Etický kódex zamestnanca

Etický kódex je záväznou normou správania sa zmestnanca Mesta Šurany – Mestského úradu Šurany, ktorú je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s občanmi, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami. Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnanca a vytvárať tak základ pre udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon verejnej správy.

Zamestnanec má záujem na spravodlivom a efektívnom výkone verejnej správy prostredníctvom riadneho plnenia si zverených úloh a zvyšovania si odborných znalostí. Zároveň sa usiluje o zjednodušenie procesných postupov a urýchlenie lehôt na plnenie úloh alebo vydávanie rozhodnutia.

Zamestnanec Mesta Šurany – Mestského úradu Šurany:

1. Vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a ustanoveniami tohto kódexu.

2. Koná vždy vo verejnom záujme, nezúčastňuje sa žiadnej činnosti, ktorá by mohla byť v rozpore
s plnením jeho pracovných povinností. Zdržiava sa konania, ktoré by viedlo ku konfliktu
verejného záujmu s osobnými záujmami zamestnanca a jemu blízkých osôb. Jeho povinnosťou
je vyhnúť sa takémuto konfliktu a zároveň predchádzať situáciám, ktoré môžu vyvolať
podozrenie z konfliktu záujmov.

3. Je povinný sa zdržať takej politickej alebo inej verejnej angažovanosti, ktorá by narúšala dôveru
verejnosti v nestranný výkon pracovných povinností.

4. Postupuje pri plnení svojich úloh nestranne a transparentne. Rozhoduje na základe riadne
získaného skutkového stavu veci, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby
nedochádzalo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch a vyhýba sa konaniu, ktoré by
mohlo ohroziť dôveru verejnosti v nestrannosť a objektivitu rozhodovania.

5. Je povinný konať v súlade s cieľmi a úlohami zamestnávateľa, pričom sa nesmie dať ovplyvniť
zámermi iných osob, ani prijať akúkoľvek finančnú alebo inú výhodu, ktorá by mohla mať vplyv
na riadny výkon jeho pracovných povinností a výsledok rozhodovania.

6. Nevyžaduje ani neprijímá dary, úsluhy ani iné pozornosti, ktoré by mohli mať vplyv na jeho
rozhodovanie a profesionálny prístup vo veci, alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu
za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Darom sa rozumie bezúplatné plnenie alebo akákoľvek iná
bezúplatná výhoda poskytnutá zamestnancovi pri výkone jeho funkcie, alebo v priamej
súvislosti s plnením jeho pracovných úloh.

7. Nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia ani informácie získané pri plnení pracovných
úloh pre získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu.

8. Chráni majetok pred poškodením, zneužitím a zničením. Zverené prostriedky využíva čo
najefektívnejšie, v súlade s účelom, na ktorý boli určené a nezneužíva ich na dosiahnutie
osobného prospechu.

9. Je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení svojich
úloh a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, a to ani po skončení
pracovného pomeru.

10. Zachováva a posilňuje dobré meno zamestnávateľa a to tak na pracovisku, ako aj mimo neho.
Nekoná tak, aby bola narušená dôvera verejnosti voči zamestnávateľovi.

11. Váži si každého občana a správa sa tak, aby všetky návštevy u zamestnávateľa vnímali, že sú
vítané a zamestnanci sú tu pre nich. Pomáha zorientovať sa občanovi v priestoroch
zamestnávateľa, prípadne ho nasmeruje k cieľu jeho návštevy. Voči verejnosti vystupuje
zdvorilo a s úctou, nie je však povinný tolerovať vulgárne prejavy a urážky a konať s osobami,
ktoré nedodržujú základné pravidlá slušného správania.

12. Rešpektuje rozhodnutia svojich nadriadených a v prípade výhrad dodržiava úradný prístup a
rieši ich najskôr s príslušným nadriadeným.

13. Váži si a rešpektuje ostatných zamestnancov a ich prácu, ktorá je rovnako dôležitá ako tá jeho
a vyvaruje sa takého konania, ktoré by mohlo byť označené ako tzv. mobbing /opakované
nezmieriteľné útoky na sebadôveru a sebahodnotenie ľudí, šikana, a pod./ alebo ako tzv. bossing
/šikanovanie podriadeného zamestnanca nadriadeným/.

14. Pomáha novým zamestnancom v procese ich adaptácie.

15. Zdraví sa navzájom s ostatnými zamestnancami v súlade so spoločenskými pravidlami a zdraví
každú návštevu, ktorú v priestoroch zamestnávateľa stretne.

16. Uvedomuje si, že navonok aj dovnútra reprezentuje zamestnávateľa a preto chodí do práce
upravený, vhodne oblečený, pričom rešpektuje požiadavky zamestnávateľa. Vzbudzuje na
pracovisku čo najlepší dojem, čo sa dá docieliť príjemným a profesionálnym vystupovaním a dodržiavaním zásady správneho společenského vystupovania.

Zamestnanec je povinný v súvislosti s výkonom svojej práce bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému prípady:

a/ konfliktu záujmov, resp. nemožnosti vyhnúť sa konfliktu záujmov,

b/ ak je požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo etickým kódexom,

c/ zistenia straty alebo poškodzovania verejného majetku, podvodného alebo korupčného
konania,

d/ vulgárnych útokov smerujúcich voči jeho osobe alebo voči orgánu verejnej správy alebo
konania s osobami pod vplyvom návykových látok,

e/ ponúkanie akejkoľvek výhody, ktorá by mohla mať nežiadúci vplyv na jeho rozhodovanie.

Etický kódex tvorí neoddeliteľnú súčasť pracovného poriadku prípadne pracovnej zmluvy a jeho ustanovenia sú záväzného charakteru. Konanie v rozpore s jednotlivými usanoveniami je kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny so všetkými dôsledkami v zmysle platných právnych predpisov.

V Šuranoch, dňa 01.01.2022

Ing Marek Oremus, v.r.
primátor mesta Šurany

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ