Matrika

MATRIČNÝ ÚRAD MESTA ŠURANY
(nachádza sa na prízemí Mestského úradu Šurany č. dverí 1)

KONTAKT:

MATRIČNÝ ÚRAD ŠURANY
matrikárka – Mgr. Zuzana Grosmanová
Námestie hrdinov 1
942 01 Šurany
tel. č.: 035/ 6503 888
e-mail: z.grosmanova@surany.sk

 

Mesto Šurany vedie matriku (rodnú, sobášnu a úmrtnú) ako prenesený výkon štátnej správy. Do matričného obvodu Šurany patrí mesto Šurany (Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok) a obec Lipová (Ondrochov).

Matričný úrad Mesta Šurany vybavuje agendu:

(Rozklikávacie menu)

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnom matričnom úrade podľa miesta narodenia. Matričný úrad zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Zápis narodenia do matriky v Šuranoch sa uskutoční len v tom prípade, ak sa dieťa narodí doma.

POTREBNÉ DOKLADY:

– 2 ks hlásenie o narodení
– platný občiansky preukaz
– sobášny list

SPRÁVNY POPLATOK:
– bez poplatku (prvé vydanie rodného listu sa vydáva bezplatne)


Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov

Slobodná matka, rozvedená (najmenej 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode) alebo vdova, môže na matričnom úrade vykonať určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov pred narodením. K vyhláseniu je potrebná prítomnosť oboch rodičov. V prípade, že jeden z rodičov alebo obaja sú cudzí štátni občania a neovládajú slovenský jazyk, je potrebná prítomnosť tlmočníka.

POTREBNÉ DOKLADY:
• platný občiansky preukaz matky a otca
• právoplatný rozsudok o rozvode matky
• úmrtný list manžela, ak je matka dieťaťa vdova

SPRÁVNY POPLATOK:

 

Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce, ktorá vedie matriku, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo.

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt. Pri podávaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obaja snúbenci s potrebnými dokladmi.

Matričný úrad po uzavretí manželstva vykoná zápis do knihy manželstiev a vydá sobášny list.

POTREBNÉ DOKLADY:

Snúbenci (štátni občania Slovenskej republiky) predkladajú príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • žiadosť o uzavretie manželstva (vyplní matričný úrad),
 • originál rodného listu obidvoch snúbencov,
 • platné občianske preukazy obidvoch snúbencov,
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,

Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem uvedených dokladov aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá potvrdenie o pobyte, ktoré je vydané príslušným úradom cudzieho štátu. Tento doklad musí byť úradne preložený slovenským súdnym prekladateľom.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzatvretím manželstva tieto doklady:

 • originál rodného listu,
 • doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako šesť mesiacov),
 • doklad o pobyte,
 • doklad o štátnom občianstve,
 •  úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 •  doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Všetky doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny a musia byť úradne preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka na území SR. Ak snúbenec – cudzinec neovláda slovenský jazyk, je potrebný pri uzavretí manželstva tlmočník.

Uzavretie manželstva medzi občanmi SR, mimo svojho trvalého pobytu (delegovaný sobáš)

Na odôvodnenú žiadosť snúbencov, môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom. Žiadosť o uzavretie manželstva, povolenie na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade sa vybavuje na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa sídla kostola alebo náboženskej spoločnosti, kde bude manželstvo uzavreté. Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo uzavrelo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do knihy manželstiev a vydá sobášny list.

SPRÁVNY POPLATOK:

 • bez poplatku (prvé vydanie sobášneho listu sa vydáva bezplatne)
 • v zmysle ustanovenia zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov II. časť Vnútorná správa položka 18 budú pri úkonoch týkajúcich sa uzavretia manželstva spoplatnené nasledovné úradné úkony:

Poplatky sa platia v hotovosti v pokladni Mestského úradu Šurany alebo bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty.

Potvrdenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode manželstva

V zmysle ustanovenia § 27 odst. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu podľa miesta uzavretia manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Matričný úrad vydá potvrdenie o prijatí predchádzajúceho priezviska.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (originál)
 • sobášny list (originál)
 • občiansky preukaz

SPRÁVNY POPLATOK:
o 5,00 € vyhotovenie písomného potvrdenia matričným úradom

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť, t.j. na území mesta Šurany (Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok) alebo v obci Lipová (Ondrochov).

Pozostalí vybavia zápis úmrtia priamo na matričnom úrade, alebo prostredníctvom pohrebnej služby, ktorú na tento úkon splnomocnili.

Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb

POTREBNÉ DOKLADY:

 • list o prehliadke mŕtveho – vystaví prehliadajúci lekár
 • občiansky preukaz zomrelého
 • splnomocnenie vybavovateľa pre pohrebnú službu
 • občiansky preukaz vybavovateľa (v prípade, keď úmrtie nevybavuje pohrebná služba)

SPRÁVNY POPLATOK:
bez poplatku (prvé vydanie úmrtného listu sa vydáva bezplatne)

Slovenská republika má zriadenú Osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov sa tu zapisujú matričné udalosti, ktoré nastali v cudzine (narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva, úmrtie štátneho občana SR).

Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva na matričnom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa, prípadne v mieste posledného trvalého pobytu žiadateľa na Slovensku. Ak nemá žiadateľ trvalý pobyt na Slovensku môže požiadať o zápis na ktoromkoľvek matričnom úrade. Zápis môže taktiež sprostredkovať zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

Žiadateľ je povinný k žiadosti o zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín a sú opatrené predpísanými overeniami.

POTREBNÉ DOKLADY:

Zápis o narodení

 • originál alebo osvedčená fotokópia cudzozemskej listiny, ktorá je v prípade potreby vyššie overená podľa medzinárodných zmlúv (superlegalizácia, APOSTILLE),
 • cudzozemské listiny (okrem listín vydaných Českou republikou) musia byť úradne preložené do slovenského jazyka na území SR súdnym prekladateľom,
 • doklad o štátnom občianstve – platný občiansky preukaz alebo pas rodiča (vydaný pred dátumom narodenia dieťaťa) alebo osvedčenie o štátnom občianstve,
 • sobášny list rodičov,
 • u rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode,
 •  u ovdovelých úmrtný list.

Verejné listiny, t.j. doklady vydané v členských štátoch Európskej únie od 16. 02. 2019 nie je potrebné vyššie overiť formou apostily (ak to medzinárodná zmluva vyžadovala) a ak majú priložený viacjazyčný štandardný prekladový formulár vydaný úradom v cudzine, nie je potrebný preklad do slovenského jazyka.

SPRÁVNY POPLATOK:
 10 € Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

 

Zápis o uzavretie manželstva

 •  originál alebo osvedčená fotokópia cudzozemskej listiny, ktorá je v prípade potreby vyššie overená podľa medzinárodných zmlúv (superlegalizácia, APOSTILLE).
 • cudzozemské listiny (okrem listín vydaných Českou republikou) musia byť úradne preložené do slovenského jazyka na území SR súdnym prekladateľom.
 • doklad o štátnom občianstve – platný občiansky preukaz alebo pas, alebo osvedčenie o štátnom občianstve.
 • u rozvedených štátnych občanov SR právoplatný rozsudok o rozvode,
 • u ovdovelých úmrtný list manžela/manželky

Verejné listiny, t.j. doklady vydané v členských štátoch Európskej únie od 16. 02. 2019 nie je potrebné vyššie overiť formou apostily (ak to medzinárodná zmluva vyžadovala) a ak majú priložený viacjazyčný štandardný prekladový formulár vydaný úradom v cudzine, nie je potrebný preklad do slovenského jazyka.

SPRÁVNY POPLATOK:
10 € Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

 

Zápis úmrtia

 • originál alebo osvedčená fotokópia cudzozemskej listiny, ktorá je v prípade potreby vyššie overená podľa medzinárodných zmlúv (superlegalizácia, APOSTILLE),
 •  cudzozemské listiny (okrem listín vydaných Českou republikou) musia byť úradne preložené do slovenského jazyka na území SR súdnym prekladateľom,
 •  doklad o štátnom občianstve – platný občiansky preukaz alebo pas zomretého alebo potvrdenie o štátnom občianstve,
 •  platný občiansky preukaz vybavovateľa zápisu úmrtia.

Verejné listiny, t.j. doklady vydané v členských štátoch Európskej únie od 16. 02. 2019 nie je potrebné vyššie overiť formou apostily (ak to medzinárodná zmluva vyžadovala) a ak majú priložený viacjazyčný štandardný prekladový formulár vydaný úradom v cudzine, nie je potrebný preklad do slovenského jazyka.

SPRÁVNY POPLATOK:
10 € Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

 

O úradný výpis z matriky (rodný list, sobášny list, úmrtný list) môže požiadať oprávnená osoba ktorýkoľvek matričný úrad pripojený na informačný systém elektronickej matriky.

Na základe žiadosti o vydanie matričného dokladu, matričný úrad vydá druhopis matričného dokladu, matričných udalostí zapísaných v matričných knihách, ktoré vedie Matričný úrad Mesta Šurany na počkanie. (druhopisy matričných dokladov vydáva Matričný úrad Šurany od roku 1907, zapísaných v matričných knihách Šurany, Kostolný Sek, Nitriansky Hrádok a Lipová, Ondrochov).

Taktiež môže vydať matričné doklady, ak matričná udalosť nie je zapísaná v Šuranoch a to prostredníctvom elektronickej matriky – Centrálny register matrík – CIZMA, prostredníctvom avíza zaslaného na príslušnú matriku. Takýto doklad nemusí byť vydaný na počkanie.

V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len oprávnenej osobe.

Na základe nariadenia Európskej únie a Rady Európskej únie č. 2016/1191 s platnosťou od 16. 02. 2019 môže matričný úrad vydať spolu s matričným dokladom (rodný list, sobášny list, úmrtný list), ktorý bude použitý v niektorej z krajín Európskej únie aj viacjazyčný štandardný prekladový formulár.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • žiadosť o vydanie matričného dokladu
 • platný občiansky preukaz
 • písomné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka
  (to len v prípade § 18 písm. b)

SPRÁVNY POPLATOK:

 • 5,00 € vydanie matričného dokladu
 • 5,00 € viacjazyčný štandardný formulár
 • 2,00 € nahliadnutie do matriky

Občianskym obradom rozumieme:

 • uvítanie detí do života
 • sobáše
 • jubilejné sobáše
 • pohreby

Občania môžu svoje požiadavky na organizovanie občianskeho obradu nahlásiť ústne na Matričnom úrade Šurany, č. d. 1.

 

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách upravuje zákon NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Obec vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy obce.

Osvedčovanie podpisu na listine
Pri osvedčovaní podpisu na listine mestský úrad zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom.

POTREBNÉ DOKLADY:

 •  občiansky preukaz
 •  cestovný doklad
 •  vojenský preukaz
 •  námornícka knižka
 •  povolenie na pobyt pre cudzinca

Osvedčenie kópie listiny
Pri osvedčovaní zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou mestský úrad neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Mestský úrad zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom. Preto je potrebné pri osvedčovaní listiny predložiť vždy aj originál listiny.

Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.

POTREBNÉ DOKLADY:

 •  občiansky preukaz
 •  cestovný doklad
 •  povolenie na pobyt pre cudzinca

SPRÁVNY POPLATOK:

Položka 3 písm. a)

 • Osvedčenie podpisu na listine v úradnej miestnosti MsÚ v Šuranoch 2,00 €
 • Osvedčenie podpisu so zvýšenou náročnosťou (zväzovanie zmlúv, dokumentov – za každý podpis) 2,50 €

Položka 2 písm. c)

Položka 3 písm. a)

 • Osvedčenie  listiny/ fotokópie – 1 strana 2,00 €
 • Osvedčenie listiny/ fotokópie v českom jazyku – 1 strana 3,00 €

Správne poplatky sa vyberajú v zmysle ustanovenia zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a platia sa v hotovosti v pokladni Mestského úradu Šurany alebo bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty.

Tlačivá a žiadosti

wdt_ID Súbor Matrika Príloha
7 Žiadosť o vydanie povolenia na uzavretie manželstva Príloha
10 Žiadosť o vydanie matričného dokladu Príloha
11 Zápis úmrtí - žiadosť Príloha
12 Zápis o uzavretí manželstva - žiadosť Príloha
13 Zápis o narodení - žiadosť
14 Vzor - splnomocnenia Príloha
15 Vzor - Čestsné vyhlásenie Príloha
16 Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska Príloha

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ