Menu
Panoráma Šurian z hora

Termíny zasadnutia MsZ

Plán práce MsZ 2019

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2018
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany

4. Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2018
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany

5. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku

6. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2019 
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

7. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2019 
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

8. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2019
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

9. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

10. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2019 
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany

11. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2019 
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

12. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2019 
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

13. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2019 
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany

14. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 2019 
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany

15. Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2019 
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany

16. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

17. Organizačné otázky

 

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany k 31. 12. 2018 
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, Ing. Pavol Tóth, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany ,vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku

4. Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

5. Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

6. Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

7. Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

8. Správa Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

9. Správa Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

10. Správa Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany

11. Správa Základnej školy, SNP 5, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

12. Správa Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

13. Správa Materskej školy, Mostná 1, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Šurany, Ul. Mostná

14. Správa Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany

15. Správa Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany

16. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2018 
Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany

17. Organizačné otázky

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

3. Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

4. Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2018 
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany

5. Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2018 
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

6. Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2018 
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany

7. Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2018 
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

8. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany

9. Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, SNP 5, Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

10. Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany za rok 2018 
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

11. Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany za rok 2018 
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Šurany, Ul. Mostná

12. Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany

13. Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za rok 2018 
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany

14. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. za rok 2018 
Predkladá: Jozef Trungel, DiS,, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o..

15. Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. za rok 2018
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o

16. Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany

17. Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany 
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany

18. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2019
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

19. Organizačné otázky

1.Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/…*/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2.Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2019
– materiál č. A/2/…*/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3.Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2019
– materiál č. A/3/…*/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4.Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2019
– materiál č. C/1/…*/2019.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

5.Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2019
– materiál č. C/2/…*/2019.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

6.Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2019
– materiál č. C/3/…*/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

7.Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2019
– materiál č. C/4/…*/2019.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

8.Správa o hospodárení Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za I. polrok 2019
– materiál č. C/5/…*/2019.
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

9.Správa o hospodárení Základnej školy, SNP 5, Šurany za I. polrok 2019
– materiál č. C/6/…*/2019..
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

10.Správa o hospodárení Materskej školy, MDŽ 26, Šurany za I. polrok 2019
– materiál č. C/7/…*/2019.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

11.Správa o hospodárení Materskej školy, Mostná 1, Šurany za I. polrok 2019
– materiál č. C/8/…*/2019.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka  MŠ Mostná 1, Šurany.

12.Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/9/…*/2019.
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča,
Námestie hrdinov 10, Šurany.

13.Správa o hospodárení Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za I. polrok 2019
– materiál č. C/10/…*/2019..
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany.

14.Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/11/…*/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

15.Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 – materiál č. C/12/…*/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

16.Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019
– materiál č. C/13/…*/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

 

1.Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/…*/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2.Správa o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu základných škôl v meste Šurany – materiál č. A/2/…*/2019.
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany,
Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

3.Správa o príprave Mestského podniku služieb Šurany na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev – materiál č. A/3/…*/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4.Správa o stave a údržbe cintorínov a verejných priestranstiev – materiál č. A/4/…*/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

1.Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/…*/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2.Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2020 – materiál č. A/2/…*/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3.Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2019 – materiál č. C/1/…*/2019.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

4.Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2019 – materiál č. C/2/…*/2019.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

5.Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2019 – materiál č. C/3/…*/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

6.Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019 – materiál č. C/4/…*/2019.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

7.Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2019- materiál č. C/5/…*/2019.
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

8.Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/6/…*/2019.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

9.Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2019 materiál č. C/7/…*/2019.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

10.Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/8/…*/2019.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

11.Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/9/…*/2019.
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča,
Námestie hrdinov 10, Šurany.

12.Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2019- materiál č. C/10/…*/2019.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany.

13.Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany k 31.10.2019 – materiál č. C/11/…*/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

14.Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 – materiál č. C/12/…*/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

15.Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/13/…*/2019.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

16.Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/14/…*/2019.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

17.Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/15/…*/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

18.Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/16/…*/2019.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

19.Návrh rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/17/…*/2019.
Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

20.Návrh rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/18/…*/2019.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

21.Návrh rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/19/…*/2019.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

22. Návrh rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/20/…*/2019.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

23.Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/21/…*/2019.
Predkladá: Mgr. Helena Farkašová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča Námestie hrdinov 10, Šurany.

24.Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/22/…*/2019.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany.

25.Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/23/…*/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

26.Návrh programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/24/…*/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Ing. Eva Augustínová
prednostka Mestského úradu Šurany

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020

Mikulášske trhy - Všetky informácie

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Voľby do NR SR 2020

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
123 11/11/2019 MsPs: Zberový dvor bude od 11.11.2019 z technických príčin zatvorený do odvolania.
124 12/11/2019 MsPs: zber komunálneho odpadu bude od 13.11.219 realizovaný podľa harmonogramu.
125 13/11/2019 MsPs: náhradné termíny zberu komunálneho odpadu za pondelok (11.11.) a utorok (12.11.) budú 18. a 19.11.2019

Zoznam daňových dlžníkov

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany