Menu
Panoráma Šurian z hora

Sociálne služby

Mesto Šurany poskytuje: 

Sociálne poradenstvo – Mestský úrad Šurany, oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva, kancelária č. dverí 9, t.č. 035/6500 112, Domov Jesienka, Matunákova 2, sociálne pracovníčky zariadenia. 

Opatrovateľskú službu 

Zariadenie pre seniorov

 • K vybaveniu sociálnej služby (opatrovateľská služba a umiestnenie v zariadení) je potrebné podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: 

  Žiadosť je možné podať na Mestskom úrade Šurany, oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva, kancelária č. dverí 9.

  V žiadosti:

  • vyplníte Vaše osobné údaje,
  • vyberiete si a označíte z uvedenej ponuky jeden druh sociálnej služby,
  • prílohu žiadosti : „Lekársky nález“, je potrebné potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom alebo odborným lekárom,
  • vyjadrenie ošetrujúceho (zmluvného) alebo odborného lekára nemôže byť staršie viac ako 6 mesiacov, (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

   

wdt_IDSúborTlačivo /opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov/Prílohy
6Žiadosť o posúdenie odkázanostiPrílohy
7Čestné prehláseniePrílohy

Špecializované zariadenie

 • K vybaveniu sociálnej služby- umiestnenie v špecializovanom zariadení je potrebné podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu osobne alebo písomne na Úrade NSK, odbor sociálnych vecí so sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok. Po podaní žiadosti sa vypracuje zdravotný posudok a sociálny posudok. Na základe oboch posudkov sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Výsledkom celého administratívneho procesu je vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“. 

wdt_IDSúborTlačivo /špecializované zariadenie/Prílohy
6Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuPrílohy

 

Útulok

 • Žiadosť o poskytnutie ubytovania v Útulku – Šurany, časť Kopec č. 18 vybavíte priamo v Domove Jesienka Šurany. K žiadosti o poskytnutie ubytovania v útulku záujemca doloží právoplatné rozhodnutie Úradu PSVR o priznaní dávky v hmotnej núdzi alebo rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o priznaní predčasného starobného, starobného, vdovského, vdoveckého, invalidného dôchodku, alebo ak pracuje potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o bezinfekčnosti, ktorú si občan vybaví u svojho praktického lekára. 

wdt_IDSúborTlačivo /útulok/Prílohy
6Žiadosť o poskytnutie ubytovania v ÚtulkuPrílohy

 

Stravovanie

je možné poskytnúť fyzickej osobe, ktorá 
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, 
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek. 

Domov Jesienka Šurany poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v bode b) a c). 

Stravovanie formou obedov je zabezpečené len v pracovných dňoch. Žiadosť je potrebné podať na Mestskom úrade, oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva, kancelária č. dverí 9, kontakt: t.č. 035/6500 112. K žiadosti je potrebné doložiť fotokópiu posledného výmeru o dôchodku /zo sociálnej poisťovne/ a občiansky preukaz.

 

Šurianske hody - všetky informácie

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Rýchle oznamy

wdt_IDPridanéOznam
11307/10/2019JESENNÉ UPRATOVANIE: 14.-15.10 - Nitriansky Hrádok, 16.-17.10. - Kostolný Sek, 21.- 26.10. - Šurany, viac info viď rozhlasové relácie
11514/10/2019HÁDZANÁ. HKM Šurany - Nesvady, nedeľa 20.10.2019 o 17:00 ŠH Šurany

Zoznam daňových dlžníkov

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Vaše foto zo Šurian

Máte aktuálnu fotku z bežného života v meste? Môžete nám ju poslať  priamo z webu cez náš KONTAKTNÝ FORMULÁR.

Archív videí zo zasadnutí MsZ

Oficiálna Facebook stránka mesta Šurany