedenia miestnej komunikácie do pôvodného stavu (k oznámeniu treba priložiť situáciu a fotografiu rozkopávky).

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

(povolenia na rozkopávky sa nevydávajú od 30.11. do 28.2. kalendárneho roka)

Čo potrebujem:

Prílohy:

 1. Fotokópiu technického preukazu motorového vozidla
 2. Občiansky preukaz k nahliadnutiu
 3. Držiteľ motorového vozidla s označením O1 prikladá k žiadosti:
  – fotokópia preukazu osobitného označenia vozidla
  – fotokópia preukazu ZŤP

Podmienky pridelenia:

V zmysle VZN č. 3/2011, § 3 ods.2 vyhradené parkovacie miesta sú určené pre vozidlá vo vlastníctve fyzických osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Šurany na uliciach MDŽ, Krížna, Lúčna a pre vozidlá vo vlastníctve právnických osôb pred bytovými domami v meste Šurany.


Lehota:

 v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Povinnosť držitela:

Upozorňujeme na dodržanie povinnosti nahlasovania zmien (zmena trvalého pobytu, ukončenie prechodného pobytu, zmena EČ motorového vozidla, zmena priezviska).


Predpis:

– zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

– vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

– VZN č. 3/2011 o vyhradenom parkovaní v meste Šurany, v zmysle Dodatku č. 1 platného od 1.1.2015.


Vybavuje:

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta (1.poschodie).

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel spracovania tejto žiadosti v rozsahu poskytnutých
údajov.