Plánované investičné akcie mesta

 1. Mesto Šurany plánuje zrealizovať v roku 2019 revitalizáciu artézskej studne na Námestí hrdinov, Šurany. Hlavným prvkom revitalizácie studne by mala byť fontána podľa predloženej vizualizácie.
 2. Na ulici M. R. Štefánika od križovatky ulíc SNP a  M. R. Štefánika po Cirkevnú školu /ľavá strana smerom od križovatky ku kostolu/ sa v I. polroku 2019 bude realizovať nový chodník z betónovej zámkovej dlažby  ASTI COLORI rubínová červeno-čierna tak, ako je už zrealizovaný chodník na pravej strane /smerom od križovatky k Obchodnej akadémii Šurany/.

 3. V roku 2019 mesto Šurany plánuje Výstavbu bytových domov na Bernoláko­vej ulici (Zajíčkova lúka) na voľných, nezastavaných parcelách.

  Celkový urbanistický koncept v rámci lokality umiestňuje relatívne pravidelným spôsobom 6 bytových domov. Pozdĺž Bernolákovej ulice na severnej strane budú umiestnené 2 bytové domy a na južnej strane 4 bytové domy. Jednotlivé bytové domy sú tvorené samostatnými dvoji­cami            (v jednom prípade trojicou) dvojpodlažných hmôt, čím je navode­ný dojem drobnejšej až rodinnej zástavby. Dopravný prístup je riešený z Bernolákovej ulice, na ktorej budú umies­tnené kolmé stojiská statickej dopravy. K jednotlivým peším vstupom vedie chodník.

  Celkový počet bude   37, celková podlahová plocha bytov 1747 m2 , plocha terás a balkónov (bez záhradiek) 186 m2 , počet parkovacích stojísk 49.

  Každý bytový dom tvorí trojica kvádrov (v jednom prípade dvojica), ktoré sú prepojené čiastočne uzavretým spojovacím jadrom.

  Domy sú navrhnuté ako drevostavby, pôdorysne ako dvojica, resp. trojica jednoduchých obdĺžnikov. Vonkajšie povrchy sú navrhované ako omietnuté, vo vybraných častiach sa použije obklad. Vybavenie bytov bude štandardné, návrh uvažuje s elektrickým kúrením.

Návrh na realizáciu investičných akcií v meste Šurany pre rok 2019

Názov investičnej akcie

MŠ Mostná – spolufinancovanie EŠIF

DHZ – hasičská zbrojnica

Ulica M. R. Štefánika  –  rekonštrukcia chodníka – II. etapa

Inžinierske siete IBV – 16 pozemkov na ulici Za školou, Kostolný Sek

Cintorín Balát – rozšírenie chodníkov a vodovodu

Oprava chodníka a miestnej komunikácie na Novozámockej ulici – „Argentína“

Oprava betónových schodov, „Argentína“ – nadjazd

Projektová dokumentácia – Okružná križovatka ulíc SNP, M. R. Štefánika a Hasičská

Projektová dokumentácia – Fontána na Námestí hrdinov – Artézska studňa

Rekonštrukcia budovy s.č.2 – Mestská polícia,  („Bangladéš“ – Nám. hrdinov 2)

V Šuranoch, dňa  30. 1. 2019

wdt_ID Súbor Názov Prílohy
5 Súhrnná správa zákaziek Prílohy
6 Prístavba MŠ Mostná Šurany Prílohy
7 Prístavba MŠ Mostná Šurany pohľady Prílohy
8 Návrh investičných akcií mesta Šurany pre r.2019 Prílohy
9 Nájomné byty Šurany Zajíčkova lúka investičný zámer - konzultácia Prílohy

Fotogaléria

Zriadenie mobilného odberného miesta v okrese Nové Zámky

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

STOP BYROKRACII

SODB 2021

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Obchodná mapa

Kalendárium mesta Šurany na rok 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
18 29/10/2020 POŠTA Šurany 1 bude z prevádzkových dôvodov v dňoch 30.10. a 31.10.2020 zatvorená.
19 10/11/2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí je dnes 10.11.2020 na ulici Májovej prerušená dodávka vody. Na odstránení poruchy sa pracuje. Za pochopenie ďakujeme.
20 11/11/2020 Mestský podnik služieb Šurany oznamuje občanom, že zberný dvor bude od 12.11.2020 otvorený podľa platných nariadení vlády.

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany