STAVEBNÝ ÚRAD

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Prílohy:

  • Pri jednoduchých stavbách:

– 1x doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva)          

– 2x snímka z katastrálnej mapy

– situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením navrhovanej stavby, jej polohy s vyznačením väzieb na okolie vrátane jej odstupov od hraníc pozemkov a susedných stavieb s výškovým vyznačením a rozvinutým pohľadom, inžinierskych sietí, prípadne zadanie stavby po dožiadaní stavebného úradu

– vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení (od správcov inžinierskych sietí – Západoslovenská energetika, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovak Telecom, a.s., ÚPC Slovensko, s.r.o. a pod.), vyplývajúce z osobitných predpisov alebo ak si ich stavebný úrad vyžiada

–  súhlasy vlastníkov  pozemkov, ktorých práva môžu byť dotknuté výstavbou inžinierskych sietí

–  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (vyplývajúce z osobitných predpisov)

– súhlas na vyňatie – resp. vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je potrebné)

– doklad o overení súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou obce

– vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia s odpadom z demolácie

   Pri iných stavbách:

– 1x doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva)          

– 2x snímka z katastrálnej mapy

– situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením navrhovanej stavby, jej polohy s vyznačením väzieb na okolie vrátane jej odstupov od hraníc pozemkov a susedných stavieb s výškovým vyznačením a rozvinutým pohľadom, inžinierskych sietí, prípadne zadanie stavby po dožiadaní stavebného úradu – predkladá sa v dvoch vyhotoveniach

– projektová  dokumentácia   pre  územné  konanie (vypracovaná   oprávnenou  osobou) – predkladá sa v dvoch vyhotoveniach

– súhlasy vlastníkov  pozemkov, ktorých práva môžu byť dotknuté výstavbou inžinierskych sietí

– vyjadrenia o existencii podzemných a nadzemných vedení (od správcov inžinierskych sietí – Západoslovenská energetika, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovak Telecom, a.s., ÚPC Slovensko, s.r.o. a pod.), vyplývajúce z osobitných predpisov alebo ak si ich stavebný úrad vyžiada

 – rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (vyplývajúce z osobitných predpisov)

– súhlas na vyňatie – resp. vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je potrebné)

– doklad o overení súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou

– údaje o prevádzke, prípadne výrobe, vrátane technických parametrov, navrhovaných technológií a zariadení

– vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na zdravie a životné prostredie a ich hodnotenie, vrátane návrhu opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov

– nároky stavby na vodné hospodárstvo, energie, dopravu (vrátane parkovania), likvidáciu  odpadov a predpoklady pre napojenie stavby na existujúce technické vybavenie územia

– dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia

– ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami, vrátane informácií o vhodnosti geologických a hydrogeologických pomerov v území

– rozsah usporiadania staveniska (vrátane zariadenia staveniska)

– návrh zazelenenia nezastavaných plôch

– záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané

– doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

– vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia s   odpadom z demolácie


Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

  1. a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
  2. pre fyzické osoby – 40 €
  3. pre právnické osoby – 100 €
  4. b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby –  20 €

Oslobodenie: Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov, osvetové strediská, hvezdárne planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok

Poznámky:

  1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie
  2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok

Lehota: 

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Predpis:

– zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

– vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

– vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta a spoločný  stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Žiadosť o stavebné povolenie

Prílohy:

– 1 x doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva)

– 1 x snímka z katastrálnej mapy

–  2 x projektovú dokumentáciu stavby, vypracovaná oprávnenou osobou s príslušným odborným vzdelaním (v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

– súhlasy vlastníkov  pozemkov, ktorých práva môžu byť dotknuté výstavbou inžinierskych sietí

– vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ak je potrebné)

– doklad o overení súladu návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou obce

–  záväzné stanovisko cestného správneho orgánu k napojeniu na cestnú komunikáciu

–  súhlas s umiestnením zdroja znečisťovania ovzdušia (ak je potrebný)

–  rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov (okrem iného napr. OÚ-OSŽP, Ministerstvo obrany SR, Technická inšpekcie, ORHaZZ, Pamiatkového úradu, správcov inžinierskych sietí – Západoslovenská energetika, a.s., SPP – distribúcia, a.s., Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Slovak Telecom, a.s.., ÚPC Slovensko, s.r.o., Orange, SI Teplo, s.r.o. a pod.) k polohe prípojky, jej križovaniu, pripojeniu a odberu, vyplývajúce z osobitných predpisov alebo ak si ich stavebný úrad vyžiada

– doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti

– fotokópiu rozhodnutia o umiestnení stavby (ak bolo vydané)


Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu

a) na stavby na bývanie

    1. na stavbu rodinného domu – 50 €

    2. na stavbu bytového domu – 200 €

 b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napr. chaty, rekreačné domy alebo zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením 

    1. ak zastavaná plocha nepresiahne 25 m2 – 25 €

    2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 – 50 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

    1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu- 35 €

    2. bytových domov -100 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

    1. garáže s jedným alebo dvoma miestami – 30 €

    2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 30 €

    3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka – 30 €

    4. na spevnené plochy a parkoviská – 30 €

    5. na stavby s doplnk. funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady – 30 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

    1. garáže s jedným alebo dvoma miestami – 50 €

    2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 50 €

    3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka – 50 €

    4. spevnené plochy a parkoviská – 50 €

    5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady – 50 € 

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písm. d) a e) – 20 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50.000 € vrátane – 100 €

nad 50.000 € do 100.000 € vrátane – 200 €

nad. 100.00 € do 500.000 € vrátane – 400 €

 nad 500.000 € do 1.000.000 € – 600 €

nad 1.000.000 € do 10.000.000 € vrátane – 800 €

nad 10.000.000 € – 1.000 €

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie – 50 €

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 – 60 €

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 -150 €

Oslobodenie: 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S; 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59; 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť

Poznámky: 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok (písm. a) a b)); 2. Hotely a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavby; 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby; 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 stavebného zákona.


Lehota:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Predpis:

– zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

– vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

– vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta a spoločný  stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Návrh na kolaudáciu stavby

Prílohy:

– fotokópia stavebného povolenia

– geometrický plán (tento doklad sa nepripojí, ak nedochádza ku zmene pôdorysného ohraničenia stavby) -resp. snímka z katastrálnej mapy v prípade, ak bol už geometrický plán zavkladovaný)

– energetický certifikát stavby (pre novú budovu a významne obnovovanú existujúcu budovu)

– súhlas s užívaním zdroja znečisťovania ovzdušia

 – súhlas orgánu odpadového hospodárstva k nakladaniu s odpadmi počas výstavby

– doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (revízna správa elektrickej prípojky a elektroinštalácie, revízna správa plynovej prípojky a plynoinštalácie a pod.)

– osvedčenie o stave komínového telesa

– atest vodotesnosti žumpy

– tabuľka „Stavba povolená“

– doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov

– ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi (napr. záväzný posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – regionálneho hygienika, stanovisko OR požiarneho a záchranného zboru, stanovisko Inšpektorátu práce Nitra, stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a pod.) alebo si ich stavebný úrad vyžiadal

– rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce na úseku ochrany prírody, ovzdušia (malý zdroj znečisťovania ovzdušia resp. stredný a veľký pre fyzické osoby na podnikanie a právnické osoby), odpadov, vody, dopravy a pod..


 Poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom – 35 €

2. bytový dom – 120 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu napr. chaty, rekreačné domy alebo zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane – 25 €

2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane – 50 €

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu -25 €

2. bytových domov – 50 €

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami – 20 €

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 20 €

3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka – 20 €

4. na spevnené plochy a parkoviská – 20 €

5. na stavby s doplnk. funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuchyne, bazény, sklady …. 20 €

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami – 30 €

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 30 €

3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé ČOV, jazierka – 30 €

4. na spevnené plochy a parkoviská – 30 €

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr. prístrešky, sklady – 30 €

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písm. d) a e) – 20 €

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50.000 € vrátane – 60 €

nad 50.000 € do 100.000 € vrátane – 120 €

nad. 100.00 € do 500.000 € vrátane – 250 €

nad. 500.000 € do 1.000.000 € vrátane – 400 €

nad 1.000.000 € do 10.000.000 € vrátane – 530 €

nad 10.000.000 € – 660 €

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 – 50 €

Oslobodenie: 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP-S; 2. Od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59; 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.;

Poznámky: 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok (písm. a) a b)); 2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba; 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby; 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti SR v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 SZ;


Lehota:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Predpis:

– zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

– vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

– vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta a spoločný  stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

Prílohy:

– doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k pozemkom (list vlastníctva, nájomná zmluva) a snímku z katastrálnej mapy;

– situácia umiestnenia stavby v M=1:200 so zakreslením susedných stavieb a inžinierskych sietí. Vyznačiť všetky parcelné čísla zakreslených pozemkov a mená ich vlastníkov, vzdialenosti medzi stavbami, hranice pozemkov, komunikácie a výškové osadenie stavby – predkladá sa v dvoch vyhotoveniach;

– zjednodušená projektová dokumentácia – pôvodný stav, nový stav, technická správa – predkladá sa v dvoch vyhotoveniach;

– doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a účastníkmi konania, pokiaľ sa vopred o stavbe viedli a ktorých sa zmena spôsobu užívania svojou povahou dotýka;

– ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi (napr. záväzný posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – regionálneho hygienika, stanovisko OR požiarneho a záchranného zboru, stanovisko Inšpektorátu práce Nitra, stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy a pod.) alebo si ich stavebný úrad vyžiadal;


Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa pol. 60 …… 30 €


Lehota:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


Predpis:

– zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

– vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

– vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta a spoločný  stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Prílohy:

– doklady preukazujúce vlastnícke práva k pozemkom (list vlastníctva)

– snímka z katastrálnej mapy

– zjednodušená projektová dokumentácia – náčrt stavby (v prípade odstránenia časti stavby)

– prehlásenie stavebného dozora, v prípade odstraňovania stavby svojpomocou

– vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia s odpadom z demolácie


Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt)

pre právnickú osobu – 50 €

fyzickú osobu – 20 €


Lehota:

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov


 Predpis:

– zákon č. 50/76 Zb. v znení zmien a doplnkov

– vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

– vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta a spoločný  stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Ohlásenie drobnej stavby

Prílohy:

–  doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k pozemku (list vlastníctva, nájomná    zmluva)  

– snímka z katastrálnej mapy

– jednoduchý situačný výkres, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby – predkladá sa v dvoch vyhotoveniach

– jednoduchý technický opis stavby

– rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce

– stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti pri stavbách, ktoré sú kultúrnou pamiatkou


Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

– právnická osoba – 30 €

– fyzická osoba – 10 €

Správny poplatok je splatný pri podaní ohlásenia.

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Oslobodenie okrem osôb a prípadov podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.


Lehota: v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov


Predpis:  zákon č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Prílohy:

– doklady preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k stavbe,

– písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu, alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,

– stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovom chránenom území.


Poplatok:

v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

– právnická osoba – 30 €

– fyzická osoba – 10 €

Správny poplatok je splatný pri podaní ohlásenia.

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Oslobodenie okrem osôb a prípadov podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov.


Lehota: v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov


Predpis: zákon č. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov


Vybavuje:

Mestský úrad Šurany,  Oddelenie životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy majetku mesta a spoločný  stavebný úrad

2. poschodie, e-mail: msu@surany.sk

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ