INFORMÁCIE K ZNÍŽENIU A ODPUSTENIU MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY PRE ROK 2021

ZNÍŽENIE POPLATKU

Podľa § 29 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto poplatok zníži,  ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta na základe aktuálnych dokladov na príslušné zdaňovacie obdobie.

Ak poplatník žiada o zníženie z pracovných dôvodov je povinný predložiť nasledovné doklady:

 • potvrdenie zamestnávateľa  o  trvaní  pracovného pomeru  na území  Slovenskej  republiky  mimo  mesta s dokladom o ubytovaní
 • doklad o prechodnom pobyte alebo doklad o platení poistenia v zahraničí, ak poplatník vykonáva turnusovú prácu v zahraničí, pričom doklad vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržiava, musí poplatník predložiť s prekladom do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad)

Ak poplatník žiada o zníženie zo študijných dôvodov je povinný predložiť nasledovné doklady:

 • potvrdenie o   pobyte   vyhotovenom   ubytovacím  zariadením,  prípadne   preukázaním  iného  spôsobu ubytovania v mieste štúdia

Ak poplatník žiada o zníženie z dôvodu prechodného pobytu v inej obci je povinný predložiť nasledovné doklady:

 • potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste a doklad o zaplatení poplatku v inej obci alebo meste

Ak poplatník vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu v prospech mesta na podporu plnenia jeho úloh, môže si uplatniť zníženie vo výške 50% z vyrubeného poplatku na základe potvrdenia o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti vydaného mestom.

Žiadosť o uplatnenie zníženia miestneho poplatku za komunálne odpady je potrebné podať najneskôr do 31. marca 2021 v nadväznosti na ustanovenie § 82 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto lehoty nárok na zníženie poplatku zaniká.

Mesto zároveň upozorňuje, že ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom mesta, bude jeho žiadosť zamietnutá.

ODPUSTENIE POPLATKU

Podľa § 30 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady mesto poplatok odpustí, ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta  na základe aktuálnych dokladov na príslušné zdaňovacie obdobie.

Ak poplatník žiada o odpustenie z dôvodu celoročného pobytu alebo práce v zahraničí je povinný predložiť nasledovné doklady:

 • potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí
 • potvrdenie alebo iný doklad o trvaní pracovného pomeru mimo územia Slovenskej republiky

Doklad vystavený v úradnom jazyku krajiny, kde sa poplatník zdržiava, musí poplatník predložiť s prekladom do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad). 

Ak poplatník žiada o odpustenie z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby

 • je povinný predložiť rozhodnutie o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby.

Ak poplatník žiada o odpustenie z dôvodu umiestnenia v zariadení

 • je povinný predložiť potvrdenie alebo iný doklad  o  umiestnení v  reedukačnom centre, o  umiestnení  v zariadení sociálnych služieb, v detskom domove.

Žiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady je potrebné podať najneskôr do 31. marca 2021 v nadväznosti na ustanovenie § 82 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto lehoty nárok na odpustenie poplatku zaniká.

Mesto zároveň upozorňuje, že ak je žiadateľom osoba, ktorá je dlžníkom mesta, bude jeho žiadosť zamietnutá.

Tlačivá k zníženiu alebo odpusteniu miestneho poplatku za komunálne odpady sa nachádzajú na webovej stránke mesta Šurany

v sekcii Občan – Tlačivá a žiadosti sa nachádza:

 • ŽIADOSŤ o zníženie miestneho poplatku za KO
 • ŽIADOSŤ o odpustenie miestneho poplatku za KO

LINK – Tlačivá 

v PDF formáte na stiahnutie. Po stiahnutí je tlačivo potrebné vytlačiť a následne vyplniť.

v sekcii Občan – Dane a poplatky sa nachádzajú nasledovné elektronické tlačivá:

LINK – Dane a poplatky

Ak má poplatník aktívnu elektronickú schránku, musí sa prihlásiť s použitím svojho       občianskeho    preukazu  cez   portál  slovensko.sk  a   následne   vyplniť  príslušné tlačivo.  Po vyplnení  tlačiva  daňovník  odošle  dokument  s   použitím  svojho  občianskeho preukazu priamo do elektronickej schránky mesta Šurany.

Ak poplatník nemôže alebo nevie uplatniť ani jednu z uvedených možností získania tlačiva   bude mu zaslané na základe žiadosti, ktorú zašle e-mailom na adresu: k.tamaskovicova@surany.sk alebo s.zemanikova@surany.sk, alebo prostredníctvom telefonického kontaktu na telefónnom čísle 035/6500 107.

Poplatník vyplnené tlačivo môže podať:

 • poštou (na adresu Mesto Šurany, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany)
 • osobne (vhodiť do označenej schránky nachádzajúcej sa pred budovou Mestského úradu Šurany)
 • elektronicky do elektronickej schránky mesta Šurany (pokiaľ má daňovník aktivovanú elektronickú schránku)

Zároveň žiadame poplatníkov, aby uvádzali aj svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu pre prípad, že by bolo potrebné niektoré údaje upresniť alebo doplniť.

 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 035/6500 107.

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ