Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy zverejnené po 31.3.2022 nájdete v Centrálnom registri zmlúv

LINK:

https://crz.gov.sk/6272758-sk/mesto-surany/

V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), s výnimkou Národnej banky Slovenska.

Pozor zmena k 31.3.2022 v § 5a ods. 6: Výnimku z povinného zverejňovania má už len Národná banka Slovenska. Povinnosť zverejnovať zmluvy v zmysle tohto zákona majú teda aj povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50% účasť.

Povinné osoby, na ktoré sa do 31.3.2022 vzťahovala výnimka a nemuseli zverejňovať svoje zmluvy prostredníctvom CRZ, v registri zverejňujú len nové zmluvy. Staré zmluvy sa v registri dodatočne nezverejňujú.

V Centrálnom registri zmlúv sú povinné zverejňovať zmluvy:

  • štátne orgány, od 31.3.2022 aj obce, vyššie územné celky
  • právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy (napr. súkromné školy), tieto sprístupňujú informácie iba v rozsahu  ich rozhodovacej činnosti,
  • právnické osoby zriadené zákonom (napr. Sociálna poisťovňa, Rozhlas a televízia Slovenska),
  • právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona,
  • právnické osoby založené povinnými osobami podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona a zdravotné poisťovne

Poznámka: od 31.3.2022 aj tie povinné osoby, na ktoré sa doteraz vzťahovala výnimka podľa § 5a ods. 6 (napr. rozpočtové organizácie samosprávy, školy, obecné s.r.o. a pod.).

  • Zmluvy MsÚ
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
2 Zmluva o užívaní nehnuteľnosti 15/01/2024
3 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 0003/2024-Š 16/01/2024
4 Zmluva o poskytnutí dotácie č.0010/2024-Š 16/01/2024
5 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 0013/2024-Š 16/01/2024
6 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 0020/2024-Š 16/01/2024
7 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 0015/2024-ŠKSaZ 17/01/2024
8 Dodatok č. 1 k Zmluve o správe webového sídla a zabezpečení online prenosov zo zasadnutí MsZ 19/01/2024
9 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc.služby v zariadeniach krízovej intervencie 23/01/2024
10 Zmluva o poskytnutí fin.príspevku na poskyt.soc.služby v zariadeniach pre f.o. 23/01/2024
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
349 . 23/01/2023
352 Zmluva o poskytnutí FP pre CZŠ Šurany 12/01/2023
353 Zmluva č. 3230242 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR – DHZ Šurany 27/04/2023
354 Zmluva č. 1423066 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR – DHZ Nitriansky Hrádok 27/04/2023
355 Zmluva č. 1423065 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR – DHZ Kostolný Sek 27/04/2023
356 Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-NR-VO-195-007/2022 – IVECO CAS 15 02/05/2023
357 Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-NR-VO-198-061/2022 – KOVOFLEX Príves nákladný 02/05/2023
358 Zmluva o spolupráci č. 53/2023 09/05/2023
359 Dodatok č. 13 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ 23/06/2023
360 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-183-040/2023 26/09/2023
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
274 . 01/01/2022
276 Zmluva o zverení majetku do správy 14/01/2022
277 Zmluva č. 2022/0027 o poskytnutie dot. 17/01/2022
278 Zmluva č. 2022/0031 o poskytnutie dot. 21/01/2022
279 Dodatok č. 7 k zmluve o službách v MHD v meste Šurany na rok 2022 26/01/2022
280 Dodatok č. 5/2021 k Zmluve o dielo č. 31-Šurany/2011 27/01/2022
281 Zmluva o poskytnutí FP na mzdy a prevázdku škôl a šk. zariadení – CZŠ 31/01/2022
282 Dodatok k Zmluve č. A6085051 o poskytovaní verejných služieb 27/01/2022
283 Dodatok k Zmluve č. A14003681 o poskytovaní verejných služieb 27/01/2022
284 Dodatok k Zmluve č. A2129366 o poskytovaní verejných služieb 27/01/2022
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
169 Zmluva o poskytovaní služieb 21/01/2021
170 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 26/01/2021
171 Zmluva o poskytovaní služieb 28/01/2021
172 Zmluva o poskytovaní služieb 04/02/2021
173 Zmluva č. 2021/0001 o poskytnutie dot. 05/02/2021
174 Zmluva č. NR152384_1 o spolupráci s RECobalom 04/01/2021
175 Zmluva č. 2021/0002 o poskytnutie dot. 16/02/2021
176 Zmluva č. 2021/0003 poskytnutie dot. 26/02/2021
177 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/2017 02/03/2021
178 Kúpna zmluva č. 1/2021 03/03/2021
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
78 . 01/01/2020
79 Dodatok č. 5 k Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany 07/01/2020
80 zmluva o zriadení vecných bremien 22/01/2020
81 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve 14/02/2020
82 Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie soc. služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona 448/2008 Z.z. ….. na rok 2020 21/02/2020
83 Zmluva o poskytnutí FP na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona 448/2008 ….. na rok 2020 21/02/2020
84 Zmluva o stravovaní dôchodcov 20/02/2020
85 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2020/0023 21/02/2020
86 Zmluva o poskytnutie dotácie č. 2020/0001 21/02/2020
87 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2020/0011 21/02/2020
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
23 Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 10118 10/01/2019
24 Zmluva o spolupráci 22/01/2019
26 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku R.č. 1220/2019-M 06/02/2019
27 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku R.č. 1223/2019-M 06/02/2019
28 Zmluva o humanitárnej zbierke 04/02/2019
29 Zmluva o autokredite č. 1020417 11/01/2019
30 Dodatok č. 4 k zmluve o službách vo verejnom záujme 22/02/2019
31 Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 31-Šurany/2011 11/03/2019
33 Zmluva o spravovaní a aktualizovaní webovej stránky 01/04/2019
34 Zmluva o spolupráci č.1818400095-ZoS 04/04/2019
wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
1 Zmluva o dielo č. 011218 20/12/2018
2 Dodatok č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ 19/12/2018
3 Zmluva o odbere stavebného odpadu a jeho recyklácii 14/12/2018
4 Zmluva o prevode majetku mesta 03/12/2018
5 Zmluva o spolupráci a propagácii 03/12/2018
6 Zmluva o budúcej zmluve 07/11/2018
7 Licenčná zmluva a zmluva o pskytovaní služieb 06/11/2018
8 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.A11787022 05/11/2018
9 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 24/10/2018
10 Zmluva o zriadení vecného bremena 22/10/2018

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
25 Protokol o odňatí správy hnuteľného majetku 21/12/2017
26 Dodatok č. 7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ 20/12/2017
27 Kúpna zmluva 12/2017 18/12/2017
28 Zmluva o dodávke plynu 18/12/2017
29 Zmluva o dodávke elektriny 18/12/2017
30 Zmluva č. NR152384 o spolupráci podľa par. 59 ods. 3 zákona o odpadoch 15/12/2017
31 Zmluva o odbere stavebného odpadu a jeho recyklácii č. RE 0004 08/12/2017
32 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (10530234) 07/12/2017
33 Zmluva o dielo 29/11/2017
34 Kúpna zmluva 9/2017 28/11/2017

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ 23/12/2016
25 Dodatok č. 1 k zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany 21/12/2016
26 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 15/12/2016
27 Kúpna zmluva 11/2016 14/12/2016
28 Kúpna zmluva 12/16 14/12/2016
29 Poistná zmluva číslo: 1000004053, Poistenie finančnej straty (GAP) 28/11/2016
30 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 15/11/2016
31 Zmluva o predaji motorového vozidla 08/11/2016
32 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, om.: 4100009626 31/10/2016
33 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu, om.: 4100019698 31/10/2016

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Úverová zmluva č. 246684-2015 30/12/2015
25 Dohoda k úverovej zmluve č. 246684-2015 30/12/2015
26 Nájomná zmluva č. 1/2015 29/12/2015
27 Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s ručením obmedzeným 22/12/2015
28 Zmluva o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany 21/12/2015
29 Zmluva o poskytnutí NFP č. 789/2015-2050-1200 21/12/2015
30 Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP pre výzvu KaHR-22VS-1501 21/12/2015
31 Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 21/12/2015
32 Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP 21/12/2015
33 Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP 21/12/2015

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Dodatok č. 2 k Zmluve číslo 12/2013 o poskytovaní príspevku na zachádzku nočných spojov 23/12/2014
25 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 22/12/2014
26 Zmluva o vykonávaní činnosti BOZP a PZS 19/12/2014
27 Dodatok č. 4 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ 18/12/2014
28 Zmluva a dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 16/12/2014
29 Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti 15/12/2014
30 mluva o poskytovaní verejných služieb 08/12/2014
31 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 08/12/2014
32 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 08/12/2014
33 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 08/12/2014

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve (PET fľaše) 02/01/2013
25 Zmluva o dodávaní obrazového spravodajstva 08/01/2013
26 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o prenájme pozemku uzavretej dňa 2.11.2004 13/11/2013
27 Nájomná zmluva č. 2/2013 13/11/2013
28 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 12/2013 06/11/2013
29 Kúpna zmluva 5/2013 16/10/2013
30 Zmluva o uverejnení firmy uzatvorenej telefonicky 08/10/2013
31 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 861898069-6-09 30/09/2013
32 Zmluva o DKEÚ č. 51/017/10 – Dodatok č. 8 24/09/2013
33 Zmluva o združemej dodávke elektriny 13/09/2013

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2911/2010 27/12/2012
25 Zmluva o sielo zo dňa 21.12.2012 – č. zmluvy zhodnotiteľa:211212 21/12/2012
26 Dodatok č. 2 k zmuve o kontokorentnom úvere č. 1370/2010/UZ 11/12/2012
27 Zmluva č. 7001743/2012 o dodávke vody z verejného vodovodu 11/12/2012
28 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP (ZUŠ) 10/12/2012
29 Dodatok č. 1 k zmluve o službách pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Šurany 05/12/2012
30 Kúpna zmluva č. 4/2012 03/12/2012
31 Zmluva číslo 12/2013 27/11/2012
32 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 16/11/2012
33 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 16/11/2012

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Dodatok č.1 k Zmluve o kontokoren. úvere č.1370/2010/UZ 27/12/2011
25 Kúpna zmluva č. 12/2011 19/12/2011
26 Zmluva o službách vo vnútroš. mestskej autobusovej doprave v meste Šurany 14/12/2011
27 SPP distribúcia a. s., Bratislava 13/12/2011
28 SPP distribúcia a. s., Bratislava 13/12/2011
29 Dodatok č. 7 k zmluve č. Pr. 60/NZ/2005 18/11/2011
30 Zmluva o dielo č. 02/2009 10/11/2011
31 Dodatok č. 2/DZ221101206860102 k Zmluve o poskytnutí NFP 09/11/2011
32 Kúpna zmluva č. 11/2011 25/10/2011
33 ZsE Distribúcia a. s., Bratislava 30/09/2011

wdt_ID Súbor Popis Dátum Príloha
24 Zmluva č. 110106 o uverejnení reklamného inzerátu 08/07/2010
25 Zmluva o dielo č. 2911/2010 29/11/2010
26 Dohoda o zmene záväzku 30/12/2010
27 CE MEDIA, s.r.o. 31/12/2010