Termíny zasadnutia MsZ

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany. – Materiál č. A/1/…*/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. A/2/…*/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

3. Súhrnná správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za roky 2015 – 2020. – Materiál č. A/3/…*/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

4. Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2020.- Materiál č. A/4/…*/2021.
Predkladá: vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2020.- Materiál č. A/5/…*/2021.
Predkladá: vedúci oddelenia životného prostredia,výstavby, územného      plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany. – Materiál č. A/1/…*/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2020. – Materiál č. A/2/…*/2021.
Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany.

3. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31. 12. 2020. – Materiál č. C/1/…*/2021.
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany, riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.

4. Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/2/…*/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

5. Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/3/…*/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

6. Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/4/…*/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

7. Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/5/…*/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

8. Správa Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/6/…*/2021.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

9. Správa Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/7/…*/2021.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

10. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2021. – Materiál č. C/8/…*/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

11. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2021. – Materiál č. C/9/…*/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

12. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2021. – Materiál č. C/10/…*/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

13. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2021. – Materiál č. C/11/…*/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

14. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2021. – Materiál č. C/12/…*/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany.- Materiál č. A/1/…*/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany. – Materiál č. A/2/…*/2021.
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

3. Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany. – Materiál č. A/3/…*/2021.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

4. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2021. – Materiál č. A/4/…*/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany na II. polrok 2021. – Materiál č. A/5/…*/2021.
Predkladá: hlavný kontrolór mesta Šurany.

6. Záverečný účet mesta Šurany za rok 2020 a správy o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/1/…*/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

7. Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/2/…*/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

8. Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/3/…*/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

9. Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2020. – Materiál č. C/4/…*/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

10. Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2020.- Materiál č. C/5/…*/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

11. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. za rok 2020. – Materiál č. C/6/…*/2021.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

12. Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. za rok 2020. – Materiál č. C/7/…*/2021.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

Pomoc obetiam trestných činov

Daňové priznanie 2021

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady - všetky informácie

Dotácie z rozpočtu mesta za rok 2020

INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU VYÚČTOVANIA DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU MESTA ŠURANY V ROKU 2020

STOP BYROKRACII

SODB 2021 - Všeobecné informácie

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
24 17/03/2021 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 18.3.2021: pondelok - piatok od 8:00 do 12:00 h. a od 12:30 do 17:00 h., sobota od 9:00 do 12:00 h., prestávka na dezinfekciu 12:00-12:30.
25 26/03/2021 Mestský podnik služieb oznamuje občanom, že zberový dvor bude od pondelka 29.03.2021 otvorený.

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ