Dane a poplatky

Elektronické tlačivá

Oddelenia a kontakty

Správu miestnych daní:

 • daň z nehnuteľností
 • daň za psa
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za ubytovanie

vykonáva finančné oddelenie Mestského úradu v Šuranoch.

Informácie poskytuje:

 

Kristína Tamaškovičová

kancelária č. 7

tel. číslo 035/6500 107

e-mail k.tamaskovicova@surany.sk

 

Právnické osoby: názov spoločnosti 

A – L

 

Fyzické osoby: priezvisko A – L


Bc. Janette Cviková   

kancelária č. 7

tel. číslo 035/6500 107

e-mail j.cvikova@surany.sk

 

Právnické osoby: názov spoločnosti


M – Ž

 

Fyzické osoby: priezvisko M – Ž

Správu  miestneho  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poplatku za miestny rozvoj:

vykonáva finančné oddelenie Mestského úradu v Šuranoch 

Informácie poskytuje:
Ing. Soňa Zemaníková
kancelária č. 7
tel. číslo 035/6500 107
e-mail: s.zemanikova@surany.sk

Dane

Predmet dane:

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta Šurany, ktoré tvorí k.ú. Šurany, k.ú. Kostolný Sek a k.ú. Nitriansky Hrádok v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom,

b) záhrady,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, okrem ostatných plôch podľa písmena a),

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

e) stavebné pozemky.

 

 

Daňovník:

 

Daňovníkom dane z pozemkov je:

 • vlastník pozemku,
 • správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve mesta  zapísaný v katastri nehnuteľností,
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
 • nájomca, ak
  1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
  2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
  3. má v nájme náhradné pozemky.

Ak nemožno daňovníka určiť, tak daňovníkom je osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

 

Daňová povinnosť  vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka) pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia.

 

 

Hodnota pozemkov v meste Šurany je stanovená nasledovne:

Katastrálne územie

Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

(v eur/m2)

Trvalé trávnaté porasty

 (v eur/m2)

Šurany

0,9221

0,0474

Kostolný Sek

0,9304

0,0478

Nitriansky Hrádok

1,0283

0,0478

 

 

Ročná sadzba dane z pozemkov je nasledovná :

Druh pozemku

Ročná sadzba dane

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom

0,57%

záhrady

0,82%

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, okrem ostatných plôch podľa písmena a)

 

0,82%

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                             

0,72%

stavebné pozemky

1,32%

 

Oslobodenie od dane z pozemkov:

Mesto poskytne oslobodenie od dane z pozemkov nasledovne:

a)     na pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,

b)    na pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

c)     na pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

 

 

Platenie daní:

Daň  je  splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane z pozemkov:

 • bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet mesta Šurany: 

č. účtu:           SK73 0200 0000 0001 7492 7172 

alebo č. účtu  SK34 5600 0000 0022 1070 3002

 • v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu v pokladni mesta Šurany, kancelária č. 11

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ

 

Doplňujúce informácie:

Mesto Šurany vydáva nasledovné potvrdenia:

 • potvrdenie o stave nedoplatkov
 • potvrdenie o predaji poľnohospodárskych produktov
 • potvrdenie pre nákup poľnohospodárskeho pozemku
 • o dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
 • o evidovaní platcov za komunálny odpad

K potvrdeniu je potrebné:

 • predložiť žiadosť
 • zaplatiť správny poplatok

V prípade, že je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 50 eur.Vznik a zánik daňovej povinnosti:

 

Predmet dane:

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta Šurany v tomto členení:

 1. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu;
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;
 3. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu;
 4. samostatne stojace garáže;
 5. stavby hromadných garáží;
 6. stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou;
 7. priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;
 8. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou;
 9. ostatné stavby neuvedené v číselných bodoch 1-8.

 

Daňovník:

Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu alebo správca stavby vo vlastníctve mesta.

Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.

Ak nemožno určiť daňovníka, tak daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka) pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia.

 

Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý mzastavanej plochy je nasledovná:

Druh stavby

Ročná sadzba dane

(v eur/m2)

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu pre Šurany, Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok

0,24

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu pre Nový Svet, Kopec

0,16

stavby  na  pôdohospodársku   produkciu,   skleníky,  stavby  pre  vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,24

chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

0,70

samostatne stojace garáže

0,95

stavby hromadných garáží

0,95

stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

0,95

priemyselné  stavby,   stavby   slúžiace   energetike,  stavby     slúžiace stavebníctvu,  stavby   využívané   na     skladovanie    vlastnej  produkcie   vrátane stavieb na vlastnú administratívu

1,18

stavby   na ostatné podnikanie a   na  zárobkovú činnosť, skladovanie    a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

1,60

ostatné stavby

0,70

 

Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie v sume 0,14 eur  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

Oslobodenie od dane zo stavieb:

Oslobodené od dane zo stavieb sú stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci, stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.

 

 

Zníženie dane zo stavieb:

Mesto poskytne zníženie dane zo stavieb nasledovne:

a)     50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,  ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b)    50% z daňovej povinnosti na garáže vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

 

Platenie daní:

Daň  je  splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane zo stavieb:

 • bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet mesta Šurany: 

č. účtu:           SK73 0200 0000 0001 7492 7172 

alebo č. účtu  SK34 5600 0000 0022 1070 3002

 • v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu v pokladni mesta Šurany, kancelária č. 11

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ

Predmet dane:

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

 

Daňovník:

Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve mesta.

 

Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka) pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia.

 

 

Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov za  každý aj začatý m2 podlahovej  plochy je nasledovná:

Druh

Ročná sadzba dane

(v eur/m2)

Byt

0,24

Nebytový priestor

0,24

 

 

Oslobodenie od dane z bytov:

Oslobodené od dane z bytov sú byty  slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci, stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia.

 

Zníženie dane z bytov:

Mesto poskytne zníženie dane z bytov nasledovne:

a)     50% z daňovej povinnosti na byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,  ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b)    50% z daňovej povinnosti na nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Platenie daní:

Daň  je  splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane z bytov:

 • bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet mesta Šurany: 

č. účtu:           SK73 0200 0000 0001 7492 7172 

alebo č. účtu  SK34 5600 0000 0022 1070 3002

 • v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu v pokladni mesta Šurany, kancelária č. 11

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ

Predmet dane:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie  najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

 

Daňovník:

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

a) vlastníkom psa alebo

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci , v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

Ročná sadzba dane za psa je 15,00 eur za jedného psa a kalendárny rok.

 

Zníženie dane za psa:

Mesto poskytne zníženie sadzby dane za psa o 60 % za každého psa chovaného v rodinnom dome a priľahlom pozemku.

 

Platenie daní:

Daň  je  splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane za psa:

 • bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet mesta Šurany: 

č. účtu:           SK73 0200 0000 0001 7492 7172 

alebo č. účtu  SK34 5600 0000 0022 1070 3002

 • v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu v pokladni mesta Šurany, kancelária č. 11

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ

 

Doplňujúce informácie:

*sáčky na psie extrementy Vám poskytneme na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí kancelária č. 7

Predmet dane:

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Verejným priestranstvom na účely vyrubenia tejto dane sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta Šurany. A to najmä miestne komunikácie, mosty, ulice, cesty, chodníky, parkoviská, parky, detské ihriská, námestie, trhovisko, plochy verejných porastov, sadov, zelene, všetky iné na území mesta sa nachádzajúce voľne prístupné mestské pozemky, cintoríny. Za verejné priestranstvo možno považovať priestor, pozemok prístupný všetkým bez obmedzenia, bez prekonávania prekážok, slúži na všeobecné využívanie a nikto nemôže byť vylúčený z jeho užívania, sú to všetky miesta, ktoré slúžia verejnosti.

Osobitným užívaním verejného priestranstva je:

a)     umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb (napr. čistenie peria, oprava dáždnikov, brúsenie nožov, usporiadanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí, dočasné exteriérové sedenie pred trvalou prevádzkou, dočasné exteriérové sedenie na pohostinské, cukrárenské a reštauračné účely počas podujatí organizovaných mestom a pod.),

b)    umiestnenie predajného zariadenia (napr. stánok s rýchlym občerstvením, iný predajný stánok, pult, stolík a pod.),

c)     umiestnenie stavebného zariadenia (napr. lešenie, stavebný výťah a pod.),

d)    umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií ( napr. cirkus, kolotoče, strelnice, varieté a pod.),

e)     umiestnenie skládky (napr. skládky materiálu, odpadu, tuhých palív a pod.),

f)     umiestnenie prenosného reklamného, informačného alebo propagačného zariadenia (zariadenia slúžiace na prezentáciu tovaru alebo služieb, ktoré patria k priľahlej prevádzkarni a súvisia s jej činnosťou, reklamný stojan, zariadenia za účelom politickej kampane a pod.).

 

 

Daňovník:

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,30 eur za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

 

  

Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva počas podujatí konaných na území mesta v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň sú nasledovné:

 

Umiestnenie predajného zariadenia, z ktorého sa predáva sortiment:

Sadzba dane

( v eur/m2/deň )

textil, bytový textil, odevy, nábytok, koberce

6,00

obuv, koža, kožená galantéria, kožušiny

6,00

drobný textilný tovar (čiapky, šále, ponožky, spodné prádlo, pančuchy a pod.)

5,00

drogéria, kozmetika

4,00

hračky, balóny, bižutéria, knihy, sviečky, umelé a živé dekorácie, obrazy

5,00

drobný priemyselný tovar (domáce potreby, elektronika, nože, nožnice, výrobky

z ocele a pod.)

 

5,00

cukrovinky

5,00

tekvicové jadierka, korenie, ovocie, zelenina, kvety, okrasné dreviny, bylinky

5,00

vlastné výrobky – remeslá (medovníčky, výrobky z dreva, šperky, keramika, hrnčiari, košikári, čipkári, rezbári, maliari, bio produkty,  prírodné šťavy, sirupy, džemy, sušené bylinné čaje a pod.)

 

 

3,00

pochutiny I. (pukance, cukrová vata, pečené gaštany, med, medovina, varená

kukurica)

 

5,00

pochutiny II. (trdelník, párance, palacinky, vafle, pekárenské a cukrárenské

výrobky, výrobky zo zemiakov, lokše, podplamenník, syr, mäsové výrobky)

 

8,00

víno, burčiak, pivo, alko a nealko nápoje

6,00

občerstvenie (na priamu konzumáciu)

9,00

umiestnenie zariadenia na prezentáciu, propagáciu výrobkov alebo služieb

3,00

maľovanie na tvár, prírodné kamene

2,00

 

Povinnosti daňovníka:

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na tlačive, ktoré sa nachádza v sekcii Občan Tlačivá a žiadosti Finančné oddelenie 

Platenie daní:

Daň  je  splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Spôsoby platenia dane za užívanie verejného priestranstva:

 • bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet mesta Šurany: 

č. účtu:           SK73 0200 0000 0001 7492 7172 

alebo č. účtu  SK34 5600 0000 0022 1070 3002

 • v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu v pokladni mesta Šurany, kancelária č. 11

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ

Predmet dane:

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len „zariadenie“), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely a iné zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe.

 

Daňovník:

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

 

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane je vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak je nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, vo vlastníctve viacerých osôb, platiteľom dane je každý z nich a za daň ručia spoločne a nerozdielne.

 

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká dňom poskytnutia odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe a zaniká dňom ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe.

Sadzba dane za ubytovanie je 0,70 eur na osobu a prenocovanie.

 

Oslobodenie od dane:

Mesto poskytne oslobodenie od dane za ubytovanie:

a)     osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

b)    fyzickej osobe do 18 rokov,

c)     študentovi do 26 rokov.

 

Povinnosti platiteľa dane za ubytovanie:

Platiteľ dane za ubytovanie  je povinný predložiť štvrťročné vyúčtovanie dane za ubytovanie správcovi dane na tlačive, ktoré sa nachádza v sekcii Občan Tlačivá a žiadosti Finančné oddelenie (klik na prepojenie) za príslušný kalendárny štvrťrok  do 15 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka a v tomto termíne odviesť správcovi dane vybranú daň za ubytovanie.

 

Platenie daní:

Spôsoby platenia dane za ubytovanie:

 • bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet mesta Šurany: 

č. účtu:           SK73 0200 0000 0001 7492 7172 

alebo č. účtu  SK34 5600 0000 0022 1070 3002

 • v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu v pokladni mesta Šurany, kancelária č. 11

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ

Predmet dane:

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

 

Daňovník:

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

 

Ročná sadzba dane za predajné automaty je nasledovná:

a)     28,80 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,

b)    56,40 eur  za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhmi tovaru.

 

Povinnosti daňovníka:

Daňovník je povinný:

1.      Viesť pravdivú a  preukázanú  evidenciu všetkých predajných automatov, pričom  písomne uvedie správcovi dane:

a)          fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia,

b)          právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,

c)           e-mailovú adresu, telefonický kontakt,

d)          meno a priezvisko zodpovednej osoby,

e)          bankové spojenie,

f)           deň začatia prevádzkovania predajného automatu,

g)          miesto umiestnenia predajného automatu,

h)          druhové určenie a výrobné číslo predajného automatu.

 

2.     Na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných automatov.

3.     Označiť každý predajný automat identifikačným štítkom s uvedením nasledovných údajov:

a)          obchodné meno alebo meno a priezvisko prevádzkovateľa,

b)          adresa prevádzky, kde je predajný automat umiestnený,

c)           druhové označenie predajného automatu a jeho výrobné číslo,

d)          dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu.

 

Platenie daní:

Daň  je  splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane za predajné automaty:

 • bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet mesta Šurany: 

č. účtu:           SK73 0200 0000 0001 7492 7172 

alebo č. účtu  SK34 5600 0000 0022 1070 3002

 • v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu v pokladni mesta Šurany, kancelária č. 11

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ

Predmet dane:

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti a sú to:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

Daňovník:

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

 

Ročná sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je  134,00 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Povinnosti daňovníka:

Daňovník je povinný:

1.   Viesť pravdivú a  preukázanú  evidenciu všetkých nevýherných hracích prístrojov, pričom  písomne uvedie správcovi dane:

a)     fyzická osoba – meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia,

b)    právnická osoba – názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,

c)     e-mailovú adresu, telefonický kontakt,

d)    meno a priezvisko zodpovednej osoby,

e)    bankové spojenie,

f)      deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,

g)     miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja,

h)    druhové určenie a výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja.

 

2.   Na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie nevýherných hracích prístrojov.

3.   Označiť každý nevýherný hrací prístroj identifikačným štítkom s uvedením nasledovných údajov:

a)    obchodné meno alebo meno a priezvisko prevádzkovateľa,

b)    adresa prevádzky, kde je nevýherný hrací prístroj umiestnený,

c)     druhové označenie  nevýherného hracieho prístroja  a jeho výrobné číslo,

d)    dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

 

Platenie daní:

Daň  je  splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane za nevýherné hracie prístroje:

 • bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet mesta Šurany: 

č. účtu:           SK73 0200 0000 0001 7492 7172 

alebo č. účtu  SK34 5600 0000 0022 1070 3002

 • v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu v pokladni mesta Šurany, kancelária č. 11

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ

Poplatky

Fyzické osoby

Ø  Poplatok platí poplatník, ktorým je  fyzická osoba, ktorá má v meste  trvalý  pobyt  alebo  prechodný pobyt alebo ktorá je  na  území  mesta  oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,  alebo  záhradu,  vinicu,  ovocný sad, trvalý trávny  porast na iný účel ako  na  podnikanie, pozemok  v   zastavanom   území  mesta   okrem   lesného   pozemku a  pozemku,  ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.

 

Právnické osoby a podnikatelia

 

Poplatok platí poplatník, ktorým je

Ø  právnická osoba,  ktorá  je  oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu  sa  na  území mesta na iný účel ako na podnikanie;

Ø  podnikateľ, ktorý je oprávnený  užívať  alebo  užíva  nehnuteľnosť  nachádzajúcu  sa na  území  mesta  na účel podnikania.

 

 

Sadzba poplatku je stanovená nasledovne:

 

F v prípade paušálneho poplatku za komunálny odpad 0,09563 eur  za osobu a kalendárny deň, teda 35,00 eur za osobu a kalendárny rok pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta  oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a ktorá nevyužíva nevážený množstvový zber komunálneho odpadu

 

F v prípade neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu, ktorý je zavedený pre fyzické osoby v rodinných domoch, právnické osoby a podnikateľské subjekty  je stanovená sadzba v sume 0,0417 eur za jeden liter komunálnych odpadov

 

F v prípade  váženého množstvového zberu  drobného stavebného odpadu je stanovená sadzba v sume 0,030 eur  za jeden kilogram drobných stavebných odpadov

 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený výpočet poplatku podľa toho akú nádobu a frekvenciu odvozu si poplatník zvolí:

Objem zbernej nádoby Frekvencia odvozu/ Interval vývozu/výška poplatku

1 x za dva mesiace

(6 x ročne)

1 x mesačne

(12 x ročne)

1 x 14 dní

(26 x ročne)

1 x 7 dní

(52 x ročne)

120 30,02 EUR 60,04 EUR 130,10 EUR 260,20 EUR
140 35,02 EUR 70,05 EUR 151,78 EUR 303,57 EUR
240 60,04 EUR 120,09 EUR 260,20 EUR 520,41 EUR
1100 550,44 EUR 1 192,62 EUR 2 385,24 EUR

 

Zmenu frekvencie odvozu, počet zberných nádob a zmenu objemu zbernej nádoby v prípade množstvového zberu je poplatník povinný nahlásiť správcovi poplatku do 15. februára príslušného kalendárneho roka.


Na zberný dvor  môže fyzická alebo právnická osoba vyviezť komunálny odpad iba uložený vo vreciach o objeme 120 litrov, ktoré sú označené elektronickým RFID kódom. Vrece je možné zakúpiť v pokladni Mestského úradu Šurany, dvere č. 11 alebo v pokladni Mestského podniku služieb,  Za múrom 1, Šurany (t.j. priamo na zbernom dvore).  

 

 

Objem vreca

Sadzba poplatku eur/liter

Frekvencia odvozu

Celková hodnota vreca 

v EUR 

120 l

0,0417

1 vrece = 1 zber

5,00 

 

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ktorý splní  oznamovaciu povinnosť o  zániku poplatkovej povinnosti a predloží žiadosť o vrátenie poplatku.

 

Poplatník preukáže splnenie podmienok pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti predložením nasledovných dokladov:

 

a)    právoplatné rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vlastníctva k nehnuteľnosti v prospech inej osoby,

b)    doklad, na základe ktorého zaniká právo užívať nehnuteľnosť na území mesta Šurany,

c)    doklad o ukončení podnikateľskej činnosti na území mesta Šurany,

d)    doklad o zrušení prevádzky na území mesta Šurany,

e)    doklad o ukončení činnosti právnickej osoby založenej na iný účel ako na účel podnikania na území mesta Šurany,

f)     oznámenie o úmrtí.

 

Podmienky a podklady pre zníženie poplatku:

Mesto poplatok zníži o 50% za obdobie, za ktoré poplatník preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku, že  viac ako 90 dní v zdaňovacom období  sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Šurany a to:

 

a)    poplatníkovi, ktorý z dôvodu štúdia na strednej škole, vysokej škole, prípadne inej škole je ubytovaný v inej obci na území Slovenskej republiky,

b)    poplatníkovi, ktorý je prechodne ubytovaný v inej obci na území Slovenskej republiky z dôvodu výkonu práce,

c)    poplatníkovi, ktorý je prihlásený na prechodný pobyt v inej obci na území Slovenskej republiky,

d)    poplatníkovi, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu v prospech mesta Šurany.

 

Podkladom preukazujúcim skutočnosti nevyhnutné pre zníženie poplatku je najmä:

 

a)  doklad o ubytovaní počas príslušného zdaňovacieho obdobia s uvedením počtu dní, počas ktorých sa poplatník zdržiava alebo zdržiaval v mieste štúdia,

b)  potvrdenie zamestnávateľa o výkone práce v inej obci na území Slovenskej republiky počas príslušného zdaňovacieho obdobia (nie pracovná zmluva) a doklad preukazujúci ubytovanie v mieste výkonu práce (vlastníctvo k nehnuteľnosti, potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomná zmluva, úhrada nájmu za ubytovanie a pod.) s uvedením počtu dní, počas ktorých sa poplatník zdržiava alebo sa zdržiaval mimo územia mesta Šurany,

c)   potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci na území Slovenskej republiky počas príslušného zdaňovacieho obdobia s uvedením obdobia, počas ktorého prechodný pobyt trvá alebo trval, spolu s potvrdením o úhrade poplatku alebo dokladom o úhrade poplatku v obci, kde má poplatník prechodný pobyt,

d)  potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti vydané mestom Šurany.

 

Podmienky a podklady pre odpustenie poplatku:

Správca poplatku poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku, že  viac ako 90 dní v zdaňovacom období  sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Šurany a to:

 

a)  poplatníkovi, ktorý pracuje, študuje, býva v zahraničí,

b)  poplatníkovi, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, v reedukačnom zariadení,

c)  poplatníkovi, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnych služieb,

d)  poplatníkovi, ktorý je umiestnený v zdravotníckom zariadení.

 

Podkladom preukazujúcim skutočnosti nevyhnutné pre odpustenie poplatku je najmä:

 

a)  potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru alebo o výkone práce v zahraničí alebo potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí o trvaní pracovného pomeru alebo o výkone práce v zahraničí (nie pracovná zmluva) alebo zahraničný živnostenský list,

b)  potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí,

c)   potvrdenie príslušného úradu o pobyte v zahraničí (rezidentské povolenie, úrad prihlasovania obyvateľstva),

d)  potvrdenie o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí,

e)  rozhodnutie o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby,

f)    potvrdenie o umiestnení poplatníka v reedukačnom zariadení,

g)  potvrdenie zariadenia sociálnych služieb o umiestnení poplatníka v tomto zariadení,

h)  potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o umiestnení poplatníka v tomto zariadení.

 

Doklady vystavené v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržiava musia byť preložené  do slovenského jazyka, pričom sa nevyžaduje úradný preklad (výnimku tvoria doklady vyhotovené v českom jazyku).

 

Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa odseku 1 tohto ustanovenia najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia na základe predloženia žiadosti, inak nárok na odpustenie zaniká.

Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku predložením uvedených dokladov za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.

 

Ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom mesta, bude jeho žiadosť zamietnutá.

 

 

 

Platenie poplatku:

Správca poplatku vyrubuje  poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.

Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca poplatku vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, správca poplatku vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.

 

Poplatok je splatný v lehotách určených v rozhodnutí.

Správca poplatku môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím správcu poplatku  určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Poplatok je možné uhradiť:

 • bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet mesta Šurany: 

č. účtu:           SK73 0200 0000 0001 7492 7172 

alebo č. účtu  SK34 5600 0000 0022 1070 3002

 • v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu v pokladni mesta Šurany, kancelária č. 11

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ

 

Poplatok  za  drobný  stavebný odpad sa platí v hotovosti  pri odovzdaní  drobného  stavebného odpadu priamo na Zbernom dvore,  Za múrom 1, Šurany, zamestnancovi Mestského podniku služieb Šurany.

 

Doplňujúce informácie:

 

 •     vrecia označené elektronickým RFID kódom sa môžu zakúpiť v pokladni mesta Šurany, číslo dverí 11 alebo v pokladni Mestského podniku služieb Šurany, Za múrom 1, Šurany.
 •   vrecia na separovaný odpad a nádoby na komunálne odpady sa poskytujú v Mestskom podniku služieb Šurany, Za múrom 1, Šurany.

Predmet poplatku za rozvoj

 

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území mesta Šurany uvedená v:

 

a) právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje stavba,

b) oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe,

c) právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,

d) právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby.

 

Predmetom poplatku za rozvoj je uvedená stavba, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby. Odstránením stavby sa podlahová plocha nadzemnej časti pôvodnej stavby odpočítava od novovzniknutej podlahovej plochy realizovanej stavby za predpokladu, že nadväzujúce stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby.

 

Vznik, zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

 

Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.

Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.

Mesto Šurany  môže po vzniku poplatkovej povinnosti vyzvať poplatníka na podanie oznámenia o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v štruktúre podľa prílohy zákona, pričom výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby potvrdí aj projektant stavby.

 

Poplatník

 

Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Postúpenie práv a povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k projektovej dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka; to neplatí, ak poplatník má právneho nástupcu.

Poplatníkom nie je obec, alebo samosprávny kraj alebo štát, ktoré ako stavebník uskutočňujú stavbu na svojom území.

Ak uskutočňuje stavbu viac stavebníkov uvedených v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, poplatníkom je každý stavebník v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. Ak sa všetci poplatníci dohodnú, poplatníkov zastupuje jeden z nich (ďalej len „zástupca“) a ostatní poplatníci ručia za poplatok za rozvoj v rovnakom pomere, pričom túto skutočnosť zástupca písomne oznámi mestu Šurany najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti.

Ak uskutočňujú stavbu manželia v rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poplatníkmi sú obaja manželia, ktorí ručia za poplatok za rozvoj spoločne a nerozdielne.

 

Sadzby poplatku za rozvoj:

Sadzby poplatku za rozvoj v katastrálnych územiach Šurany, Kostolný Sek a Nitriansky Hrádok sú ustanovené v nasledovnej výške za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre stavby v členení:

 

Sadzba poplatku

a)    stavby na bývanie

3 eur/m2

b)    stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

5 eur/m2

c)    priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

10 eur/m2

d)    stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

10 eur/m2

e)    ostatné stavby

10 eur/m2

 

Platenie poplatku:

Správca poplatku vyrubuje  poplatok za rozvoj rozhodnutím v lehote podľa osobitného predpisu. Vyrubený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Poplatok je možné uhradiť:

 • bezhotovostne prevodom alebo vkladom na účet mesta Šurany: 

č. účtu:           SK73 0200 0000 0001 7492 7172 

alebo č. účtu  SK34 5600 0000 0022 1070 3002

 • v hotovosti alebo prostredníctvom POS terminálu v pokladni mesta Šurany, kancelária č. 11

 

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ