ŽIADOSŤ O ČIASTOČNÚ / ÚPLNÚ UZÁVIERKU

Čo potrebujeme

Vyplnené tlačivo “Žiadosť o povolenie uzávierky”, ktoré obsahuje:

 1. meno, priezvisko adresu (sídlo), tel. kontakt a e-mail žiadateľa
 2. miesto uzávierky (názov ulice)
 3. druh uzávierky (úplná alebo čiastočná)
 4. dôvod uzávierky
 5. dobu trvania uzávierky
 6. obchádzkovú trasu
 7. zodpovednú osobu za vyznačenie dopravných značiek s tel. kontaktom.

Predpis:

– zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

– vyhláška č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene

   a doplnení niektorých zákonov,

– zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poplatok:      

 • Správny poplatok 70 eur podľa položky č. 83 zák. č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vybavuje:     

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta

(1.poschodie).

Lehota vybavenia:

30 dní

Prílohy:

 • Situácia s odsúhlaseným dopravným značením od dopravného inšpektorátu (zasiela na vybavenie Mesto Šurany).

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ

(povolenia na rozkopávky sa nevydávajú od 30.11. do 28.2. kalendárneho roka)

Čo potrebujem:

Prílohy:

 1. Fotokópiu technického preukazu motorového vozidla
 2. Občiansky preukaz k nahliadnutiu
 3. Držiteľ motorového vozidla s označením O1 prikladá k žiadosti:
  – fotokópia preukazu osobitného označenia vozidla
  – fotokópia preukazu ZŤP

Podmienky pridelenia:

V zmysle VZN č. 3/2011, § 3 ods.2 vyhradené parkovacie miesta sú určené pre vozidlá vo vlastníctve fyzických osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Šurany na uliciach MDŽ, Krížna, Lúčna a pre vozidlá vo vlastníctve právnických osôb pred bytovými domami v meste Šurany.


Lehota:

 v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Povinnosť držitela:

Upozorňujeme na dodržanie povinnosti nahlasovania zmien (zmena trvalého pobytu, ukončenie prechodného pobytu, zmena EČ motorového vozidla, zmena priezviska).


Predpis:

– zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a doplnkov

– vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva  zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

– VZN č. 3/2011 o vyhradenom parkovaní v meste Šurany, v zmysle Dodatku č. 1 platného od 1.1.2015.


Vybavuje:

Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta (1.poschodie).

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel spracovania tejto žiadosti v rozsahu poskytnutých
údajov.