Termíny zasadnutia MsZ

Plán práce MsZ 2020


Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany.
Materiál č. A/1/…*/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2019.
Materiál č. A/2/…*/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2019.
Materiál č. A/3/…*/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2019.
Materiál č. A/4/…*/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.


Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany.
Materiál č. A/1/…*/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku,
priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2019.
Materiál č. A/2/…*/2020.
Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany.

Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31. 12. 2019.
Materiál č. C/1/…*/2020.
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany, Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany, riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.

Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/2/…*/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/3/…*/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/4/…*/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/5/…*/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

Správa Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/6/…*/2020.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

Správa Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/7/…*/2020.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2020.
Materiál č. C/8/…*/2020.
2) Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2020.
Materiál č. C/9/…*/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.


Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2020.
Materiál č. C/10/…*/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2020.
Materiál č. C/11/…*/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020.
Materiál č. C/12/…*/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany.
Materiál č. A/1/…*/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany.
Materiál č. A/2/…*/2020.
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany.
Materiál č. A/3/…*/2020.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry,
sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2020.
Materiál č. A/4/…*/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na II. polrok 2020.
Materiál č. A/5/…*/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

Záverečný účet mesta Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/1/…*/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/2/…*/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/3/…*/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/4/…*/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/5/…*/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany
2) za rok 2019.
3) – Materiál č. C/6/…*/2020.
Predkladá: riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Základnej školy, SNP 5, Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/7/…*/2020.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany
za rok 2019.
Materiál č. C/8/…*/2020.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Materskej školy, Mostná 1, Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/9/…*/2020.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka  MŠ Šurany, Ul. Mostná.

Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/10/…*/2020.
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča,
Námestie hrdinov 10, Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za rok 2019.
Materiál č. C/11/…*/2020.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany.

Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. za rok 2019.
Materiál č. C/12/…*/2020.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o.

Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. za rok 2019.
Materiál č. C/13/…*/2020.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č.  A/1/…*/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. A/2/…*/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. A/3/…*/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/1/…*/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

5. Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2020  –materiál č. C/2/…*/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

6. Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/3/…*/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

7. Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/4/…*/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

8. Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2020 a správy o hospodárení rozpočtových organizácií mesta Šurany za I. polrok 2020- materiál č. C/5/…*/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

9. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2020 – materiál č. C/6/…*/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/…*/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany. 

2. Správa o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzde lávacieho procesu základných škôl v meste Šurany – materiál č. A/2/…*/2020.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany, Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v meste Šurany – materiál č. A/3/…*/2020.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany, Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

4. Správa o príprave Mestského podniku služieb Šurany na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev  – materiál č. A/4/…*/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

5. Správa o stave a údržbe cintorínov a verejných priestranstiev – materiál č. A/5/…*/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/…*/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2021 – materiál č. A/2/…*/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2021 – materiál č. A/3/…*/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

4. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2020 – materiál č. C/1/…*/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

5. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2020 – materiál č. C/2/…*/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

6. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2020 – materiál č. C/3/…*/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

7. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2020 – materiál č. C/4/…*/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

8. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020 – materiál č. C/5/…*/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

9. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/6/…*/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

10. Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/7/…*/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

11. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/8/…*/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

12. Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/9/…*/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

13. Návrh rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/10/…*/2020.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

14. Návrh rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/11/…*/2020.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

15. Návrh rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/12/…*/2020.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

16. Návrh rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/13/…*/2020.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

17. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/14/…*/2020.
Predkladá: Mgr. Helena Farkašová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča
Námestie hrdinov 10, Šurany.

18. Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/15/…*/2020.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany.

19. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/16/…*/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Ing. Eva Augustínová
prednostka Mestského úradu Šurany

Zriadenie mobilného odberného miesta v okrese Nové Zámky

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

STOP BYROKRACII

SODB 2021

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Obchodná mapa

Kalendárium mesta Šurany na rok 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
18 29/10/2020 POŠTA Šurany 1 bude z prevádzkových dôvodov v dňoch 30.10. a 31.10.2020 zatvorená.
19 10/11/2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí je dnes 10.11.2020 na ulici Májovej prerušená dodávka vody. Na odstránení poruchy sa pracuje. Za pochopenie ďakujeme.
20 11/11/2020 Mestský podnik služieb Šurany oznamuje občanom, že zberný dvor bude od 12.11.2020 otvorený podľa platných nariadení vlády.

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany