Termíny zasadnutia MsZ

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany. – Materiál č. A/1/…*/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. A/2/…*/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

3. Súhrnná správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za roky 2015 – 2020. – Materiál č. A/3/…*/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

4. Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2020.- Materiál č. A/4/…*/2021.
Predkladá: vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2020.- Materiál č. A/5/…*/2021.
Predkladá: vedúci oddelenia životného prostredia,výstavby, územného      plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany. – Materiál č. A/1/…*/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2020. – Materiál č. A/2/…*/2021.
Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany.

3. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31. 12. 2020. – Materiál č. C/1/…*/2021.
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany, riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.

4. Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/2/…*/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

5. Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/3/…*/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

6. Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/4/…*/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

7. Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/5/…*/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

8. Správa Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/6/…*/2021.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

9. Správa Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/7/…*/2021.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

10. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2021. – Materiál č. C/8/…*/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

11. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2021. – Materiál č. C/9/…*/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

12. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2021. – Materiál č. C/10/…*/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

13. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2021. – Materiál č. C/11/…*/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

14. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2021. – Materiál č. C/12/…*/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany.- Materiál č. A/1/…*/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany. – Materiál č. A/2/…*/2021.
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

3. Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany. – Materiál č. A/3/…*/2021.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

4. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2021. – Materiál č. A/4/…*/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany na II. polrok 2021. – Materiál č. A/5/…*/2021.
Predkladá: hlavný kontrolór mesta Šurany.

6. Záverečný účet mesta Šurany za rok 2020 a správy o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/1/…*/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

7. Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/2/…*/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

8. Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/3/…*/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

9. Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/4/…*/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

10. Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2020.- Materiál č. C/5/…*/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

11. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. za rok 2020. – Materiál č. C/6/…*/2021.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

12. Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. za rok 2020. – Materiál č. C/7/…*/2021.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/…*/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2021 – materiál č. A/2/…*/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2021 – materiál č. A/3/…*/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2021 – materiál č. C/1/…*/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

5. Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2021 – materiál č. C/2/…*/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

6. Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2021 – materiál č. C/3/…*/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

7. Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2021 – materiál č. C/4/…*/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.


8. Monitorovacia správa o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2021 a správy o hospodárení rozpočtových organizácií mesta Šurany za I. polrok 2021- materiál č. C/5/…*/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

9. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2021 – materiál č. C/6/…*/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/…*/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu základných škôl v meste Šurany – materiál č. A/2/…*/2021.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany, Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v meste Šurany – materiál č. A/3/…*/2021.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany, Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

4. Správa o príprave Mestského podniku služieb Šurany na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev – materiál č. A/4/…*/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

5. Správa o stave a údržbe cintorínov a verejných priestranstiev – materiál č. A/5/…*/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/…*/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2022 – materiál č. A/2/…*/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2022 – materiál č. A/3/…*/2021.
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta Šurany.

4. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2021 – materiál č. C/1/…*/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

5. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2021 – materiál č. C/2/…*/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

6. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2021 – materiál č. C/3/…*/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

7. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2021 – materiál č. C/4/…*/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

8. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2021 – materiál č. C/5/…*/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

9. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/6/…*/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

10. Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/7/…*/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

11. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/8/…*/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

12. Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/9/…*/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

13. Návrh rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/10/…*/2021.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

14. Návrh rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/11/…*/2021.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

15. Návrh rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/12/…*/2021.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

16. Návrh rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/13/…*/2021.
Predkladá: riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

17. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/14/…*/2021.
Predkladá: Mgr. Helena Farkašová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča Námestie hrdinov 10, Šurany.

18. Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/15/…*/2021.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany.

19. Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2022 – 2024 – materiál č. C/16/…*/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ