Tlačivá

Súbor wdt_ID Popis Príloha
2 Tlačivo - pripomienky k návrhu VZN Príloha
dátum wdt_ID Súbor Finančné oddelenie č. dverí 7 Príloha
09/01/2017 1 Daňové priznanie k dani z nehnuteľností Príloha
07/01/2017 2 III. oddiel-Daň zo stavieb Príloha
06/01/2017 3 IV. oddiel-Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome Príloha
05/01/2017 4 V. oddiel-Priznanie k dani za psa Príloha
02/01/2017 5 Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa Príloha
01/01/2017 6 Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa Príloha
17/01/2017 7 OZNÁMENIE k miestnemu poplatku za KO-pre PO,FO-podnikatelia Príloha
16/01/2017 8 OZNÁMENIE k miestnemu poplatku za KO pre FO-občania Príloha
15/01/2017 9 OZNÁMENIE zmeny adresy pre daňové účely Príloha
14/01/2017 10 PREHLÁSENIE podielových spoluvlastníkov Príloha
wdt_ID Súbor Odd. školstva, kultúry, soc. vecí a zdravotníctva č. dverí 9 Príloha
4 Oznámenie o konaní VKP Príloha
5 Žiadosť o poskytnutie ubytovania v Útulku-Šurany, časť Kopec Príloha
6 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto Šurany Príloha
Dátum pridania wdt_ID Súbor Odd. podnikateľskej činnosti č. dverí 10 a č. dverí 11 Príloha
14/05/2019 1 Žiadosť o čas predaja, prevádzkový čas Príloha
14/05/2019 2 Žiadosť o zmenu času predaja, prevádzkový čas Príloha
5 Žiadosť o vydanie oznámenia o pridel. súp.čís v zmysle vyhl.31/2003 Z.z. Príloha
10 Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Príloha
14/05/2019 11 Oznámenie o zrušení prevádzky Príloha
11/02/2020 12 Oznámenie o registrácii k dani za ubytovanie Príloha
11/02/2020 13 Vyúčtovanie dane za ubytovanie Príloha
wdt_ID Súbor Matrika Príloha
7 Žiadosť o vydanie povolenia na uzavretie manželstva Príloha
10 Žiadosť o vydanie matričného dokladu Príloha
11 Zápis úmrtí - žiadosť Príloha
12 Zápis o uzavretí manželstva - žiadosť Príloha
13 Zápis o narodení - žiadosť
14 Vzor - splnomocnenia Príloha
15 Vzor - Čestsné vyhlásenie Príloha
16 Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska Príloha
wdt_ID Súbor Odd. životného prostredia, výstavby a územného plánovania a stavebného úradu Príloha
43 A - Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác Príloha
44 B - Ohlasenie jednoduchej stavby Príloha
45 C - Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Príloha
46 D - Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia v spojenom konaní Príloha
47 E - Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 Stavebného zákona Príloha
48 F - Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia v súlade s § 88a SZ Príloha
49 G - Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 SZ Príloha
50 H - Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Príloha
51 I - Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Príloha
52 J - Žiadost o predĺženie lehoty výstavby Príloha
wdt_ID Súbor Odd. pre veci organizačné a správne , evidencia obyvateľov Príloha
7 Tlačivo a súhlas na trvalý pobyt Príloha
8 Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa Príloha
9 Žiadosť o vydanie súhlasu obce k pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín Príloha

Pomoc obetiam trestných činov

Daňové priznanie 2021

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady - všetky informácie

Dotácie z rozpočtu mesta za rok 2020

INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU VYÚČTOVANIA DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU MESTA ŠURANY V ROKU 2020

STOP BYROKRACII

SODB 2021 - Všeobecné informácie

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
24 17/03/2021 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 18.3.2021: pondelok - piatok od 8:00 do 12:00 h. a od 12:30 do 17:00 h., sobota od 9:00 do 12:00 h., prestávka na dezinfekciu 12:00-12:30.
25 26/03/2021 Mestský podnik služieb oznamuje občanom, že zberový dvor bude od pondelka 29.03.2021 otvorený.

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ