Sociálne služby

Mesto Šurany poskytuje: 

Sociálne poradenstvo – Mestský úrad Šurany, oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva, kancelária č. dverí 9, t.č. 035/6500 112, Domov Jesienka, Matunákova 2, sociálne pracovníčky zariadenia. 

Opatrovateľskú službu 

Zariadenie pre seniorov

 • K vybaveniu sociálnej služby (opatrovateľská služba a umiestnenie v zariadení) je potrebné podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: 

  Žiadosť je možné podať na Mestskom úrade Šurany, oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva, kancelária č. dverí 9.

  V žiadosti:

  • vyplníte Vaše osobné údaje,
  • vyberiete si a označíte z uvedenej ponuky jeden druh sociálnej služby,
  • prílohu žiadosti : „Lekársky nález“, je potrebné potvrdiť Vašim zmluvným (obvodným) lekárom alebo odborným lekárom,
  • vyjadrenie ošetrujúceho (zmluvného) alebo odborného lekára nemôže byť staršie viac ako 6 mesiacov, (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).

   

wdt_ID Súbor Tlačivo /opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov/ Prílohy
6 Žiadosť o posúdenie odkázanosti Prílohy
7 Čestné prehlásenie Prílohy

Špecializované zariadenie

 • K vybaveniu sociálnej služby- umiestnenie v špecializovanom zariadení je potrebné podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu osobne alebo písomne na Úrade NSK, odbor sociálnych vecí so sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra. Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok. Po podaní žiadosti sa vypracuje zdravotný posudok a sociálny posudok. Na základe oboch posudkov sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Výsledkom celého administratívneho procesu je vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“. 

wdt_ID Súbor Tlačivo /špecializované zariadenie/ Prílohy
6 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Prílohy

 

Útulok

 • Žiadosť o poskytnutie ubytovania v Útulku – Šurany, časť Kopec č. 18 vybavíte priamo v Domove Jesienka Šurany. K žiadosti o poskytnutie ubytovania v útulku záujemca doloží právoplatné rozhodnutie Úradu PSVR o priznaní dávky v hmotnej núdzi alebo rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o priznaní predčasného starobného, starobného, vdovského, vdoveckého, invalidného dôchodku, alebo ak pracuje potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o bezinfekčnosti, ktorú si občan vybaví u svojho praktického lekára. 

wdt_ID Súbor Tlačivo /útulok/ Prílohy
6 Žiadosť o poskytnutie ubytovania v Útulku Prílohy

 

Stravovanie

je možné poskytnúť fyzickej osobe, ktorá 
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, 
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek. 

Domov Jesienka Šurany poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v bode b) a c). 

Stravovanie formou obedov je zabezpečené len v pracovných dňoch. Žiadosť je potrebné podať na Mestskom úrade, oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva, kancelária č. dverí 9, kontakt: t.č. 035/6500 112. K žiadosti je potrebné doložiť fotokópiu posledného výmeru o dôchodku /zo sociálnej poisťovne/ a občiansky preukaz.

 

Neverejné subjekty

wdt_ID Súbor Tlačivo Prílohy
6 Čestné vyhlásenie k žiadosti neverejného poskytovateľa Prílohy
7 Finančná podpora neverejného poskytovateľa Prílohy
8 Skutočné výdavky a príjmy tabulka Prílohy
9 Žiadosť neverejného poskytovateľa o FP Prílohy
10 Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Prílohy

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ