DP 2022

INFORMÁCIE K PODANIU PRIZNANIA K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ PRE ROK 2022

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre rok 2022 je daňovník povinný podať do 31. januára 2022, pričom pre jeho podanie je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2022. 


Daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre rok 2021 podáva daňovník:

 • ktorému v roku 2021 vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti tým, že sa stal:
 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom,
 • užívateľom

       nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.


 • ktorému v roku 2021 zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti v prípade zániku:
 • vlastníctva,
 • správy,
 • nájmu,
 • užívania

       nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.


 • ktorému bolo v roku 2021 vydané: 
 • stavebné povolenie,
 • kolaudačné rozhodnutie.

 • u ktorého došlo v roku 2021 k zmene stavu nehnuteľnosti:
 • zmene účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
 • zmene druhu alebo výmery pozemku, zastavanej plochy.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti:

 • v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom,
 • pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením, daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Daňové priznanie podáva daňovník na predpísanom tlačive s názvom:

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Tlačivo je jednotné pre fyzické, ako aj právnické osoby.

Tlačivá k dani z nehnuteľností sa nachádzajú na webovej stránke mesta Šurany  www.surany.sk:

 1. v sekcii Občan – Tlačivá a žiadosti sa nachádza tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľností aj s príslušnými prílohami v PDF formáte na stiahnutie. Po stiahnutí je tlačivo potrebné vytlačiť a následne vyplniť.
 1. v sekcii Občan Dane a poplatky sa nachádzajú nasledovné elektronické tlačivá:
 • pre podanie   daňového  priznania  prostredníctvom  elektronickej  schránky  je zapracovaná ponuka:  „Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.“ Ak má daňovník aktívnu elektronickú schránku, musí sa prihlásiť s použitím svojho občianskeho    preukazu  cez   portál  slovensko.sk a   následne   vyplniť  daňové  priznanie.  Po vyplnení  tlačiva  daňovník  odošle dokument  s   použitím  svojho občianskeho preukazu priamo do elektronickej schránky mesta Šurany.

Ak daňovník nemôže alebo nevie uplatniť ani jednu z uvedených možností získania tlačiva  daňového priznania k dani z nehnuteľností, tlačivo mu bude zaslané na základe žiadosti, ktorú zašle e-mailom na adresu: j.cvikova@surany.sk ,  k.tamaskovicova@surany.sk

alebo prostredníctvom telefonického kontaktu na telefónnom čísle 035/6500 107.

Daňovník vyplnené tlačivo môže podať:

 • poštou (na adresu Mesto Šurany, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany)
 • osobne (vhodiť do označenej schránky nachádzajúcej sa pred budovou Mestského úradu Šurany)
 • elektronicky do elektronickej schránky mesta Šurany (pokiaľ má daňovník aktivovanú elektronickú schránku)

Ak daňovník vyplní aj potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností, bude mu potvrdené príslušným dátumom podania a následne zaslané poštou na adresu, ktorá bude na ňom uvedená.

Zároveň žiadame daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie, aby v ňom uvádzali aj svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu pre prípad, že by bolo potrebné niektoré údaje upresniť alebo doplniť.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 035/6500 107.

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ