VÝRUBY, ZDROJ ZNEČ. OVZDUŠIA

Ako vybaviť výruby, zdroj zneč. ovzdušia

Povolenie výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Pred podaním žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny je potrebné si pozrieť  § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov („zákon“) a § 17 vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa tento zákon vykonáva a kontaktovať osobne alebo telefonicky príslušného pracovníka (viď kontakt nižšie), aby sa predišlo nezrovnalostiam podania a prípadnému prieťahu konania.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny je potrebné podať na podateľni MsÚ Šurany, alebo zaslať na adresu: Mesto Šurany, Nám. hrdinov 1, 942 01 Šurany

V žiadosti musí byť vyplnené:

A/ Údaje o žiadateľovi:

– fyzické osoby – meno a priezvisko; právnické osoby – názov a obchodné meno,
– trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania,
– telefonický kontakt (uvedie sa pri mene/sídle)

B/ Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie:

– katastrálne územie,
– parcelné číslo,
– druh pozemku

C/ Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie

Pozn. Ak sú na liste vlastníctva uvedení viacerí vlastníci pozemku, na ktorom drevina rastie, je potrebný súhlas všetkých vlastníkov.

D/ Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať (rozdelené na stromy a krovité porasty)

– druh
– počet (pri stromoch)
– obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje alebo výmera krovitého porastu

E/ Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať (rozdelené na stromy a krovité porasty)

F/ Odôvodnenie žiadosti

Pozn.: Doklady podľa písmena B/ a C/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť  o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.


 Prílohy/doklady:

– kópia katastrálnej mapy s označením lokalizácie dreviny,
– list vlastníctva pozemku, na ktorom drevina rastie, príp. iný právny vzťah k pozemku podľa bodu C/
– doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie žiadosti


Poplatok:

Fyzické osoby 10,- €,

Právnické osoby 100,-€

Pozn.: (poplatok sa neuhrádza, ak sa na žiadateľa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)


Lehota na vybavenie:

podľa zákona č. 71/1969 Zb. o správnom konaní a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov má prevádzkovateľ požiadať mesto, ako dotknutý orgán ochrany ovzdušia v prenesenom výkone štátnej správy, v stavebnom konaní o vydanie záväzného stanoviska k povoleniu stavby MZZO.


Prílohy/doklady:

– preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia,
– projektová dokumentácia vykurovania s technickou správou (PD ÚK – zakreslený zdroj (kotol, krb) a bočný rez odvodu spalín),
– projektová dokumentácia plynofikácie


Poplatok:

bez správneho poplatku


Lehota na vybavenie:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky

 v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. zákona o ovzduší má prevádzkovateľ požiadať mesto, ako dotknutý orgán ochrany ovzdušia, v kolaudačnom konaní o vydanie záväzného stanoviska k uvedeniu stavby MZZO do prevádzky


 Prílohy/doklady:

– technická dokumentácia zdroja, záručný list,
– atest od komína – spalinovodu vydaný oprávnenou osobou,
– prevádzkový poriadok kotolne (iba PO a FO oprávnená na podnikanie)


Poplatok:

bez správneho poplatku


Lehota na vybavenie:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ