Mestský podnik služieb Šurany

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ŠURANY, Za múrom 1, 942 01 Šurany
Príspevková organizácia Mesta Šurany,
Slovenská republika
IČO: 379 638 81
Email: smsps@pobox.sk

Označenie zriaďovateľa: 
MESTO ŠURANY
942 01 ŠURANY
IČO: 309 311

Forma hospodárenia: Príspevková organizácia mesta Šurany

Dátum zriadenia príspevkovej organizácie: 1. 4. 2004

Organizačná štruktúra

Groma Marian

Riaditeľ organizácie
(štatutárny zástupca )

Kontakt:
tel.č. : 035 / 6505 170
mobil: 0907 232 973

Mgr. Viteková Katarína

Vedúci ekonomického úseku
(zástupca riaditeľa)

Kontakt:
tel.č. : 035 / 6500 892

Kollárová Anna

samostatný ekonóm

Kontakt:
tel.č. : 035 / 6500 892

 

Ambrusová Vladimíra

samostatný ekonóm

Kontakt: 
t.č. : 035/6505 170

Hurík Marián 

technicko-hospodársky pracovník

Kontakt:
tel.č. : 035/650 51 70

Marcel Sucháň

technicko-hospodársky zamestnanec

Kontakt:
mobil .: 0905 460 638
tel.č. .: 035/650 51 70

Vykonávané činnosti

Základné verejnoprospešné činnosti

 • odvoz komunálneho odpadu, vykonávame vozidlami Mercedes – KUKA, Mercedes – BOBR, RN – ramenový nakladač
 • čistenie mesta, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu vykonávame vozidlom M A N.
 • údržbu verejnej zelene, kosenie vykonávame traktorovými kosačkami, PROFLEX, strunovými kosačkami
 • údržbu verejného osvetlenia, MP 22 – montážna plošina
 • údržbu cintorínov v majetku mesta, cintorín Balát, cintoríny v častiach Nitriansky Hrádok a Kostolný Sek
 • údržbu kultúrnych zariadení mesta (sochy, pamätné tabule, pamätník padlých v II. Svetovej vojne)
 • údržbu verejných studní a fontán na území mesta
Príspevková organizácia ďalej vykonáva a zabezpečuje údržbu:
 • miestnych komunikácií, zimnú údržbu vykonávame vozidlom Sypač s radlicou, traktormi s radlicami, malotraktorom a nakladačom Merlo
 • dopravného značenia
 • verejných priestranstiev
 • verejných WC

Ďalšie verejnoprospešné činnosti:

 • odvoz odpadov a drobných stavebných odpadov, vozidlami LIAZ a nakladačom Merlo
 • prevádzkovanie pohrebísk, zabezpečujeme výkop hrobu, poskytujeme obradné miestnosti, chladiace zariadenia
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, okrem nebezpečných odpadov, separovaný zber komunálneho odpadu
 • vykonávame triedenie a zber papiera, skla, TETRAPAK obalov, zber biologického odpadu, drtenie halúz
 • prevádzkovanie parkovísk

Druhy odpadov ktoré môžu fyzické osoby - poplatníci odovzdať na ZD

 • papier a lepenka
 • sklo
 • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob
 • šatstvo
 • textílie
 • pesticídy
 • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórflubrované uhrovodíky
 • jedlé oleje a tuky
 • oleje a tuky
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
 • batérie a akumulátory
 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia
 • drevo
 • kovy
 • biologicky rozložiteľný odpad
 • zmesový komunálny odpad
 • objemný odpad
 • drobný stavebný odpad

Cenník

Fotogaléria

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ