Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany

Súbor wdt_ID Popis Príloha
2 Tlačivo - pripomienky k návrhu VZN Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2022 Príloha
7 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 1/2022 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva. Príloha
8 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
9 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest, na území mesta Šurany Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2021 Príloha
10 VZN č. 1/2021 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva Príloha
11 VZN č. 2 - 2021 o dačastnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a odstavných plôch na území mesta šurany Príloha
12 VZN č. 3/2021 o určení spádových ulíc MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
13 VZN č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
14 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2020 Príloha
3 VZN č. 1/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva Príloha
4 VZN 2/2020, ktorým sa mení VZN č. 4/2019 o poskytovaqní soc. služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
5 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci v meste Šurany Príloha
6 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
7 VZN č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva v znení VZN č. 1/2020 Príloha
8 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany Príloha
9 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2019 Príloha
2 VZN mesta Šurany č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Śurany na úseku školstva Príloha
3 VZN mesta Šurany č. 2/2019 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Príloha
4 VZN mesta Šurany č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
5 VZN mesta Šurany č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
6 VZN mesta Šurany č. 6/2019, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Príloha
8 VZN mesta Šurany č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany Príloha
10 VZN mesta Šurany č. 7/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2018 Príloha
1 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 6/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Šurany a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 4/2016 Príloha
2 VZN mesta Šurany č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Príloha
3 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 4/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 6/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šurany Príloha
4 VZN mesta Šurany č.3/2018, ktorým sa mení VZN č.1/2017 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
6 VZN mesta Šurany č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2017 Príloha
5 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č.1/2017 o sociálnych službách Príloha
6 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2017 POŽIARNY PORIADOK MESTA ŠURANY. Príloha
7 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 4/2017 - o určení miesta a času zápisu do ZŠ Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2016 Príloha
1 VZN mesta Šurany č. 6/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Šurany Príloha
3 VZN mesta Šurany č. 4/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šurany (UPN) Príloha
4 VZN mesta Šurany č. 3/2016 o predaji výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Šurany Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2015 Príloha
3 VZN mesta Šurany č. 8/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Šurany Príloha
5 Návrh VZN č. 6/2015 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a v ŠJ Príloha
6 VZN mesta Šurany č. 5/2015, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Šurany Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2014 Príloha
3 VZN č.4/2014 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Príloha
4 VZN č.3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou... Príloha
5 VZN č.2/2014 ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa Príloha
6 Dodatok č.1 k VZN mesta Šurany č. 3/2011 o vyhradenom parkovaní v meste Šurany Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2013 Príloha
3 VZN č. 3/2013 o obmedzení a zákaze predaja, podávania a požívania alkohol. nápojov na verejne prístupných miestach Príloha
4 VZN č. 2/2013 o držaní psov Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany Príloha
3 VZN č. 3/2012 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Šurany Príloha
4 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2012 o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania Príloha
wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2011 Príloha
3 VZN mesta Šurany č. 3/2011 o parkovaní Príloha
7 Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci v meste Šurany Príloha
Súbor wdt_ID Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 1999-2009 Príloha
1 VZN mesta Šurany č. 5/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šurany. Príloha
2 VZN mesta Šurany č. 2/2009 o Mestskej polícii Šurany. Príloha
3 VZN mesta Šurany č. 13/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šurany. Príloha
7 VZN mesta Šurany č. 2/2000 o riešení bytových potrieb obyvateľov mesta nájmom bytov v majetku mesta, prípadne bytov vo vlastníctve inej právnickej osoby s prevažnou majetkovou účasťou mesta. Príloha
9 VZN mesta Šurany č. 4/1999, ktorým sa vydáva TRHOVÝ PORIADOK „Šurianskeho jarmoku“ a „Vianočných trhov“ v meste Šurany. Príloha

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

wdt_ID Súbor Všeobecne záväzné nariadenia mesta Šurany 2022 Príloha
7 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 1/2022 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva. Príloha
8 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany Príloha
9 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 3/2022 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest, na území mesta Šurany Príloha