Plánované investičné akcie mesta

 1. Mesto Šurany plánuje zrealizovať v roku 2019 revitalizáciu artézskej studne na Námestí hrdinov, Šurany. Hlavným prvkom revitalizácie studne by mala byť fontána podľa predloženej vizualizácie.
 2. Na ulici M. R. Štefánika od križovatky ulíc SNP a  M. R. Štefánika po Cirkevnú školu /ľavá strana smerom od križovatky ku kostolu/ sa v I. polroku 2019 bude realizovať nový chodník z betónovej zámkovej dlažby  ASTI COLORI rubínová červeno-čierna tak, ako je už zrealizovaný chodník na pravej strane /smerom od križovatky k Obchodnej akadémii Šurany/.

 3. V roku 2019 mesto Šurany plánuje Výstavbu bytových domov na Bernoláko­vej ulici (Zajíčkova lúka) na voľných, nezastavaných parcelách.

  Celkový urbanistický koncept v rámci lokality umiestňuje relatívne pravidelným spôsobom 6 bytových domov. Pozdĺž Bernolákovej ulice na severnej strane budú umiestnené 2 bytové domy a na južnej strane 4 bytové domy. Jednotlivé bytové domy sú tvorené samostatnými dvoji­cami            (v jednom prípade trojicou) dvojpodlažných hmôt, čím je navode­ný dojem drobnejšej až rodinnej zástavby. Dopravný prístup je riešený z Bernolákovej ulice, na ktorej budú umies­tnené kolmé stojiská statickej dopravy. K jednotlivým peším vstupom vedie chodník.

  Celkový počet bude   37, celková podlahová plocha bytov 1747 m2 , plocha terás a balkónov (bez záhradiek) 186 m2 , počet parkovacích stojísk 49.

  Každý bytový dom tvorí trojica kvádrov (v jednom prípade dvojica), ktoré sú prepojené čiastočne uzavretým spojovacím jadrom.

  Domy sú navrhnuté ako drevostavby, pôdorysne ako dvojica, resp. trojica jednoduchých obdĺžnikov. Vonkajšie povrchy sú navrhované ako omietnuté, vo vybraných častiach sa použije obklad. Vybavenie bytov bude štandardné, návrh uvažuje s elektrickým kúrením.

Návrh na realizáciu investičných akcií v meste Šurany pre rok 2019

Názov investičnej akcie

MŠ Mostná – spolufinancovanie EŠIF

DHZ – hasičská zbrojnica

Ulica M. R. Štefánika  –  rekonštrukcia chodníka – II. etapa

Inžinierske siete IBV – 16 pozemkov na ulici Za školou, Kostolný Sek

Cintorín Balát – rozšírenie chodníkov a vodovodu

Oprava chodníka a miestnej komunikácie na Novozámockej ulici – „Argentína“

Oprava betónových schodov, „Argentína“ – nadjazd

Projektová dokumentácia – Okružná križovatka ulíc SNP, M. R. Štefánika a Hasičská

Projektová dokumentácia – Fontána na Námestí hrdinov – Artézska studňa

Rekonštrukcia budovy s.č.2 – Mestská polícia,  („Bangladéš“ – Nám. hrdinov 2)

V Šuranoch, dňa  30. 1. 2019

wdt_ID Súbor Názov Prílohy
5 Súhrnná správa zákaziek Prílohy
6 Prístavba MŠ Mostná Šurany Prílohy
7 Prístavba MŠ Mostná Šurany pohľady Prílohy
8 Návrh investičných akcií mesta Šurany pre r.2019 Prílohy
9 Nájomné byty Šurany Zajíčkova lúka investičný zámer - konzultácia Prílohy

Fotogaléria

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ