Menu
Panoráma Šurian z hora

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany

wdt_IDSúborVšeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2019Príloha
2VZN mesta Šurany č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Śurany na úseku školstvaPríloha
3VZN mesta Šurany č. 2/2019 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelyPríloha
wdt_IDSúborVšeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2018Príloha
1Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 6/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Šurany a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 4/2016Príloha
2VZN mesta Šurany č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyPríloha
3Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 4/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 6/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta ŠuranyPríloha
4VZN mesta Šurany č.3/2018, ktorým sa mení VZN č.1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ŠuranyPríloha
6VZN mesta Šurany č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiPríloha
wdt_IDSúborVšeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2017Príloha
5Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č.1/2017 o sociálnych službáchPríloha
6Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2017 POŽIARNY PORIADOK MESTA ŠURANY.Príloha
7Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 4/2017 - o určení miesta a času zápisu do ZŠPríloha
wdt_IDSúborVšeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2016Príloha
1VZN mesta Šurany č. 6/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta ŠuranyPríloha
3VZN mesta Šurany č. 4/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šurany (UPN)Príloha
4VZN mesta Šurany č. 3/2016 o predaji výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste ŠuranyPríloha
wdt_IDSúborVšeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2015Príloha
3VZN mesta Šurany č. 8/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta ŠuranyPríloha
5Návrh VZN č. 6/2015 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a v ŠJPríloha
6VZN mesta Šurany č. 5/2015, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste ŠuranyPríloha
wdt_IDSúborVšeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2014Príloha
3VZN č.4/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušiaPríloha
4VZN č.3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou...Príloha
5VZN č.2/2014 ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa.Príloha
wdt_IDSúborVšeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2013Príloha
3VZN č. 3/2013 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkohol. nápojov na verejne prístupných miestachPríloha
4VZN č. 2/2013 o držaní psovPríloha
wdt_IDSúborVšeobecne záväzné nariadenia mesta ŠuranyPríloha
3VZN č. 3/2012 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta ŠuranyPríloha
4Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2012 o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývaniaPríloha
wdt_IDSúborVšeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2011Príloha
3VZN mesta Šurany č. 3/2011 o parkovaníPríloha
7Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci v meste ŠuranyPríloha
Súborwdt_IDVšeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 1999-2009Príloha
1VZN mesta Šurany č. 5/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šurany.Príloha
2VZN mesta Šurany č. 2/2009 o Mestskej polícii Šurany.Príloha
3VZN mesta Šurany č. 13/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šurany.Príloha
7VZN mesta Šurany č. 2/2000 o riešení bytových potrieb obyvateľov mesta nájmom bytov v majetku mesta, prípadne bytov vo vlastníctve inej právnickej osoby s prevažnou majetkovou účasťou mesta.Príloha
8VZN mesta Šurany č. 5/1999 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šurany.Príloha
9VZN mesta Šurany č. 4/1999, ktorým sa vydáva TRHOVÝ PORIADOK „Šurianskeho jarmoku“ a „Vianočných trhov“ v meste Šurany.Príloha

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Rýchle oznamy

wdt_IDPridanéOznam
9626/06/2019SUMMER JAM: OZ Šurianski Jazdci pozývajú na Šuriansky deň cyklistiky a Freestyle športov, 29.6.2019, Bazén Šurany
9726/06/2019Výjazdový odber krvi - 9.7.2019 od 8:00 do 10:00 v Spoločenskej hale v Šuranoch

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany