Koronavírus - informácie

Oznam

Mestský úrad Šurany a Spoločný obecný úrad v Šuranoch pracuje v obmedzenom režime až do odvolania. Vzhľadom k uvedenej situácii mesto zriadilo pri hlavnom vchode do mestského úradu novú poštovú schránku, do ktorej je možné v prípade potreby vložiť písomnosti.  

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Elektronické sčítanie obyvateľov

Vyplnenie elektronického formuláru  nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s  cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať  k dispozícii  aj mobilnú aplikáciu.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou  svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa na základe rozhodnutia vlády posúva termín asistovaného sčítania.

Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Stalo sa

Blížiace sa podujatia , pozvánky

Úradná tabuľa

wdt_ID Dátum Popis Príloha
1 16/12/2015 PHSR mesta Šurany 2015-2020 Príloha
2 10/05/2016 Prieskum environmentálnej záťaže - Závery Príloha
3 10/05/2016 Upozornenie občanov mesta Šurany Príloha
4 20/06/2016 Oznam - zatvorenie zberového dvora Príloha
5 08/07/2016 Zákaz vylepovania plagátov na autobusových zastávkach Príloha
6 08/07/2016 Oznam SPP distribúcia Príloha
7 25/07/2016 PHSR Nitrianskeho sam. kraja 2016 - 2022 Príloha
8 11/10/2016 PHSR NSK 2016 - 2022 - záver. stanovisko Príloha
9 17/02/2017 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŠURANY Príloha
10 05/04/2017 Vyjadrenie Mestskej polície Šurany k parkovacím miestam v centre mesta Príloha

Rozhlasové relácie

wdt_ID Súbor Obsah Dátum Príloha
27 Informácia o podpise zmluvy MAS CEDRON NITRAVA 17/07/2019
48 Západoslovenská distribučná - výzva 12/11/2019
67 OZNAM - Mestský podnik služieb Šurany 13/02/2020
102 OZNAM - prímestská autobusová doprava 28/05/2020
107 OZNAM - obnova MHD č. 2 04/06/2020
125 Oznámenie - Domov Jesienka 14/09/2020
128 Dôležitý oznam - stravovanie seniorov 25/09/2020
134 Občianske združenie Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA informuje 06/10/2020
136 Bezplatné zasielanie SMS správ - rozhlas 08/10/2020
137 OZNAM -Domov Jesienka Šurany - rozvoz stravy 19/10/2020

Príhovor do nového roka 2021

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril úvodom Nového roka 2021.

V novoročných príhovoroch sa zvykne hodnotiť a zároveň odprevádzať rok minulý, no uplynulý rok po vniknutí pandémie na územie Slovenska môžeme nazvať rokom pandemickým, ktorý bol plný obáv a neistôt vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Na zníženie následkov šírenia koronavírusu boli prijaté opatrenia, ktoré negatívne zasiahli naše žitie v oblasti  spoločenského života, vzdelávania, kultúry, športu a hlavne v oblasti zdravotníctva.

Opatrenia nepriaznivo zasiahli aj ekonomiku a následne tým aj rozvoj aktivít nášho mesta. Rozpočet mesta na rok 2020 bol mestským zastupiteľstvom schválený ako vyrovnaný, ale vplyvom poklesu príjmov zo štátneho rozpočtu o 200-tisíc eur, muselo mesto pristúpiť k úprave schváleného rozpočtu, čo malo za následok nezrealizovanie plánovaných investícií. I napriek tomu život, ani čas v meste nezastal a bude záležať len na nás, ako sa s ťažkými situáciami vysporiadame.

Pevne verím, že vzájomnou pomocou, dodržiavaním epidemiologických opatrení, zodpovednosťou, dobrými rodinnými vzťahmi, vzájomným pochopením a toleranciou v spolužití nás občanov mesta, túto ťažkú situáciu úspešne prekonáme.

Ako primátor mesta v spolupráci s Mestským zastupiteľstvom Šurany urobím všetko preto, aby sme boli mestom dobre spravovaným, aby sme boli mestom, ktoré rastie a hlavne mestom v ktorom sa obyvateľom dobre žije.

Viem, aby sme tieto ambície naplnili, čaká nás veľa práce v tomto ťažkom období. Vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo vie a má prehľad o tom, čo treba v meste budovať, opravovať a prioritne riešiť, ale k tomu všetkému sú potrebné rozumné riešenia a vhodné podmienky. Mesto má pripravené projekty a návrhy na plnenie základných funkcií a rozvoja mesta v hodnote približne 600-tisíc eur.

Tieto aktivity sa budú napĺňať v súlade s priaznivou celoštátnou ekonomickou situáciou, na ktorej sú samosprávy závislé. Verím, že v novom roku sa bude naša ekonomika stabilizovať a postupne zlepšovať.

Moja vďaka a nesmierna úcta patrí všetkým ľuďom, ktorí sa svojím niekedy až nadľudským úsilím podieľali na zmierňovaní následkov okolo pandémie COVID-19.

Ďakujem všetkým zamestnancom pracujúcim v našich zariadeniach: personálu zariadenia sociálnych služieb Domova Jesienka Šurany, lekárom, sestrám a zamestnancom našej mestskej polikliniky a mestskej lekárne, všetkým pedagogickým zamestnancom a v neposlednom rade i Vám občanom nášho mesta, ktorí svojou prácou a umom zmierňujú následky tejto pandémie.

Vážení spoluobčania,

naša budúcnosť závisí na tom, čo robíme v súčasnosti  a preto je veľmi dôležité, aby sme sa na začiatku roka zamysleli a porozmýšľali nad tým, čo môžeme okolo seba v najbližšom čase vylepšiť, ako sa k sebe navzájom správať a vážiť si jeden druhého.

Prajem si, Vážení priatelia – občania, aby nás v našom rozhodovaní a konaní sprevádzal „duch múdrosti“, aby sa náš život v meste a vo vašich domácnostiach dostal do normálnych koľají, kedy budeme môcť žiť plnohodnotným kultúrno-spoločenským životom v dobrom zdraví.

Veľa zdravia, šťastia, vzájomnej lásky a pokoja v duši Vám prajem po celý rok 2021.

                          

                                                                                       Ing. Marek  O r e m u s

                                                                                                                 primátor mesta Šurany

Investičné stavby budované v meste Šurany

Plánované investičné akcie mesta

Daňové priznanie 2021

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady - všetky informácie

Dotácie z rozpočtu mesta za rok 2020

INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU VYÚČTOVANIA DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU MESTA ŠURANY V ROKU 2020

STOP BYROKRACII

SODB 2021

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
22 04/02/2021 1

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Zmena veľkosti písma