Dane a poplatky

Elektronické tlačivá

Oddelenia a kontakty

Správu miestnych daní:

 • daň z nehnuteľností
 • daň za psa
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za užívanie verejného priestranstva
 • daň za ubytovanie

vykonáva finančné oddelenie Mestského úradu v Šuranoch.

Informácie poskytuje:

 

Kristína Tamaškovičová

kancelária č. 7

tel. číslo 035/6500 107

e-mail k.tamaskovicova@surany.sk

 

Právnické osoby: názov spoločnosti 

A – L

 

Fyzické osoby: priezvisko A – L


Bc. Janette Cviková   

kancelária č. 7

tel. číslo 035/6500 107

e-mail j.cvikova@surany.sk

 

Právnické osoby: názov spoločnosti


M – Ž

 

Fyzické osoby: priezvisko M – Ž

Správu  miestneho  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

vykonáva finančné oddelenie Mestského úradu v Šuranoch v spolupráci s Mestským podnikom služieb v Šuranoch.

Informácie poskytuje:
Ing. Soňa Zemaníková
kancelária č. 7
tel. číslo 035/6500 107
e-mail: s.zemanikova@surany.sk

DANE A POPLATKY

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta Šurany, ktoré tvorí k.ú. Šurany, k.ú. Kostolný Sek a k.ú. Nitriansky Hrádok v tomto členení:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty;

b) záhrady;

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy;

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy;

e) stavebné pozemky.

Ročná sadzba dane z pozemkov pre rok 2023 je nasledovná :

Druh pozemku

Sadzba

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty     

0,52%

záhrady

0,75%

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

0,75%

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                              

0,66%

stavebné pozemky

1,20%


Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka) pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia.


Platenie daní

Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane:

 • prevodom z účtu vedeného v banke na účet mesta Šurany  č. účtu: SK73 0200 0000 0001 7492 7172 alebo SK34 5600 0000 0022 1070 3002
 • v hotovosti do pokladne mesta Šurany,  číslo dverí 11,  pri platbách do 300,00 EUR

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ


Doplňujúce informácie:

Mesto Šurany vydáva nasledovné potvrdenia:

 • potvrdenie o stave nedoplatkov
 • potvrdenie o predaji poľnohospodárskych produktov
 • potvrdenie pre nákup poľnohospodárskeho pozemku
 • o dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
 • o evidovaní platcov za komunálny odpad

K potvrdeniu je potrebné:

 • predložiť žiadosť
 • zaplatiť správny poplatok

V prípade, že je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami a  podpísaná elektronickým podpisom,  výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Maximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70,00 EUR, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území mesta Šurany v tomto členení:

 1. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu;
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;
 3. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu;
 4. samostatne stojace garáže;
 5. stavby hromadných garáží;
 6. stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou;
 7. priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;
 8. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou;
 9. ostatné stavby neuvedené v číselných bodoch 1-8.

 

Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý mzastavanej plochy pre rok 2023 je nasledovná:

Druh stavby

Sadzba

(v eur/m2)

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu pre Šurany, Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok0,22
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu pre Nový Svet, Kopec0,15
stavby  na  pôdohospodársku   produkciu,   skleníky,  stavby  pre  vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu0,22
chaty a stavby na individuálnu rekreáciu0,64
samostatne stojace garáže0,87
stavby hromadných garáží0,87
stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou0,87
priemyselné  stavby,   stavby   slúžiace   energetike,  stavby     slúžiace stavebníctvu,  stavby   využívané   na     skladovanie    vlastnej  produkcie   vrátane stavieb na vlastnú administratívu1,08
stavby   na ostatné podnikanie a   na  zárobkovú činnosť, skladovanie    a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou1,50
ostatné stavby0,64

Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie v sume 0,13 eur  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.


Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka) pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia.


Zníženie dane

Mesto poskytne zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto:

 • 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,  ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
 • 50% z daňovej povinnosti na garáže vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
 • ak daňovník  uplatňuje zníženie  dane  z  dôvodu,  že sa nachádza  v hmotnej  núdzi je povinný  predložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • ak daňovník uplatňuje zníženie dane z dôvodu, že je držiteľom preukazu fyzickej osoby s   ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, je povinný predložiť fotokópiu tohto preukazu alebo fotokópiu rozhodnutia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vydal.

Platenie daní

Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane:

 • prevodom z účtu vedeného v banke na účet mesta Šurany  č. účtu: SK73 0200 0000 0001 7492 7172 alebo SK34 5600 0000 0022 1070 3002
 • v hotovosti do pokladne mesta Šurany,  číslo dverí 11,  pri platbách do 300,00 EUR

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ


Doplňujúce informácie:

Mesto Šurany vydáva nasledovné potvrdenia:

 • potvrdenie o stave nedoplatkov
 • potvrdenie o predaji poľnohospodárskych produktov
 • potvrdenie pre nákup poľnohospodárskeho pozemku
 • o dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
 • o evidovaní platcov za komunálny odpad

K potvrdeniu je potrebné:

 • predložiť žiadosť
 • zaplatiť správny poplatok

V prípade, že je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami a  podpísaná elektronickým podpisom,  výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Maximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70,00 EUR, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.


Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
Ročná sadzba dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy pre rok 2023 je nasledovná:

Druh

Ročná sadzba dane

(v eur/m2)

Byt

0,22

Nebytový priestor

0,22


Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka) pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia.


Zníženie dane

Mesto poskytne zníženie dane takto:

 • 50% z daňovej povinnosti na byty vo vlastníctve fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,  ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
 • 50% z daňovej povinnosti na nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
 • ak daňovník  uplatňuje zníženie  dane  z  dôvodu,  že sa nachádza  v hmotnej  núdzi je povinný  predložiť potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • ak daňovník uplatňuje zníženie dane z dôvodu, že je držiteľom preukazu fyzickej osoby s   ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, je povinný predložiť fotokópiu tohto preukazu alebo fotokópiu rozhodnutia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vydal.

Platenie daní

Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane:

 • prevodom z účtu vedeného v banke na účet mesta Šurany  č. účtu: SK73 0200 0000 0001 7492 7172 alebo SK34 5600 0000 0022 1070 3002
 • v hotovosti do pokladne mesta Šurany,  číslo dverí 11,  pri platbách do 300,00 EUR

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ .


Doplňujúce informácie:

Mesto Šurany vydáva nasledovné potvrdenia:

 • potvrdenie o stave nedoplatkov
 • potvrdenie o predaji poľnohospodárskych produktov
 • potvrdenie pre nákup poľnohospodárskeho pozemku
 • o dohode o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu
 • o evidovaní platcov za komunálny odpad

K potvrdeniu je potrebné:

 • predložiť žiadosť
 • zaplatiť správny poplatok

V prípade, že je žiadosť podaná elektronickými prostriedkami a  podpísaná elektronickým podpisom,  výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Maximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70,00 EUR, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie  najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Ročná sadzba dane za každého psa pre rok 2023 je nasledovná : 

 

Miesto chovu psaSadzba v eur
Rodinný dom5,00
Bytový dom25,00
Objekt podnikateľského subjektu6,00

*sáčky na psie extrementy Vám poskytneme na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí kancelária č. 7


Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci , v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom pes prestal byť predmetom dane.


Oslobodenie a zníženie dane za psa :

 • Správca dane poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého vlastní držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom na základe predloženej žiadosti, ku ktorej je povinný predložiť fotokópiu tohto preukazu alebo fotokópiu rozhodnutia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vydal.
 • Správca dane poskytne oslobodenie od dane za psa, ktorého dočasne vlastní útulok, karanténna stanica alebo fyzická a právnická osoba, ktorá poskytuje dočasné umiestnenie odchyteného, opusteného alebo zatúlaného psa.
 • Správca dane poskytne zníženie dane za psa chovaného v bytovom dome, ktorého vlastní fyzická osoba staršia ako 62 rokov vrátane o sumu vo výške 10,00 eur.

Platenie daní :

Daň  je  splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane v splátkach. Splátky dane sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím správcu dane určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Spôsoby platenia dane:

 • prevodom z účtu vedeného v banke na účet mesta Šurany  č. účtu: SK73 0200 0000 0001 7492 7172 alebo SK34 5600 0000 0022 1070 3002
 • v hotovosti do pokladne mesta Šurany,  číslo dverí 11,  pri platbách do 300,00 EUR

Príslušné tlačivá sa nachádzajú na Mestskom úrade v Šuranoch na prízemí – kancelária č. 7 a na webovej stránke mesta Šurany  LINK NA TLAČIVÁ

Fyzické osoby
 • Poplatok platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste  trvalý  pobyt  alebo  prechodný pobyt alebo ktorá je  na  území  mesta  oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,  alebo  záhradu,  vinicu,  ovocný sad, trvalý trávny  porast na iný účel ako  na  podnikanie, pozemok  v   zastavanom   území  mesta   okrem  lesného   pozemku a  pozemku,  ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.

Sadzba poplatku pre rok 2023 je stanovená nasledovne:

 • v prípade paušálneho poplatku za komunálny odpad 0,0959 eur za osobu a kalendárny deň, teda 35,00eur za osobu a kalendárny rok pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobytalebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť a ktorá nevyužíva nevážený množstvový zber komunálneho odpadu.
 • v prípade neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu zavedeného v rodinných domoch a vybraných bytových domoch na území mesta Šurany pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť:

1-členná domácnosť

Objem zbernej nádoby Sadzba poplatku eur/liter Frekvencia odvozu
1-krát za mesiac  (12 odvozov) výška poplatku v eur/rok
120 l 0,0195 28,08
140 l 0,0195 32,76
240 l 0,0195 56,16

2-členná domácnosť

    Objem zbernej nádoby Sadzba poplatku eur/liter Frekvencia odvozu
1-krát za mesiac  (12 odvozov) výška poplatku v eur/rok
   120 l  0,039   56,16
   140 l 0,039   65,52
   240 l 0,039 112,32

3-členná domácnosť

Objem zbernej nádoby Sadzba poplatku eur/liter Frekvencia odvozu
2-krát za mesiac  (26 odvozov) výška poplatku v eur/rok
   120 l  0,030   93,60
   140 l 0,030 109,20
   240 l 0,030 187,20

4 a viac-členná domácnosť

Objem zbernej nádoby Sadzba poplatku eur/liter Frekvencia odvozu
2-krát za mesiac  (26 odvozov) výška poplatku v eur/rok
   120 l  0,039 121,68
   140 l 0,039 141,96
   240 l 0,039 243,36
Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe žiadosti o vrátenie poplatku v lehote 60 dní od doručenia žiadosti. Poplatník preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti predložením nasledovných podkladov:

 1. doklad o úmrtí,
 2. doklad o zániku práva užívať nehnuteľnosť na území mesta,
 3. doklad o ukončení podnikateľskej činnosti,
 4. iné doklady preukazujúce skutočnosti rozhodujúce pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky a podklady pre zníženie poplatku

Mesto poplatok zníži na základe žiadosti poplatníka o 50% , ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta na základe aktuálnych dokladov na príslušné zdaňovacie obdobie nasledovne:

 1. zníženie z pracovných dôvodov:
 2. potvrdenie zamestnávateľa  o  trvaní  pracovného pomeru  na území  Slovenskej  republiky mimo  mesta (nie pracovná zmluva) s  dokladom o ubytovaní (napr. potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva, prípadne vlastníctvo k nehnuteľnosti),
 3. potvrdenie príslušného cirkevného úradu o zamestnaní alebo pôsobení v príslušnej farnosti, rehole, kláštore na území Slovenskej  republiky mimo  mesta,
 4. ak poplatník vykonáva turnusovú prácu v zahraničí (napr. opatrovateľ/ka, vodič MKD a pod.) predloží potvrdenie od zamestnávateľa, pracovnej agentúry alebo v prípade opatrovania potvrdenie od rodiny, v ktorej opatrovateľ/ka vykonáva opatrovateľské služby. Doklady vystavené v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržiava musia byť preložené do slovenského jazyka, pričom sa nevyžaduje úradný preklad (výnimku tvoria doklady vyhotovené v českom jazyku).
 5. zníženie zo študijných dôvodov:
 6. potvrdenie o   pobyte   vyhotovenom   ubytovacím  zariadením,  prípadne   preukázaním  iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia.
 7. zníženie pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu v prospech mesta Šurany:
 8. potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti vydané mestom.

Poplatník uplatní nárok na zníženie poplatku podľa odseku 1 tohto ustanovenia najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia na základe predloženia žiadosti, inak nárok na zníženie zaniká.

Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením dokladov uvedených v odseku 1 tohto ustanovenia za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.

Ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom mesta, bude jeho žiadosť zamietnutá.

Podmienky a podklady pre odpustenie poplatku

Mesto poplatok odpustí na základe žiadosti poplatníka, ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta  na základe aktuálnych dokladov na príslušné zdaňovacie obdobie nasledovne:

 1. odpustenie z dôvodu celoročného pobytu alebo práce v zahraničí:
 1. potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovného pomeru mimo územia Slovenskej republiky (nie pracovná zmluva), prípadne zahraničný živnostenský list,
 2. doklad o pobyte v zahraničí (napr. nájomná zmluva, povolenie na pobyt),
 3. potvrdenie príslušného cirkevného úradu o zamestnaní alebo pôsobení v príslušnej farnosti, rehole, kláštore v zahraničí,
 4. potvrdenie o pôsobení profesionálnych vojakov alebo policajtov v misii v zahraničí,
 5. potvrdenie o evidencii poplatníka v zozname nezamestnaných v zahraničí.
  1. odpustenie zo študijných dôvodov:
   1. potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí.
  2. rozhodnutie o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby,
  3. potvrdenie alebo iný doklad  o  umiestnení v  reedukačnom centre, o  umiestnení  v zariadení sociálnych služieb, v detskom domove,
  4. potvrdenie o úhrade poplatku alebo doklad o úhrade poplatku spolu s rozhodnutím o vyrubení poplatkuv inej obci/meste, v ktorej sa poplatník zdržiava,
  5. potvrdenie správcu bytového domu o úhrade poplatku.Doklady vystavené v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržiava musia byť preložené      do slovenského jazyka, pričom sa nevyžaduje úradný preklad (výnimku tvoria doklady vyhotovené v českom jazyku).

Poplatník uplatní nárok na odpustenie poplatku podľa odseku 1 tohto ustanovenia najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia na základe predloženia žiadosti, inak nárok na odpustenie zaniká.

Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na odpustenie poplatku predložením dokladov uvedených v odseku 1 tohto ustanovenia za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.

Ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom mesta, bude jeho žiadosť zamietnutá.


Právnické osoby a podnikatelia

Poplatok platí poplatník, ktorým je

 • právnická osoba, ktorá  je  oprávnená  užívať  alebo  užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu  sa  na  území mesta na iný účel ako na podnikanie;
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať  alebo  užíva  nehnuteľnosť  nachádzajúcu  sa na  území  mesta na účel podnikania.

Sadzba poplatku pre rok 2023 je stanovená nasledovne:

 • v prípade neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu pre poplatníka, ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie, konkrétne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany a organizácie s majetkovou účasťou mesta Šurany:
Objem zbernej nádoby Sadzba poplatku eur/liter Frekvencia odvozu
1-krát za mesiac (12 odvozov) výška poplatku v eur/rok 2-krát za mesiac (26 odvozov) výška poplatku v eur/rok 1-krát za týždeň (52 odvozov) výška poplatku v eur/rok
   120 l 0,040  57,60   124,80   249,60
   140 l 0,040  67,20   145,60   291,20
   240 l 0,040 115,20   249,60   499,20
 1 100 l 0,040 528,00 1 144,00 2 288,00
 • v prípade neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu pre poplatníka, ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie (okrem právnických osôb uvedených v písmene c)) a ktorým je podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania:
Objem zbernej nádoby Sadzba poplatku eur/liter Frekvencia odvozu
1-krát za mesiac (12 odvozov) výška poplatku v eur/rok 2-krát za mesiac (26 odvozov) výška poplatku v eur/rok 1-krát za týždeň (52 odvozov) výška poplatku v eur/rok
   120 l 0,042  60,48   131,04   262,08
   140 l 0,042  70,56   152,88   305,76
   240 l 0,042 120,96   262,08   524,16
 1 100 l 0,042 554,40 1 201,20 2 402,40
 • vrecový zber – vrecia označené elektronickým RFID kódom:
Veľkosť vreca Sadzba poplatku eur/liter Frekvencia odvozu Celková hodnota zakúpeného 120 l vreca v eur
120 l 0,0375 1 vrece = 1 zber  4,50
 • za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu v sume 0,030 eur za jeden kilogramdrobných stavebných odpadov.
Platenie daní:

Správca poplatku vyrubuje  poplatok každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok.

Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca poplatku vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, správca poplatku vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.

Zmenu frekvencie odvozu, počet zberných nádob a zmenu objemu zbernej nádoby v prípade množstvového zberu je poplatník povinný nahlásiť správcovi poplatku do 15. februára príslušného kalendárneho roka.

Poplatok je splatný v lehotách určených v rozhodnutí. Ak poplatková povinnosť vznikla v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť inak.

Správca poplatku môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím správcu poplatku  určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nastanú skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku vyrubeného poplatku, správca poplatku vyhotoví rozhodnutie o zmene výšky poplatku.

Poplatok je možné uhradiť:
 • bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet číslo:
  SK73 0200 0000 0001 7492 7172
  alebo
  SK34 5600 0000 0022 1070 3002
 • poštovým peňažným poukazom
 • v hotovosti do pokladne mesta Šurany, číslo dverí 1, pri platbách do 300 EUR
 • prostredníctvom POS terminálu v pokladni mesta Šurany, číslo dverí 1
Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti pri odovzdaní drobného stavebného odpadu priamo na Zbernom dvore, Za múrom 1, Šurany, zamestnancovi Mestského podniku služieb Šurany.
 • vrecia označené elektronickým RFID kódom sa môžu zakúpiť v pokladni mesta Šurany, číslo dverí 1 alebo v pokladni Mestského podniku služieb Šurany, Za múrom 1, Šurany.
 • vrecia na separovaný odpad a nádoby na komunálne odpady sa poskytujú v Mestskom podniku služieb Šurany, Za múrom 1, Šurany.

Rekonštrukcia v budove MsÚ Šurany

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ