DP 2021

INFORMÁCIE K PODANIU PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

PRE ROK 2021.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre rok 2021 je daňovník povinný podať do 1. februára 2021, pričom pre jeho podanie je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2021.


Daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre rok 2021 podáva daňovník:

 • ktorému v roku 2020 vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti tým, že sa stal:
 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom,
 • užívateľom

       nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.


 • ktorému v roku 2020 zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti v prípade zániku:
 • vlastníctva,
 • správy,
 • nájmu,
 • užívania

       nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.


 • ktorému bolo v roku 2020 vydané: 
 • stavebné povolenie,
 • kolaudačné rozhodnutie.

 • u ktorého došlo v roku 2020 k zmene stavu nehnuteľnosti:
 • zmene účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
 • zmene druhu alebo výmery pozemku, zastavanej plochy.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti:

 • v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom,
 • pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením, daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Daňové priznanie podáva daňovník na predpísanom tlačive s názvom:

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Tlačivo je jednotné pre fyzické, ako aj právnické osoby.

Tlačivá k dani z nehnuteľností sa nachádzajú na webovej stránke mesta Šurany  www.surany.sk:

 1. v sekcii Občan – Tlačivá a žiadosti sa nachádza tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľností aj s príslušnými prílohami v PDF formáte na stiahnutie. Po stiahnutí je tlačivo potrebné vytlačiť a následne vyplniť.
 1. v sekcii Občan Dane a poplatky sa nachádzajú nasledovné elektronické tlačivá:
 • pre podanie   daňového  priznania  prostredníctvom  elektronickej  schránky  je zapracovaná ponuka:  „Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.“ Ak má daňovník aktívnu elektronickú schránku, musí sa prihlásiť s použitím svojho občianskeho    preukazu  cez   portál  slovensko.sk a   následne   vyplniť  daňové  priznanie.  Po vyplnení  tlačiva  daňovník  odošle dokument  s   použitím  svojho občianskeho preukazu priamo do elektronickej schránky mesta Šurany.

Ak daňovník nemôže alebo nevie uplatniť ani jednu z uvedených možností získania tlačiva  daňového priznania k dani z nehnuteľností, tlačivo mu bude zaslané na základe žiadosti, ktorú zašle e-mailom na adresu: k.tamaskovicova@surany.sk alebo s.zemanikova@surany.sk, alebo prostredníctvom telefonického kontaktu na telefónnom čísle 035/6500 107.

Daňovník vyplnené tlačivo môže podať:

 • poštou (na adresu Mesto Šurany, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany)
 • osobne (vhodiť do označenej schránky nachádzajúcej sa pred budovou Mestského úradu Šurany)
 • elektronicky do elektronickej schránky mesta Šurany (pokiaľ má daňovník aktivovanú elektronickú schránku)

Ak daňovník vyplní aj potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností, bude mu potvrdené príslušným dátumom podania a následne zaslané poštou na adresu, ktorá bude na ňom uvedená.

Zároveň žiadame daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie, aby v ňom uvádzali aj svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu pre prípad, že by bolo potrebné niektoré údaje upresniť alebo doplniť.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 035/6500 107.

Pomoc obetiam trestných činov

Daňové priznanie 2021

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady - všetky informácie

Dotácie z rozpočtu mesta za rok 2020

INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU VYÚČTOVANIA DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU MESTA ŠURANY V ROKU 2020

STOP BYROKRACII

SODB 2021 - Všeobecné informácie

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
24 17/03/2021 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 18.3.2021: pondelok - piatok od 8:00 do 12:00 h. a od 12:30 do 17:00 h., sobota od 9:00 do 12:00 h., prestávka na dezinfekciu 12:00-12:30.
25 26/03/2021 Mestský podnik služieb oznamuje občanom, že zberový dvor bude od pondelka 29.03.2021 otvorený.

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ