Tlačivá

Súbor wdt_ID Popis Príloha
2 Tlačivo - pripomienky k návrhu VZN Príloha
dátum wdt_ID Súbor Finančné oddelenie č. dverí 7 Príloha
09/01/2017 1 Daňové priznanie k dani z nehnuteľností Príloha
07/01/2017 2 III. oddiel-Daň zo stavieb Príloha
06/01/2017 3 IV. oddiel-Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome Príloha
05/01/2017 4 V. oddiel-Priznanie k dani za psa Príloha
02/01/2017 5 Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa Príloha
01/01/2017 6 Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa Príloha
15/01/2017 9 OZNÁMENIE zmeny adresy pre daňové účely Príloha
14/01/2017 10 PREHLÁSENIE podielových spoluvlastníkov Príloha
11/01/2017 14 Zníženie alebo oslobodenie od dane Príloha
10/01/2017 15 Žiadosť o oslobodenie od dane za psa Príloha
wdt_ID Súbor Odd. školstva, kultúry, soc. vecí a zdravotníctva č. dverí 9 Príloha
4 Oznámenie o konaní VKP Príloha
5 Žiadosť o poskytnutie ubytovania v Útulku-Šurany, časť Kopec Príloha
6 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto Šurany Príloha
Dátum pridania wdt_ID Súbor Odd. podnikateľskej činnosti č. dverí 10 a č. dverí 11 Príloha
14/05/2019 1 Žiadosť o čas predaja, prevádzkový čas Príloha
14/05/2019 2 Žiadosť o zmenu času predaja, prevádzkový čas Príloha
5 Žiadosť o vydanie oznámenia o pridel. súp.čís v zmysle vyhl.31/2003 Z.z. Príloha
10 Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Príloha
14/05/2019 11 Oznámenie o zrušení prevádzky Príloha
11/02/2020 12 Oznámenie o registrácii k dani za ubytovanie Príloha
11/02/2020 13 Vyúčtovanie dane za ubytovanie Príloha
wdt_ID Súbor Matrika Príloha
7 Žiadosť o vydanie povolenia na uzavretie manželstva Príloha
10 Žiadosť o vydanie matričného dokladu Príloha
11 Zápis úmrtí - žiadosť Príloha
12 Zápis o uzavretí manželstva - žiadosť Príloha
13 Zápis o narodení - žiadosť
14 Vzor - splnomocnenia Príloha
15 Vzor - Čestsné vyhlásenie Príloha
16 Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska Príloha
wdt_ID Súbor Odd. životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Príloha
61 S - Žiadost o UP informáciu Príloha
62 T - Tlačivo oznámenia údajov potrebných pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia Príloha
63 U - Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečisťovanie ovz Príloha
64 V - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Príloha
65 X - Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta VZN 3-2011 Príloha
66 Y - Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta VZN 6-2016 Príloha
67 Z - Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia Príloha
68 Ž - Žiadosť o odkúpenie (prenájom) nehnuteľnosti - pozemku, sta Príloha
69 Žiadosť o vydanie súhlasu k uloženiu inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šurany Príloha
70 Žiadosť o povolenie vodnej stavby Príloha
wdt_ID Súbor Odd. pre veci organizačné a správne , evidencia obyvateľov Príloha
7 Tlačivo a súhlas na trvalý pobyt Príloha
8 Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa Príloha
9 Žiadosť o vydanie súhlasu obce k pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín Príloha
wdt_ID Súbor Oddelenie - Spoločný stavebný úrad Príloha
43 A - Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác Príloha
44 B - Ohlasenie jednoduchej stavby Príloha
45 C - Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Príloha
46 D - Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia v spojenom konaní Príloha
47 E - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 Stavebného zákona Príloha
48 F - Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia v súlade s § 88a SZ Príloha
49 G - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 SZ Príloha
50 H - Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Príloha
51 I - Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Príloha
52 J - Žiadost o predĺženie lehoty výstavby Príloha

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2023

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ