Tlačivá

Súbor wdt_ID Popis Príloha
2 Tlačivo - pripomienky k návrhu VZN Príloha
dátum wdt_ID Súbor Finančné oddelenie č. dverí 7 Príloha
09/01/2017 1 Daňové priznanie k dani z nehnuteľností Príloha
07/01/2017 2 III. oddiel-Daň zo stavieb Príloha
06/01/2017 3 IV. oddiel-Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome Príloha
05/01/2017 4 V. oddiel-Priznanie k dani za psa Príloha
02/01/2017 5 Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa Príloha
01/01/2017 6 Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa Príloha
17/01/2017 7 OZNÁMENIE k miestnemu poplatku za KO-pre PO,FO-podnikatelia Príloha
16/01/2017 8 OZNÁMENIE k miestnemu poplatku za KO pre FO-občania Príloha
15/01/2017 9 OZNÁMENIE zmeny adresy pre daňové účely Príloha
14/01/2017 10 PREHLÁSENIE podielových spoluvlastníkov Príloha
wdt_ID Súbor Odd. školstva, kultúry, soc. vecí a zdravotníctva č. dverí 9 Príloha
4 Oznámenie o konaní VKP Príloha
5 Žiadosť o poskytnutie ubytovania v Útulku-Šurany, časť Kopec Príloha
6 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu mesto Šurany Príloha
Dátum pridania wdt_ID Súbor Odd. podnikateľskej činnosti č. dverí 10 a č. dverí 11 Príloha
14/05/2019 1 Žiadosť o čas predaja, prevádzkový čas Príloha
14/05/2019 2 Žiadosť o zmenu času predaja, prevádzkový čas Príloha
5 Žiadosť o vydanie oznámenia o pridel. súp.čís v zmysle vyhl.31/2003 Z.z. Príloha
10 Žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Príloha
14/05/2019 11 Oznámenie o zrušení prevádzky Príloha
11/02/2020 12 Oznámenie o registrácii k dani za ubytovanie Príloha
11/02/2020 13 Vyúčtovanie dane za ubytovanie Príloha
wdt_ID Súbor Odd. životného prostredia, výstavby a územného plánovania a stavebného úradu Príloha
19 Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác podľa § 57 Stavebného zákona Príloha
20 Ohlásenie jednoduchej stavby Príloha
21 Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a rozhodnutia o využití územia v súlade s § 35 a § 39b Stavebného zákona Príloha
22 Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia v spojenom konaní v súlade s § 39a a § 58 Stavebného zákona Príloha
23 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 Stavebného zákona Príloha
24 Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia v súlade s § 88a Stavebného zákona Príloha
25 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením v súlade s § 68 Stavebného zákona Príloha
26 Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Príloha
27 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Príloha
28 Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Príloha
wdt_ID Súbor Odd. pre veci organizačné a správne , evidencia obyvateľov Príloha
7 Tlačivo a súhlas na trvalý pobyt Príloha
8 Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa Príloha
9 Žiadosť o vydanie súhlasu obce k pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín Príloha

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2019.

Doručovanie rozhodnutí

Doručovanie rozhodnutí k miestnym daniam a k miestnemu poplatku za komunálne odpady

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Obchodná mapa

Kalendárium mesta Šurany na rok 2020

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
7 16/03/2020 Slovenská pošta Šurany1 oznamuje občanom že na poštu je možný vstup len s ochranou tváre (rúškom,respirátorom,šálom,šatkou).

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany