VÝRUBY, ZDROJ ZNEČ. OVZDUŠIA

Povolenie výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Pred podaním žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny je potrebné si pozrieť  § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov („zákon“) a § 17 vyhlášky č. 24/2003, ktorou sa tento zákon vykonáva a kontaktovať osobne alebo telefonicky príslušného pracovníka (viď kontakt nižšie), aby sa predišlo nezrovnalostiam podania a prípadnému prieťahu konania.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny je potrebné podať na podateľni MsÚ Šurany, alebo zaslať na adresu: Mesto Šurany, Nám. hrdinov 1, 942 01 Šurany

V žiadosti musí byť vyplnené:

A/ Údaje o žiadateľovi:

– fyzické osoby – meno a priezvisko; právnické osoby – názov a obchodné meno,
– trvalý pobyt/sídlo/miesto podnikania,
– telefonický kontakt (uvedie sa pri mene/sídle)

B/ Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie:

– katastrálne územie,
– parcelné číslo,
– druh pozemku

C/ Súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie

Pozn. Ak sú na liste vlastníctva uvedení viacerí vlastníci pozemku, na ktorom drevina rastie, je potrebný súhlas všetkých vlastníkov.

D/ Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať (rozdelené na stromy a krovité porasty)

– druh
– počet (pri stromoch)
– obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje alebo výmera krovitého porastu

E/ Špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať (rozdelené na stromy a krovité porasty)

F/ Odôvodnenie žiadosti

Pozn.: Doklady podľa písmena B/ a C/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť  o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.


 Prílohy/doklady:

– kópia katastrálnej mapy s označením lokalizácie dreviny,
– list vlastníctva pozemku, na ktorom drevina rastie, príp. iný právny vzťah k pozemku podľa bodu C/
– doklad o zaplatení správneho poplatku za podanie žiadosti


Poplatok:

Fyzické osoby 10,- €,

Právnické osoby 100,-€

Pozn.: (poplatok sa neuhrádza, ak sa na žiadateľa vzťahuje oslobodenie podľa § 4 alebo položky 160 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)


Lehota na vybavenie:

podľa zákona č. 71/1969 Zb. o správnom konaní a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Žiadosť o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov má prevádzkovateľ požiadať mesto, ako dotknutý orgán ochrany ovzdušia v prenesenom výkone štátnej správy, v stavebnom konaní o vydanie záväzného stanoviska k povoleniu stavby MZZO.


Prílohy/doklady:

– preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia,
– projektová dokumentácia vykurovania s technickou správou (PD ÚK – zakreslený zdroj (kotol, krb) a bočný rez odvodu spalín),
– projektová dokumentácia plynofikácie


Poplatok:

bez správneho poplatku


Lehota na vybavenie:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky

 v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. zákona o ovzduší má prevádzkovateľ požiadať mesto, ako dotknutý orgán ochrany ovzdušia, v kolaudačnom konaní o vydanie záväzného stanoviska k uvedeniu stavby MZZO do prevádzky


 Prílohy/doklady:

– technická dokumentácia zdroja, záručný list,
– atest od komína – spalinovodu vydaný oprávnenou osobou,
– prevádzkový poriadok kotolne (iba PO a FO oprávnená na podnikanie)


Poplatok:

bez správneho poplatku


Lehota na vybavenie:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ