PARKOVANIE

Vyhradenie parkovacieho miesta na verejnom priestranstve na trvalé parkovanie osobného motorového vozidla
(parkovanie na ul. MDŽ, Krížna, Lúčna)

Čo potrebujem:

Prílohy:

 1. Fotokópiu technického preukazu motorového vozidla
 2. Občiansky preukaz k nahliadnutiu
 3. Držiteľ motorového vozidla s označením O1 prikladá k žiadosti:
  – fotokópia preukazu osobitného označenia vozidla
  – fotokópia preukazu ZŤP

Podmienky pridelenia:

Podľa § 3 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2011 o vyhradenom parkovaní v meste Šurany (ďalej len „VZN č. 3/2011“) vyhradené parkovacie miesta sú určené pre vozidlá vo vlastníctve fyzických osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Šurany na uliciach vymedzených v § 4 ods. 2 VZN č. 3/2011 a pre vozidlá vo vlastníctve právnických osôb pred bytovými domami v meste Šurany.


Lehota:

V zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.


Povinnosť držitela:

Upozorňujeme držiteľov parkovacích kariet na dodržanie povinnosti nahlasovania zmien (zmena trvalého pobytu, ukončenie prechodného pobytu, zmena evidenčného čísla vozidla, zmena priezviska).


Predpis:

– zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

– vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

– VZN č. 3/2011 o vyhradenom parkovaní v meste Šurany a VZN č. 3/2011 v zmysle dodatku č. 1 platného od 1. 1. 2015


Vybavuje:

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta (1.poschodie).

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel spracovania tejto žiadosti v rozsahu poskytnutých
údajov.

Vyhradenie parkovacieho miesta v zmysle VZN mesta Šurany č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Šurany
(parkovanie na ul. Námestie hrdinov, M. R. Štefánika, Ž. Bosniakovej, Komenského, Tyršova)

Čo potrebujem:

Prílohy:

 1. Fotokópiu technického preukazu motorového vozidla
 2. Občiansky preukaz k nahliadnutiu
 3. Držiteľ motorového vozidla s označením O1 prikladá k žiadosti:
  – fotokópia preukazu osobitného označenia vozidla
  – fotokópia preukazu ZŤP

Podmienky pridelenia:

V zmysle článku 5 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Šurany (ďalej len „VZN č. 3/2022“) parkovacia karta sa vydáva na základe písomnej žiadosti podanej do podateľne Mestského úradu v Šuranoch po uhradení príslušného poplatku za dočasné parkovanie. Vydáva sa na konkrétne vozidlo a konkrétne evidenčné číslo motorového vozidla. Pre vydanie parkovacej karty je žiadateľ povinný predložiť listinnú kópiu originálu a originál osvedčenia o evidencii vozidla na ktoré ma byť parkovacia karta vydaná. Vlastník, resp. držiteľ motorového vozidla musí byť totožný s osobou žiadateľa. Pri žiadosti o rezidentskú parkovaciu kartu je žiadateľ povinný predložiť aj občiansky preukaz (k nahliadnutiu).


Lehota:

V zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.


Povinnosť držitela:

V zmysle článku 5 ods. 2 VZN č. 3/2022 je držiteľ parkovacej karty povinný pri zmene osobných údajov alebo evidenčného čísla motorového vozidla, na ktoré bola parkovacia karta vydaná, informovať mesto a pôvodnú parkovaciu kartu vrátiť. Mesto vydá na jeho žiadosť novú parkovaciu kartu s novými údajmi a s platnosťou na dobu do uplynutiu doby platnosti pôvodnej parkovacej karty.


Predpis:

– zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

– vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

– Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Šurany


Vybavuje:

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta (1.poschodie).

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel spracovania tejto žiadosti v rozsahu poskytnutých
údajov.

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ