Organizačný poriadok Mestského úradu v Šuranoch

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch podľa§ 11 odst. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 21 ods. 4 Štatútu mesta Šurany v y d á v a tento 
  o r g a n i z a č n ý   p o r i a d o k Mestského úradu v Šuranoch.

P R V Á Č A S Ť

Právne postavenie Mestského úradu Šurany

§ 1

1. Organizačný poriadok Mestského úradu v Šuranoch je základnou organizačnou
normou mestského úradu. Je záväzný pre všetkých zamestnancov.
2. Organizačný poriadok obsahuje vnútornú organizáciu úradu, najmä jeho organizačné 
členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry
a tiež ich vzájomné vzťahy.
3. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora.
4. Mestský úrad zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
5. Mestský úrad najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a komisií,
c) vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora.
6. Vnútornú organizáciu mestského úradu určuje na návrh primátora mestské zastupi-
teľstvo.
7. Mestský úrad nie je právnickou osobou.
8. Mestský úrad má sídlo v Šuranoch, Námestie hrdinov č. 1.

§ 2

Financovanie a hospodárenie mestského úradu

1. Objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na činnosť mestského úradu určuje mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok. Mestské zastupiteľstvo môže vo výnimočných a dostatočne odôvodnených prípadoch objem mzdových a technických prostriedkov upraviť aj v priebehu kalendárneho roka.

2. Podmienky nakladania s finančnými prostriedkami upravujú Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Šurany schválené Mestským zastupiteľstvom Šurany.

DRUHÁ ČASŤ

Postavenie mestského zastupiteľstva a primátora
vo vzťahu k mestskému úradu

§ 3

1. Mestské zastupiteľstvo vo vzťahu k mestskému úradu vykonáva a plní nasledovné
úlohy.
a) schvaľuje organizačný poriadok mestského úradu,
b) určuje vnútornú organizáciu mestského úradu,
c) rozhoduje o veciach, týkajúcich sa nakladania a hospodárenia so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami,
d) schvaľuje najdôležitejšie úkony, týkajúce sa majetku mesta a finančných zdrojov mesta a kontroluje finančné hospodárenie s ním,
e) schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov mestského úradu,
f) schvaľuje pracovný poriadok mestského úradu,
g) schvaľuje rozpočet – vrátane časti týkajúcej sa mestského úradu, jeho zmeny a kontroluje jeho čerpanie,
h) schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Šurany

2. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje aj o ďalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že
je to v dôležitom mestskom záujme.

§ 4

Primátor

1. Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta.

2. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkových vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mestského úradu, v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom. 
3. Primátor vo vzťahu k mestskému úradu vykonáva a plní najmä tieto úlohy:
a) vykonáva správu mesta v súlade so zákonmi, štatútom mesta, ako i všeobecne záväznými nariadeniami mesta,
b) rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, štatútom mesta, alebo iným organizačným poriadkom vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
c) v pracovno-právnych vzťahoch a mzdových otázkach plní úlohu vedúceho organi- zácie,
d) podpisuje faktúry,
e) udeľuje plnú moc k zastupovaniu mesta v právnych záležitostiach,
f) schvaľuje podanie žalôb,
g) schvaľuje výdavkové položky do 50 tis. Sk.

§ 5

Zástupca primátora

Mestské zastupiteľstvo Šurany na návrh primátora ustanovuje nasledovný okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať.

1. Koordinuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva a výborov v častiach mesta a 
poskytuje poslancom a členom komisií a výborov informácie pre plnenie ich úloh.
2. Zastupuje mesto navonok a to na základe poverenia primátora mesta.

§ 6

Sekretariát

1. Sekretariát je výkonným a organizačným útvarom primátora, zástupcu primátora a prednostu Mestského úradu Šurany.
2. Jeho činnosť riadi primátor, zabezpečuje úlohy riadenia a správy najmä v nasledovných oblastiach:
a) zostavuje primátorovi návrh pracovného programu a pomáha mu pri jeho usporiadaní,
b) vedie evidenciu dohodnutých konaní a predkladá primátorovi ku konaniam príslušné podklady a materiály,
c) vedie evidenciu pošty primátora,
d) vyhotovuje záznamy z dôležitých rokovaní u primátora a tieto archivuje,
e) pripravuje a zvoláva operatívne porady primátora, vyhotovuje z týchto zápisnice a zaisťuje doručenie úloh.

TRETIA ČASŤ

Organizácia mestského úradu

§ 7

Úvodné ustanovenia

1. Mestský úrad je tvorený zo zamestnancov mesta.
2. Na čele mestského úradu je prednosta mestského úradu.
3. Mestský úrad sa člení na oddelenia.

§ 8

Prednosta mestského úradu

1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.
2. Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
3. Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:
a) organizuje prácu mestského úradu,
b) zabezpečuje hospodársky a správny chod mestského úradu,
c) zabezpečuje /po odsúhlasení primátorom/ materiálno-technické vybavenie mestského úradu,
d) riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť mestského úradu,
e) zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov mestského úradu,
f) prispieva ku skvalitňovaniu kvalifikačnej štruktúry zamestnancov mestského úradu, 
g) v spolupráci s vedúcimi oddelení mestského úradu podáva primátorovi návrh na úpravu základných platov a výšku odmeny zamestnancov mestského úradu,
h) stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta,
i) je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú mestského úradu, pokiaľ nie sú Štatútom mesta Šurany alebo týmto organi- začným poriadkom zverené primátorovi,
j) podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadaní mestského zastupiteľstva,
k) zúčastňuje sa zasadaní mestského zastupiteľstva,
l) na základe návrhov vedúcich oddelení podáva návrh na rozviazanie pracovného pomeru zamestnancov mesta primátorovi,
m) stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta.

4. Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

Oddelenia mestského úradu

§ 9

Úvodné ustanovenia

1. Oddelenia mestského úradu sú základnými organizačnými útvarmi na čele s vedúcim oddelenia. Jednotlivé oddelenia medzi sebou úzko spolupracujú pri plnení úloh, ktoré pre ne vyplývajú.

2. Mestský úrad v Šuranoch má vytvorené tieto oddelenia:
a) oddelenie pre veci organizačné a správne,
b) oddelenie finančné,
c) oddelenie podnikateľskej činnosti,
d) oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku,
e) oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva
f) oddelenie obrany, bezpečnosti, ochrany-civilnej ochrany obyvateľstva a požiarnej ochrany

Obsahová náplň činnosti jednotlivých oddelení je uvedená v prílohe č. 1 tohto organizačného poriadku.

3. Oddelenia plnia na svojom úseku úlohy, ktoré pre ich zamestnancov vyplývajú z náplne práce, najmä:
a) zabezpečujú písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta,
b) zabezpečujú plnenie uznesení mestského zastupiteľstva, na úsekoch svojej pôsobnosti a podávajú o ich plnení správu,
c) zabezpečujú odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva. Vo svojej činnosti sa riadia schválenými plánmi práce,
d) zabezpečujú plnenie úloh štátnej správy delegovaných na samosprávu,
e) pripravujú písomné vyhotovenie všetkých rozhodnutí primátora vydávaných v správnom konaní,
f) zabezpečujú riešenie nedostatkov, na ktoré poukázala, prípadne odstránenie ktorých požaduje príslušná komisia mestského zastupiteľstva alebo výboru v častiach mesta,
g) na svojom úseku prejednávajú a realizujú návrhy a interpelácie poslancov,
h) spolupracujú na príprave a zostavovaní návrhu koncepcií rozvoja mesta a vypracovávajú návrhy rozvojových koncepcií svojich úsekov,
i) spolupracujú pri vypracovávaní návrhu rozpočtu za svoje oddelenia s finančným oddelením MsÚ, vypracovávajú a kontrolujú opatrenia na jeho plnenie,
j) zabezpečujú a zodpovedajú za hospodárenie s prostriedkami rozpočtu mesta,
k) zabezpečujú na svojich oddeleniach oboznamovanie sa s novými právnymi predpismi, informáciami a dbajú o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov oddelenia,
l) pripravujú návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti svojej pôsobnosti a zabezpečujú ich výkon,
m) spolupracujú pri riešení spoločných úloh,ktoré sa týkajú viacerých úsekov činnosti,
n) zabezpečujú dodržiavanie platnej legislatívy a interných predpisov na svojom oddelení,
o) plnia aj ďalšie úlohy, ktoré im uloží prednosta mestského úradu a primátor,
p) na svojom úseku realizujú výkon rozhodnutia mesta a to za prípadnej súčinnosti s ostatnými oddeleniami, mestskou políciou a orgánmi Policajného zboru SR,
q) sú povinné hospodáriť so zvereným majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý bol mestu daný do užívania, tento majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

§ 10

Vedúci oddelení mestského úradu

1. Vedúci oddelení riadia a organizujú prácu oddelenia. Sú zodpovední za jeho činnosť. Od svojich podriadených vyžadujú plnenie úloh. Vedúci oddelení sú podriadení prednostovi mestského úradu a primátorovi.
2. Vedúci oddelenia zabezpečuje a zodpovedá za splnenie úloh, ktoré pre oddelenie vyplývajú z obsahovej náplne činnosti jednotlivých oddelení a vytvára pre ich plnenie zodpovedajúce a primerané podmienky.
3. Vedúci oddelenia:
a) vykonáva kontrolu plnenia úloh zamestnancov oddelenia,
b) hodnotí výsledky činnosti zamestnancov pôsobiacich na oddelení,
c) podáva návrh prednostovi mestského úradu na rozviazanie pracovného pomeru v prípade neplnenia si svojich povinností, prípadne u závažného porušenia pracovnej disciplíny zamestnancov oddelenia.
4. Vedúci oddelenia zabezpečuje efektívne a účelné využívanie a ochranu zvereného majetku oddelenia, predkladá prednostovi mestského úradu požiadavky na materiálno-technické vybavenie oddelenia.
5. Vedúci oddelení plnia aj ďalšie úlohy, ktorými ich poverí prednosta mestského úradu a primátor.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Zamestnanci mestského úradu

§ 11

1. Práva a povinnosti zamestnancov mestského úradu sú upravené v Zákonníku práce
a v predpisoch vydaných na jeho vykonávanie, ako aj v ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisoch a v Pracovnom poriadku Mestského úradu v Šuranoch.
2. Práva a povinnosti zamestnancov mestského úradu sú zakotvené tiež v pracovnej
zmluve, v kolektívnej zmluve, vo vnútroorganizačných normatívnych právnych aktoch 
a v pokynoch primátora.


PIATA ČASŤ

Správa registratúry a obeh záznamov

§ 12

Správa registratúry

1. Za organizáciu a riadny chod správy registratúry na mestskom úrade zodpovedajú jednotliví vedúci oddelení a prednosta mestského úradu.
2. Každý zamestnanec je povinný správne zaobchádzať s pridelenými záznamami a zodpovedá za ich ochranu.
3. Vyhotovovanie, odosielanie a označovanie spisov, ďalej príjem a triedenie zásielok, ich archivovanie a skartáciu spisov podrobne upravuje Registratúrny poriadok a registratúrny plán Mestského úradu Šurany.

§ 13

Obeh záznamov

1. Na obehu záznamov sa zúčastňujú jednotlivé oddelenia mestského úradu, prednosta mestského úradu a primátor, ktorí záznamy vyhotovujú, kontrolujú, preskúmavajú a schvaľujú.
2. Obeh účtovných dokladov podrobne upravuje smernica pre obeh účtovných dokladov.

ŠIESTA ČASŤ

Pečiatky

§ 14

1. Mestský úrad používa okrúhlu pečiatku primátora v rozhodovacom procese. Táto je v držbe primátora mesta.
2. Mestský úrad ďalej používa:
– v bežnom administratívnom styku podlhovastú pečiatku s textom:

M E S T O Š U R A N Y
MESTSKÝ ÚRAD
942 01 Š U R A N Y

– v styku s peňažnými ústavmi okrúhlu pečiatku s textom:

MESTSKÝ ÚRAD ŠURANY so štátnym znakom SR

SIEDMA ČASŤ

§ 15

Ochrana majetku mestského úradu

Za ochranu objektov a zvereného majetku – v súlade so všeobecne záväznými práv-
nymi predpismi zodpovedá primátor, prednosta mestského úradu, vedúci oddelení a ďalší 
zamestnanci mestského úradu v rozsahu svojej pôsobnosti.

ÔSMA ČASŤ

§ 16

Záverečné ustanovenia

1. Organizačný poriadok Mestského úradu v Šuranoch je jeho základnou organizačnou normou.
2. Vedúci zamestnanci mestského úradu sú povinní zabezpečiť oboznámenie zamestnancov s týmto organizačným poriadkom.
3. Organizačný poriadok Mestského úradu v Šuranoch je k dispozícii zamestnancom mestského úradu u vedúcich oddelení, prednostu mestského úradu a primátora, ktorí sú povinní umožniť do neho nahliadnuť.
4. Tento Organizačný poriadok Mestského úradu v Šuranoch schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch dňa 27.2.2003 uznesením č. 3./2003-Z, bod IV.
5. Tento Organizačný poriadok Mestského úradu v Šuranoch nadobúda účinnosť dňom 1.3.2003.


Imrich V Á R A D Y 
primátor mesta Šurany

Voľby do NR SR 2023

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ