Tlačivá

Súbor wdt_ID Popis Príloha
2 Tlačivo - pripomienky k návrhu VZN Príloha
dátum wdt_ID Súbor Finančné oddelenie č. dverí 7 Príloha
09/01/2017 1 Daňové priznanie k dani z nehnuteľností Príloha
07/01/2017 2 III. oddiel-Daň zo stavieb Príloha
06/01/2017 3 IV. oddiel-Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome Príloha
05/01/2017 4 V. oddiel-Priznanie k dani za psa Príloha
02/01/2017 5 Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa Príloha
01/01/2017 6 Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa Príloha
17/01/2017 7 OZNÁMENIE k miestnemu poplatku za KO-pre PO,FO-podnikatelia Príloha
16/01/2017 8 OZNÁMENIE k miestnemu poplatku za KO pre FO-občania Príloha
15/01/2017 9 OZNÁMENIE zmeny adresy pre daňové účely Príloha
14/01/2017 10 PREHLÁSENIE podielových spoluvlastníkov Príloha
wdt_ID Súbor Odd. školstva, kultúry, soc. vecí a zdravotníctva č. dverí 9 Príloha
4 Oznámenie o konaní VKP Príloha
5 Žiadosť o poskytnutie ubytovania v Útulku-Šurany, časť Kopec Príloha
6 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto Šurany Príloha
Dátum pridania wdt_ID Súbor Odd. podnikateľskej činnosti č. dverí 10 a č. dverí 11 Príloha
14/05/2019 1 Žiadosť o čas predaja, prevádzkový čas Príloha
14/05/2019 2 Žiadosť o zmenu času predaja, prevádzkový čas Príloha
5 Žiadosť o vydanie oznámenia o pridel. súp.čís v zmysle vyhl.31/2003 Z.z. Príloha
10 Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Príloha
14/05/2019 11 Oznámenie o zrušení prevádzky Príloha
11/02/2020 12 Oznámenie o registrácii k dani za ubytovanie Príloha
11/02/2020 13 Vyúčtovanie dane za ubytovanie Príloha
wdt_ID Súbor Odd. životného prostredia, výstavby a územného plánovania a stavebného úradu Príloha
43 A - Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác Príloha
44 B - Ohlasenie jednoduchej stavby Príloha
45 C - Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Príloha
46 D - Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia v spojenom konaní Príloha
47 E - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 Stavebného zákona Príloha
48 F - Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia v súlade s § 88a SZ Príloha
49 G - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 SZ Príloha
50 H - Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Príloha
51 I - Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Príloha
52 J - Žiadost o predĺženie lehoty výstavby Príloha
wdt_ID Súbor Odd. pre veci organizačné a správne , evidencia obyvateľov Príloha
7 Tlačivo a súhlas na trvalý pobyt Príloha
8 Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa Príloha
9 Žiadosť o vydanie súhlasu obce k pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín Príloha

Zriadenie mobilného odberného miesta v okrese Nové Zámky

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

STOP BYROKRACII

SODB 2021

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Kalendárium mesta Šurany na rok 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
20 11/11/2020 Mestský podnik služieb Šurany oznamuje občanom, že zberný dvor bude od 12.11.2020 otvorený podľa platných nariadení vlády.
21 09/12/2020 Vážení občania od 9.12.2020 je na ulici Komenského 2, Šurany otvorené mobilné odberové miesto na antigénové testovanie. Každý pracovný deň od 10.00 do 18.00.hod. TESTOVANIE JE BEZPLATNÉ.

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ