Mestský podnik služieb Šurany

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ŠURANY, Za múrom 1, 942 01 Šurany
Príspevková organizácia Mesta Šurany,
Slovenská republika
IČO: 379 638 81
Email: smsps@pobox.sk

Označenie zriaďovateľa: 
MESTO ŠURANY
942 01 ŠURANY
IČO: 309 311

Forma hospodárenia: Príspevková organizácia mesta Šurany

Dátum zriadenia príspevkovej organizácie: 1. 4. 2004
Zriaďovacia listina

Otváracie hodiny zberného dvora

Pondelok: 8:00 – 16:00
Utorok:      8:00 – 16:00
Streda:      8:00 – 16:00
Štvrtok:     8:00 – 16:00
Piatok:      8:00 – 16:00
Sobota:     8:00 – 13:00
Nedeľa a sviatky:    Z a t v o r e n é

Aktuálne

Organizačná štruktúra

Marcel Sucháň

poverený riaditeľ 
(štatutárny zástupca )

Kontakt:
tel.č. : 035 / 6505 170
mobil: 0905 460 638
email: suchan@msps.surany.sk

Mgr. Viteková Katarína

Vedúci ekonomického úseku
(zástupca riaditeľa)

Kontakt:
tel.č. : 035 / 6500 892
email: vitekova@msps.surany.sk

Kollárová Anna

samostatný ekonóm

Kontakt:
tel.č. : 035 / 6500 892

 

Ambrusová Vladimíra

samostatný ekonóm

Kontakt: 
t.č. : 035/6505 170

Vykonávané činnosti

Základné verejnoprospešné činnosti

 • odvoz komunálneho odpadu, vykonávame vozidlami Mercedes – KUKA, Mercedes – BOBR, RN – ramenový nakladač
 • čistenie mesta, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu vykonávame vozidlom M A N.
 • údržbu verejnej zelene, kosenie vykonávame traktorovými kosačkami, PROFLEX, strunovými kosačkami
 • údržbu verejného osvetlenia, MP 22 – montážna plošina
 • údržbu cintorínov v majetku mesta, cintorín Balát, cintoríny v častiach Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek
 • údržbu kultúrnych zariadení mesta (sochy, pamätné tabule, pamätník padlých v II. Svetovej vojne)
 • údržbu verejných studní a fontán na území mesta
Príspevková organizácia ďalej vykonáva a zabezpečuje údržbu:
 • miestnych komunikácií, zimnú údržbu vykonávame vozidlom Sypač s radlicou, traktormi s radlicami, malotraktorom a nakladačom Merlo
 • dopravného značenia
 • verejných priestranstiev
 • verejných WC

Ďalšie verejnoprospešné činnosti:

 • odvoz odpadov a drobných stavebných odpadov, vozidlami LIAZ a nakladačom Merlo
 • prevádzkovanie pohrebísk, zabezpečujeme výkop hrobu, poskytujeme obradné miestnosti, chladiace zariadenia
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem nebezpečných odpadov, separovaný zber komunálneho odpadu
 • vykonávame triedenie a zber papiera, skla, TETRAPAK obalov, zber biologického odpadu, drtenie halúz
 • prevádzkovanie parkovísk

Druhy odpadov ktoré môžu fyzické osoby - poplatníci odovzdať na ZD

 • papier a lepenka
 • sklo
 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob
 • šatstvo
 • textílie
 • pesticídy
 • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórflubrované uhrovodíky
 • jedlé oleje a tuky
 • oleje a tuky
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
 • batérie a akumulátory
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • drevo
 • kovy
 • biologicky rozložiteľný odpad
 • zmesový komunálny odpad
 • objemný odpad
 • drobný stavebný odpad

Cenník

Rajonizácia zberu

Pondelok 

Kostolný Sek: Sv. Anny, Šurianska, Pod gaštanmi, Kostolná, Kláštorná, Rozmarínová, A. Slávku, Západná, Na vŕšku, Za školou, Slnečná, Východná, Južná, Kvetná, Brezová, Klubová, Medňanského, Poznanova, Severná, Pri Tone

Argentína: Ľ. Podjavorinskej, Železničná, Pribinova, Vajanského, Nová, Novozámocká, Továrenská, Za múrom, Nitrianska (pod nadjazdom)

 

Utorok

Šurany: SNP, M.R.Štefánika, Námestie hrdinov, Levická, Švermova, Štrková, Hasičská, Májová, Matunákova, Malá, Komenského, Mierová, T. Vansovej, Lesná, Kútiky, Bottova, Kollárova, Krížna, Za vodárňou, Suvorovova, Rázusova, Jánošíkova

 

Streda

Šurany: Hviezdoslavova, Kpt. Nálepku, Puškinova, Poľná, Cintorín Balát, Partizánska, Jiráskova, Bernolákova, Duklianska, Jesenského, Námestie hrdinov, Ž. Bosniakovej, Mudrochova, Nábrežie, M. Kokošovej, areáln bývalého cukrovaru, Tyršova, Hollého, J. Kráľa, Kukučínova, Zámocká, Hradná, Chalupkova, Markusova, Sládkovičova, Družstevná

 

Štvrtok

Šurany: Nitrianska, Školská, Slovenská, Štúrova, Gorkého, Hviezdoslavova, Cintorínska, Staničná, Priekopy

Albertov dvor, Kopec, Nový Svet

 

Piatok

Nitriansky Hrádok

Fotogaléria

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ