OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV NA LISTINÁCH

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách upravuje zákon NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Obec vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy obce.

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti Mestského úradu Šurany. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti mestského úradu, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.

OSVEDČENIE PODPISU NA LISTINE

Pri osvedčovaní podpisu na listine mestský úrad zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom. 

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred zamestnancom úradu, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje platným dokladom totožnosti.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad
 • vojenský preukaz
 • námornícka knižka
 • povolenie na pobyt pre cudzinca

OSVEDČENIE KÓPIE LISTINY

Pri osvedčovaní zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou mestský úrad neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Mestský úrad zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom. Preto je potrebné pri osvedčovaní listiny predložiť vždy aj originál listiny. 

Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad
 • povolenie na pobyt pre cudzinca

POPLATOK:

Položka 3 písm. a)

 • Osvedčenie podpisu na listine v úradnej miestnosti MsÚ v Šuranoch 2,00 €
 • Osvedčenie podpisu so zvýšenou náročnosťou (zväzovanie zmlúv, dokumentov – za každý podpis) 2,50 €

Položka 2 písm. c)

 • Osvedčenie  listiny/ fotokópie – 1 strana 2,00 €
 • Osvedčenie listiny/ fotokópie v českom jazyku – 1 strana 3,00 €

Správne poplatky za vyberajú v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

NEOSVEDČUJE SA:

Mestský úrad Šurany v zmysle ustanovenia § 5 zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Okrem uvedeného Mestský úrad Šurany nevykonáva:

 • osvedčenie odpisu alebo kópie listiny s otlačkom reliéfnej pečiatky,
 • čiastkové osvedčovanie odpisu alebo kópie listiny.

TLAČIVÁ :

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ