Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany

Súbor wdt_ID Popis Príloha
2 Tlačivo - pripomienky k návrhu VZN Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2024 Príloha
31 VZN mesta Šurany č. 1/2024, ktorým sa mení VZN č. 4/2019 v znení VZN č. 4/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
32 VZN mesta Šurany č.2/2024 ktorým sa ruší VZN mesta Šurany č.4/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Šurany Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2023 Príloha
19 .VZN mesta Šurany č. 2/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
20 VZN mesta Šurany č. 1/2023 o financovaní originálnych kompetencií Príloha
21 Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci v meste Šurany Príloha
22 VZN mesta Šurany č. 3/2023, ktorým sa mení VZN č. 2/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
23 VZN mesta Šurany č. 4/2023, ktorým sa mení VZN č. 4/2019 v znení VZN č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
24 VZN mesta Šurany č. 5/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta Šurany obstaraných z verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania Príloha
25 VZN mesta Šurany č. 6/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Príloha
26 VZN mesta Šurany č. 7/2023 o miestnej dani z nehnuteľností na území mesta Šurany Príloha
27 VZN mesta Šurany č. 8/2023 o miestnej dani za psa chovaného na území mesta Šurany Príloha
28 VZN mesta Šurany č. 9/2023 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Šurany Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2022 Príloha
7 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 1/2022 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva. Príloha
8 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
9 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest, na území mesta Šurany Príloha
10 VZN mesta Šurany č. 5/2022 o miestnej dani z nehnuteľností v meste Šurany Príloha
11 VZN mesta Šurany č. 6/2022 o miestnej dani za psa chovaného na území mesta Šurany Príloha
12 VZN mesta Šurany č. 7/2022 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Šurany Príloha
13 VZN mesta Šurany č. 8/2022 o miestnej dani za ubytovanie na území mesta Šurany Príloha
14 VZN mesta Šurany č. 9/2022 o miestnej dani za predajné automaty na území mesta Šurany Príloha
15 VZN mesta Šurany č. 10/2022 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Šurany Príloha
16 VZN mesta Šurany č. 11/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šurany Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2021 Príloha
10 VZN č. 1/2021 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva Príloha
11 VZN č. 2 - 2021 o dačastnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a odstavných plôch na území mesta šurany Príloha
12 VZN č. 3/2021 o určení spádových ulíc MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
13 VZN č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
14 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2020 Príloha
3 VZN č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva Príloha
4 VZN 2/2020, ktorým sa mení VZN č. 4/2019 o poskytovaqní soc. služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
5 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci v meste Šurany Príloha
6 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
7 VZN č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva v znení VZN č. 1/2020 Príloha
8 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany Príloha
9 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2019 Príloha
2 VZN mesta Šurany č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Śurany na úseku školstva Príloha
3 VZN mesta Šurany č. 2/2019 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Príloha
4 VZN mesta Šurany č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
5 VZN mesta Šurany č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
6 VZN mesta Šurany č. 6/2019, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Príloha
8 VZN mesta Šurany č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany Príloha
10 VZN mesta Šurany č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2018 Príloha
1 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 6/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Šurany a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 4/2016 Príloha
2 VZN mesta Šurany č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Príloha
4 VZN mesta Šurany č.3/2018, ktorým sa mení VZN č.1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
6 VZN mesta Šurany č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2017 Príloha
5 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č.1/2017 o sociálnych službách Príloha
6 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2017 POŽIARNY PORIADOK MESTA ŠURANY. Príloha
7 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 4/2017 - o určení miesta a času zápisu do ZŠ Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2016 Príloha
3 VZN mesta Šurany č. 4/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šurany (UPN) Príloha
4 VZN mesta Šurany č. 3/2016 o predaji výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Šurany Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2015 Príloha
3 VZN mesta Šurany č. 8/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Šurany Príloha
5 Návrh VZN č. 6/2015 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a v ŠJ Príloha
6 VZN mesta Šurany č. 5/2015, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Šurany Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2014 Príloha
3 VZN č.4/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Príloha
4 VZN č.3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou... Príloha
5 VZN č.2/2014 ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa Príloha
6 Dodatok č.1 k VZN mesta Šurany č. 3/2011 o vyhradenom parkovaní v meste Šurany Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2013 Príloha
3 VZN č. 3/2013 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkohol. nápojov na verejne prístupných miestach Príloha
4 VZN č. 2/2013 o držaní psov Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany Príloha
3 VZN č. 3/2012 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Šurany Príloha
4 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2012 o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2011 Príloha
3 VZN mesta Šurany č. 3/2011 o parkovaní Príloha
7 Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci v meste Šurany Príloha
Súbor wdt_ID Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 1999-2009 Príloha
1 VZN mesta Šurany č. 5/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šurany. Príloha
2 VZN mesta Šurany č. 2/2009 o Mestskej polícii Šurany. Príloha
3 VZN mesta Šurany č. 13/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šurany. Príloha
7 VZN mesta Šurany č. 2/2000 o riešení bytových potrieb obyvateľov mesta nájmom bytov v majetku mesta, prípadne bytov vo vlastníctve inej právnickej osoby s prevažnou majetkovou účasťou mesta. Príloha

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ