ZÁPIS UZAVRETIA MANŽELSTVA A SOBÁŠNA MATRIKA

Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce (mesta), ktorá vedie matriku (matričný úrad), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo.

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt. Pri podávaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi.

Na odôvodnenú žiadosť snúbencov, môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom (delegovaný sobáš). Po preskúmaní žiadosti matričný úrad vydá povolenie na uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu.

Matričný úrad po uzavretí manželstva vyhotoví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

POTREBNÉ DOKLADY:

Snúbenci (štátni občania Slovenskej republiky) predkladajú príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 1. žiadosť o uzavretie manželstva (vyplní matričný úrad),
 2. originál rodného listu obidvoch snúbencov,
 3. občianske preukazy obidvoch snúbencov,
 4. úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o

vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,

 1. ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem uvedených dokladov aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá potvrdenie o pobyte, ktoré je vydané príslušným úradom cudzieho štátu. Tento doklad musí byť úradne preložený slovenským súdnym tlmočníkom.


Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzatvretím manželstva tieto doklady:

 1. originál rodného listu,
 2. doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako šesť mesiacov),
 3. doklad o pobyte,
 4. doklad o štátnom občianstve,
 5. úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca, 
 6. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 7. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Všetky doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny a musia byť úradne preložené slovenským súdnym tlmočníkom.

POPLATKY:

Za uzavretie manželstva medzi občanmi Slovenskej republiky sa správny poplatok n e v y b e r á , ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v meste Šurany.

V zmysle ustanovenia zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov II. časť Vnútorná správa položka 18 budú pri úkonoch týkajúcich sa uzavretia manželstva spoplatnené nasledovné úradné úkony:

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 €
 2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky  20,00 €
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 €
 4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 €
 5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,00 €
 6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70,00 €
 7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 €
 8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200,00 €

Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni Mestského úradu Šurany.

Od týchto poplatkov sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

DUPLIKÁT SOBÁŠNEHO LISTU :

Duplikát sobášneho listu občanov, ktorí uzavreli manželstvo

v Šuranoch, Kostolnom Seku, Nitrianskom Hrádku a v Lipovej vydáva matričný úrad od roku 1907.   

POPLATOK: 

 • 5,00 € vydanie duplikátu sobášneho listu  (položka 2 b)
 • 2,00 € nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík (položka 16)

Správne poplatky za vyberajú v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ