Dane a poplatky

Elektronické tlačivá

Oddelenia a kontakty

Správu miestnych daní:

 • daň z nehnuteľností
 • daň za psa
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje

vykonáva finančné oddelenie Mestského úradu v Šuranoch.

Informácie poskytuje:

 

Kristína Tamaškovičová

kancelária č. 7

tel. číslo 035/6500 107

e-mail k.tamaskovicova@surany.sk

 

Právnické osoby: názov spoločnosti 

A – L

 

Fyzické osoby: priezvisko A – L


Bc. Janette Cviková   

kancelária č. 7

tel. číslo 035/6500 107

e-mail j.cvikova@surany.sk

 

Právnické osoby: názov spoločnosti


M – Ž

 

Fyzické osoby: priezvisko M – Ž

Správu miestnych daní :

 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za ubytovanie

vykonáva oddelenie podnikateľskej činnosti Mestského úradu v Šuranoch.

Informácie poskytuje:

Emília Ondrušková

kancelária č. 10

tel. číslo 035/6502 454

e-mail e.ondruskova@surany.sk


Margita Vargová

kancelária č. 11

tel. číslo 035/6502 454

e-mail m.vargova@surany.sk

Správu  miestneho  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

vykonáva finančné oddelenie Mestského úradu v Šuranoch v spolupráci s Mestským podnikom služieb v Šuranoch.

Informácie poskytuje:
Ing. Soňa Zemaníková
kancelária č. 7
tel. číslo 035/6500 107
e-mail: s.zemanikova@surany.sk

DANE A POPLATKY

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta Šurany, ktoré tvorí k.ú. Šurany, k.ú. Kostolný Sek a k.ú. Nitriansky Hrádok v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty;

b) záhrady;

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy;

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy;

e) stavebné pozemky.

Ročná sadzba dane z pozemkov pre rok 2022 je nasledovná :

a)orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty : 0,48 %

b) záhrady :0,69 %  

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy: 0,69 %

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 0,60 %  

e) stavebné pozemky :1,09 %       


Vznik a zánik daňovej povinnosti​

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka) pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia.


Platenie daní

Daň  je  splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane:

 • prevodom z účtu vedeného v banke na účet mesta Šurany  č. účtu: SK73 0200 0000 0001 7492 7172 alebo SK34 5600 0000 0022 1070 3002
 • v hotovosti do pokladne mesta Šurany,  číslo dverí 11,  pri platbách do 300,00 EUR

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ


Doplňujúce informácie:

Mesto Šurany vydáva nasledovné potvrdenia:

 • potvrdenie o stave nedoplatkov
 • potvrdenie o predaji poľnohospodárskych produktov
 • potvrdenie pre nákup poľnohospodárskeho pozemku
 • o dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
 • o evidovaní platcov za komunálny odpad

K potvrdeniu je potrebné:

 • predložiť žiadosť
 • zaplatiť správny poplatok

V prípade, že je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami a  podpísaná elektronickým podpisom,  výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Maximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70,00 EUR, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta Šurany v tomto členení:

 1. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu;
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;
 3. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu;
 4. samostatne stojace garáže;
 5. stavby hromadných garáží;
 6. stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou;
 7. priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;
 8. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou;
 9. ostatné stavby neuvedené v číselných bodoch 1-8.

 

Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý mzastavanej plochy pre rok 2022 je nasledovná:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu:

      0,2043 eura/m2   pre Šurany, Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok 

      0,1372 eura/m2   pre Nový Svet, Kopec                                     

b) 0,2043 eura/m2 za  stavby  na  pôdohospodársku   produkciu,   skleníky,  stavby  pre  vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

c) 0,5892 eura/m2 za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

d) 0,7969 eura/m2 za samostatne stojace garáže

e) 7969 eura/m2  za stavby hromadných garáží

f) 0,7969 eura/m2 za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

g) 0,9854 eura/m2 za    priemyselné  stavby,   stavby   slúžiace   energetike,  stavby     slúžiace

      stavebníctvu,  stavby   využívané   na     skladovanie    vlastnej  produkcie   vrátane     stavieb    

      na vlastnú administratívu

h) 1,455 eura/m2 za    stavby   na ostatné podnikanie a   na  zárobkovú činnosť, skladovanie   

       a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

i) 0,5892 eura/m2 za  ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) 

Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie v sume 0,1161 eur  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.


Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka) pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia.


Zníženie dane

Mesto poskytne zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto:

50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto VZN vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,  ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.


Platenie daní

Daň  je  splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane:

 • prevodom z účtu vedeného v banke na účet mesta Šurany  č. účtu: SK73 0200 0000 0001 7492 7172 alebo SK34 5600 0000 0022 1070 3002
 • v hotovosti do pokladne mesta Šurany,  číslo dverí 11,  pri platbách do 300,00 EUR

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ


Doplňujúce informácie:

Mesto Šurany vydáva nasledovné potvrdenia:

 • potvrdenie o stave nedoplatkov
 • potvrdenie o predaji poľnohospodárskych produktov
 • potvrdenie pre nákup poľnohospodárskeho pozemku
 • o dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
 • o evidovaní platcov za komunálny odpad

K potvrdeniu je potrebné:

 • predložiť žiadosť
 • zaplatiť správny poplatok

V prípade, že je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami a  podpísaná elektronickým podpisom,  výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Maximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70,00 EUR, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.


Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

Ročná sadzba dane z bytov pre rok 2022 je 0,2043 eura/m2   za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.


Vznik a zánik daňovej povinnosti​

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka) pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia.


Zníženie dane

Mesto poskytne zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto:

50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto VZN vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,  ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.


Platenie daní

Daň  je  splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane:

 • prevodom z účtu vedeného v banke na účet mesta Šurany  č. účtu: SK73 0200 0000 0001 7492 7172 alebo SK34 5600 0000 0022 1070 3002
 • v hotovosti do pokladne mesta Šurany,  číslo dverí 11,  pri platbách do 300,00 EUR

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ .


Doplňujúce informácie:

Mesto Šurany vydáva nasledovné potvrdenia:

 • potvrdenie o stave nedoplatkov
 • potvrdenie o predaji poľnohospodárskych produktov
 • potvrdenie pre nákup poľnohospodárskeho pozemku
 • o dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
 • o evidovaní platcov za komunálny odpad

K potvrdeniu je potrebné:

 • predložiť žiadosť
 • zaplatiť správny poplatok

V prípade, že je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami a  podpísaná elektronickým podpisom,  výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Maximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70,00 EUR, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie  najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Ročná sadzba dane za každého psa pre rok 2022 je nasledovná : 

a)  pes chovaný v rodinnom dome v meste Šurany 5,00 eur

b)  pes chovaný v rodinnom dome v časti Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok,Argentína 5,00 eur

c)  pes chovaný v rodinnom dome v časti Nový Svet, Kopec 3,00 eur

d)  pes chovaný v bytovom dome 25,00 eur

e)  pes chovaný v objekte podnikateľského subjektu 6,00 eur

*sáčky na psie extrementy Vám poskytneme na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí kancelária č. 7


Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci , v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom pes prestal byť predmetom dane.


Oslobodenie a zníženie dane za psa :

 1) Mesto poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého vlastní držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom                                            

2)  Mesto poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého dočasne vlastní útulok, karanténna stanica alebo fyzická a právnická osoba, ktorá poskytuje dočasné umiestnenie odchyteného psa, opusteného alebo zatúlaného.

3)  Mesto poskytne zníženie dane za psa chovaného v bytovom dome, ktorého vlastní fyzická osoba staršia ako 62 rokov vrátane, o 10,00 eur.


Platenie daní :

Daň  je  splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane:

 • prevodom z účtu vedeného v banke na účet mesta Šurany  č. účtu: SK73 0200 0000 0001 7492 7172 alebo SK34 5600 0000 0022 1070 3002
 • v hotovosti do pokladne mesta Šurany,  číslo dverí 11,  pri platbách do 300,00 EUR

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ

Fyzické osoby – občania

Poplatok platí poplatník, ktorým je  fyzická osoba, ktorá má v meste  trvalý  pobyt  alebo  prechodný pobyt alebo ktorá je  na  území  mesta  oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,  alebo  záhradu,  vinicu,  ovocný sad, trvalý trávny  porast na iný účel ako  na  podnikanie, pozemok  v   zastavanom   území  mesta   okrem   lesného   pozemku a  pozemku,  ktorý je evidovaný v  katastri nehnuteľností ako vodná plocha.

Sadzba poplatku pre rok 2022 je stanovená nasledovne:

0,0822 eur za osobu a kalendárny deň,  t. j 30,00 EUR osoba/rok

 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe žiadosti o vrátenie poplatku v lehote 60 dní od doručenia žiadosti. Poplatník preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti predložením nasledovných podkladov:

 1. doklad o zmene trvalého pobytu mimo územia mesta,
 2. doklad o ukončení prechodného pobytu na území mesta,
 3. doklad o úmrtí,
 4. doklad o ukončení podnikateľskej činnosti,
 5. iné doklady preukazujúce skutočnosti rozhodujúce pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

Podmienky a podklady pre zníženie poplatku

Mesto poplatok zníži o 50 % na základe žiadosti poplatníka,  ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta na základe aktuálnych dokladov na príslušné zdaňovacie obdobie nasledovne:

a)zníženie z pracovných dôvodov:

 1. potvrdenie  zamestnávateľa  o  trvaní  pracovného pomeru  na území  Slovenskej  republiky  mimo  mesta s dokladom o ubytovaní,
 2. doklad o prechodnom pobyte alebo doklad o platení poistenia v zahraničí, ak poplatník vykonáva turnusovú prácu v zahraničí, pričom doklad vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržiava, musí poplatník predložiť s prekladom do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad), 

b)zníženie zo študijných dôvodov:

 1. potvrdenie  o   pobyte   vyhotovenom   ubytovacím  zariadením,  prípadne   preukázaním  iného  spôsobu ubytovania v mieste štúdia,

c)zníženie z dôvodu prechodného pobytu v inej obci:

 1. potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste a doklad o zaplatení poplatku v inej obci alebo meste,

d)ak poplatník vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu v prospech mesta na podporu plnenia jeho úloh, môže si uplatniť zníženie vo výške 50% z vyrubeného poplatku na základe potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti vydaného mestom.

Poplatník uplatní nárok na zníženie poplatku podľa odseku 1 tohto ustanovenia najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia na základe predloženia žiadosti, inak nárok na zníženie zaniká.

Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením dokladov uvedených v odseku 1 tohto ustanovenia za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.

Ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom mesta, bude jeho žiadosť zamietnutá.

 

Podmienky a podklady pre odpustenie poplatku

Mesto poplatok odpustí na základe žiadosti poplatníka, ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní  v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta  na základe aktuálnych dokladov na príslušné zdaňovacie obdobie nasledovne:

a)odpustenie z dôvodu celoročného pobytu alebo práce v zahraničí:

 1. potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí,
 2. potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovného pomeru mimo územia Slovenskej republiky,

b)rozhodnutie o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby,

c)potvrdenie alebo iný  doklad  o  umiestnení v  reedukačnom centre, o  umiestnení  v zariadení sociálnych služieb, v detskom domove.

Doklad vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržiava, musí poplatník predložiť s prekladom do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad). 

Mesto môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.  Písomnú žiadosť na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zasielajú správcovi poplatku právnické a fyzické osoby najneskôr do dňa splatnosti prvej splátky poplatku.

Poplatník uplatní nárok na odpustenie poplatku podľa odseku 1 tohto ustanovenia najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia na základe predloženia žiadosti, inak nárok na odpustenie zaniká.

Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na odpustenie poplatku predložením dokladov uvedených v odseku 1 tohto ustanovenia za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.

Ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom mesta, bude jeho žiadosť zamietnutá.


Právnické osoby a podnikatelia

Poplatok platí poplatník, ktorým je

 • právnická osoba, ktorá  je  oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu  sa  na  území mesta na iný účel ako na podnikanie;
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať  alebo  užíva  nehnuteľnosť  nachádzajúcu  sa na  území  mesta  na účel podnikania.

U poplatníkov, ktorými sú právnické osoby alebo podnikateľské subjekty, je zavedený systém množstvového zberu komunálnych odpadov. Poplatník  môže v systéme množstvového zberu požiadať o interval vývozu zbernej nádoby v objeme 120 l a 1100 l v závislosti na produkcii odpadu  v súlade s harmonogramom vývozu v meste Šurany.

Sadzba poplatku pre rok 2022 pre poplatníkov, u ktorých  je zavedený množstvový zber, je stanovená vo výške 0,03232 eur za jeden liter  komunálnych odpadov.


Platenie poplatku za komunálne odpady:

Poplatok pre fyzické osoby-občanov mesto vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Poplatok pre právnické osoby a podnikateľov mesto určuje  každoročne platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie.

Mesto môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených mestom v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok a v platobnom výmere, ktorým sa určuje poplatok. Poplatník môže poplatok zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky

Spôsoby platenia poplatku za komunálne odpady:

 • prevodom z účtu vedeného v banke na účet mesta Šurany č. účtu: SK60 0200 0000 0012 1684 1751 alebo SK34 5600 0000 0022 1070 3002
 • v hotovosti do pokladne mesta Šurany, číslo dverí 11, pri platbách do 300,00 EUR

* vrecia na separovaný odpad a nádoby na komunálne odpady Vám poskytneme v Mestskom podniku služieb Šurany, Za múrom 1, Šurany


Doplňujúce informácie:

 Mesto Šurany vydáva nasledovné potvrdenia:

 • potvrdenie o stave nedoplatkov
 • potvrdenie o predaji poľnohospodárskych produktov
 • potvrdenie pre nákup poľnohospodárskeho pozemku
 • o dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
 • o evidovaní platcov za komunálny odpad

K potvrdeniu je potrebné:

 • predložiť žiadosť
 • zaplatiť správny poplatok

V prípade, že je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami a  podpísaná elektronickým podpisom,  výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Maximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70,00 EUR, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ