STAVEBNÝ ÚRAD

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Prílohy:

  • Pri jednoduchých stavbách:

– 1x doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva)          

– 2x snímka z katastrálnej mapy

– situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením navrhovanej stavby, jej polohy s vyznačením väzieb na okolie vrátane jej odstupov od hraníc pozemkov a susedných stavieb s výškovým vyznačením a rozvinutým pohľadom, inžinierskych sietí, prípadne zadanie stavby po dožiadaní stavebného úradu

– vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení (od správcov inžinierskych sietí – Západoslovenská energetika, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovak Telecom, a.s., ÚPC Slovensko, s.r.o. a pod.), vyplývajúce z osobitných predpisov alebo ak si ich stavebný úrad vyžiada

–  súhlasy vlastníkov  pozemkov, ktorých práva môžu byť dotknuté výstavbou inžinierskych sietí

–  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (vyplývajúce z osobitných predpisov)

– súhlas na vyňatie – resp. vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je potrebné)

– doklad o overení súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou obce

– vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia s odpadom z demolácie

   Pri iných stavbách:

– 1x doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva)          

– 2x snímka z katastrálnej mapy

– situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením navrhovanej stavby, jej polohy s vyznačením väzieb na okolie vrátane jej odstupov od hraníc pozemkov a susedných stavieb s výškovým vyznačením a rozvinutým pohľadom, inžinierskych sietí, prípadne zadanie stavby po dožiadaní stavebného úradu – predkladá sa v dvoch vyhotoveniach

– projektová  dokumentácia   pre  územné  konanie (vypracovaná   oprávnenou  osobou) – predkladá sa v dvoch vyhotoveniach

– súhlasy vlastníkov  pozemkov, ktorých práva môžu byť dotknuté výstavbou inžinierskych sietí

– vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení (od správcov inžinierskych sietí – Západoslovenská energetika, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovak Telecom, a.s., ÚPC Slovensko, s.r.o. a pod.), vyplývajúce z osobitných predpisov alebo ak si ich stavebný úrad vyžiada

 – rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (vyplývajúce z osobitných predpisov)

– súhlas na vyňatie – resp. vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je potrebné)

– doklad o overení súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou

– údaje o prevádzke, prípadne výrobe, vrátane technických parametrov, navrhovaných technológií a zariadení

– vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na zdravie a životné prostredie a ich hodnotenie, vrátane návrhu opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov

– nároky stavby na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (vrátane parkovania), likvidáciu  odpadov a predpoklady pre napojenie stavby na existujúce technické vybavenie územia

– dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia

– ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami, vrátane informácií o vhodnosti geologických a hydrogeologických pomerov v území

– rozsah usporiadania staveniska (vrátane zariadenia staveniska)

– návrh zazelenenia nezastavaných plôch

– záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané

– doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

– vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia s   odpadom z demolácie


Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

  1. a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
  2. pre fyzické osoby – 40 €
  3. pre právnické osoby – 100 €
  4. b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby –  20 €

Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov, osvetové strediská, hvezdárne planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok

Poznámky:

  1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie
  2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok

Lehota: 

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Predpis:

– zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

– vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

– vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta a spoločný  stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Žiadosť o stavebné povolenie

Prílohy:

– 1 x doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva)

– 1 x snímka z katastrálnej mapy

–  2 x projektovú dokumentáciu stavby, vypracovaná oprávnenou osobou s príslušným odborným vzdelaním (v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

– súhlasy vlastníkov  pozemkov, ktorých práva môžu byť dotknuté výstavbou inžinierskych sietí

– vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je potrebné)

– doklad o overení súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou obce

–  záväzné stanovisko cestného správneho orgánu k napojeniu na cestnú komunikáciu

–  súhlas s umiestnením zdroja znečisťovania ovzdušia (ak je potrebný)

–  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov (okrem iného napr. OÚ-OSŽP, Ministerstvo obrany SR, Technická inšpekcie, ORHaZZ, Pamiatkového úradu, správcov inžinierskych sietí – Západoslovenská energetika, a.s., SPP – distribúcia, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovak Telecom, a.s.., ÚPC Slovensko, s.r.o., Orange, SI Teplo, s.r.o. a pod.) k polohe prípojky, jej križovaniu, pripojeniu a odberu, vyplývajúce z osobitných predpisov alebo ak si ich stavebný úrad vyžiada

– doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti

– fotokópiu rozhodnutia o umiestnení stavby (ak bolo vydané)


Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu

a) na stavby na bývanie

    1. na stavbu rodinného domu – 50 €

    2. na stavbu bytového domu – 200 €

 b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 

    1. ak zastavaná plocha nepresiahne 25 m2 – 25 €

    2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 – 50 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

    1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu- 35 €

    2. bytových domov -100 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

    1. garáže s jedným alebo dvoma miestami – 30 €

    2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 30 €

    3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka – 30 €

    4. na spevnené plochy a parkoviská – 30 €

    5. na stavby s doplnk. funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady – 30 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

    1. garáže s jedným alebo dvoma miestami – 50 €

    2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 50 €

    3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka – 50 €

    4. spevnené plochy a parkoviská – 50 €

    5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady – 50 € 

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písm. d) a e) – 20 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50.000 € vrátane – 100 €

nad 50.000 € do 100.000 € vrátane – 200 €

nad. 100.00 € do 500.000 € vrátane – 400 €

 nad 500.000 € do 1.000.000 € – 600 €

nad 1.000.000 € do 10.000.000 € vrátane – 800 €

nad 10.000.000 € – 1.000 €

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie – 50 €

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 – 60 €

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 -150 €

Oslobodenie: 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S; 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59; 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť

Poznámky: 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok (písm. a) a b)); 2. Hotely a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavby; 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby; 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 stavebného zákona.


Lehota:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Predpis:

– zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

– vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

– vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta a spoločný  stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Návrh na kolaudáciu stavby

Prílohy:

– fotokópia stavebného povolenia

– geometrický plán (tento doklad sa nepripojí, ak nedochádza ku zmene pôdorysného ohraničenia stavby) -resp. snímka z katastrálnej mapy v prípade, ak bol už geometrický plán zavkladovaný)

– energetický certifikát stavby (pre novú budovu a významne obnovovanú existujúcu budovu)

– súhlas s užívaním zdroja znečisťovania ovzdušia

 – súhlas orgánu odpadového hospodárstva k nakladaniu s odpadmi počas výstavby

– doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (revízna správa elektrickej prípojky a elektroinštalácie, revízna správa plynovej prípojky a plynoinštalácie a pod.)

– osvedčenie o stave komínového telesa

– atest vodotesnosti žumpy

– tabuľka „Stavba povolená“

– doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov

– ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi (napr. záväzný posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – regionálneho hygienika, stanovisko OR požiarneho a záchranného zboru, stanovisko Inšpektorátu práce Nitra, stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a pod.) alebo si ich stavebný úrad vyžiadal

– rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce na úseku ochrany prírody, ovzdušia (malý zdroj znečisťovania ovzdušia resp. stredný a veľký pre fyzické osoby na podnikanie a právnické osoby), odpadov, vody, dopravy a pod..


 Poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom – 35 €

2. bytový dom – 120 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu napr. chaty, rekreačné domy alebo zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane – 25 €

2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane – 50 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu -25 €

2. bytových domov – 50 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami – 20 €

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 20 €

3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka – 20 €

4. na spevnené plochy a parkoviská – 20 €

5. na stavby s doplnk. funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady …. 20 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami – 30 €

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 30 €

3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka – 30 €

4. na spevnené plochy a parkoviská – 30 €

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady – 30 €

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písm. d) a e) – 20 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50.000 € vrátane – 60 €

nad 50.000 € do 100.000 € vrátane – 120 €

nad. 100.00 € do 500.000 € vrátane – 250 €

nad. 500.000 € do 1.000.000 € vrátane – 400 €

nad 1.000.000 € do 10.000.000 € vrátane – 530 €

nad 10.000.000 € – 660 €

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 – 50 €

Oslobodenie: 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S; 2. Od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59; 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.;

Poznámky: 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (písm. a) a b)); 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba; 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby; 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti SR v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 SZ;


Lehota:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Predpis:

– zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

– vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

– vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta a spoločný  stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

Prílohy:

– doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k pozemkom (list vlastníctva, nájomná zmluva) a snímku z katastrálnej mapy;

– situácia umiestnenia stavby v M=1:200 so zakreslením susedných stavieb a inžinierskych sietí. Vyznačiť všetky parcelné čísla zakreslených pozemkov a mená ich vlastníkov, vzdialenosti medzi stavbami, hranice pozemkov, komunikácie a výškové osadenie stavby – predkladá sa v dvoch vyhotoveniach;

– zjednodušená projektová dokumentácia – pôvodný stav, nový stav, technická správa – predkladá sa v dvoch vyhotoveniach;

– doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a účastníkmi konania, pokiaľ sa vopred o stavbe viedli a ktorých sa zmena spôsobu užívania svojou povahou dotýka;

– ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi (napr. záväzný posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – regionálneho hygienika, stanovisko OR požiarneho a záchranného zboru, stanovisko Inšpektorátu práce Nitra, stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a pod.) alebo si ich stavebný úrad vyžiadal;


Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa pol. 60 …… 30 €


Lehota:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Predpis:

– zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

– vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

– vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta a spoločný  stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Prílohy:

– doklady preukazujúce vlastnícke práva k pozemkom (list vlastníctva)

– snímka z katastrálnej mapy

– zjednodušená projektová dokumentácia – náčrt stavby (v prípade odstránenia časti stavby)

– prehlásenie stavebného dozora, v prípade odstraňovania stavby svojpomocou

– vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia s odpadom z demolácie


Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt)

pre právnickú osobu – 50 €

fyzickú osobu – 20 €


Lehota:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


 Predpis:

– zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

– vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

– vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta a spoločný  stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Ohlásenie drobnej stavby

Prílohy:

–  doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva, nájomná    zmluva)  

– snímka z katastrálnej mapy

– jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby – predkladá sa v dvoch vyhotoveniach

– jednoduchý technický opis stavby

– rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce

– stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti pri stavbách, ktoré sú kultúrnou pamiatkou


Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

– právnická osoba – 30 €

– fyzická osoba – 10 €

Správny poplatok je splatný pri podaní ohlásenia.

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Oslobodenie okrem osôb a prípadov podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.


Lehota: v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov


Predpis:  zákon č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Prílohy:

– doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k stavbe,

– písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu, alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,

– stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovom chránenom území.


Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

– právnická osoba – 30 €

– fyzická osoba – 10 €

Správny poplatok je splatný pri podaní ohlásenia.

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Oslobodenie okrem osôb a prípadov podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.


Lehota: v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov


Predpis: zákon č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta a spoločný  stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ