Ako vybaviť trvalý pobyt

Prihlásenie na pobyt a iné životné situácie spojené so službami verejnej správy pre fyzickú osobu, môže občan riešiť využitím elektronických služieb. Na stránke MV SR, cez https://portal.minv.sk

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

TRVALÝ POBYT

T R V A L Ý P O B Y T je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. 

Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. 

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt. 

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt až po predložení rodného listu vydaného Osobitnou matrikou MV SR v Bratislave. Začiatkom trvalého pobytu je deň prihlásenia zákonným zástupcom v ohlasovni.Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého hlási, doklady nižšie uvedené. 

V ohlasovni pobytu sa prihlasujú na pobyt len občania so štátnou príslušnosťou Slovenskej republiky. 

Cudzí štátni príslušníci sa prihlasujú na pobyt na Cudzineckej polícii so sídlom v Nových Zámkoch.

Občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na trvalý pobyt predkladá cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom alebo dokladom o štátnom občianstve nie starším ako 6 mesiacov a údaje o nehnuteľnosti (číslo LV, katastrálne územie, súpisné číslo a číslo bytu, ak sa jedná o byt). 

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. V ohlásení sa uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu. 

POTREBNÉ DOKLADY PRI HLÁSENÍ TRVALÉHO POBYTU:

K PRIHLÁSENIU na trvalý pobyt je potrebné doniesť podľa § 3 „zákona“ :

 1. platný občiansky preukaz ( v prípade jeho straty alebo odcudzenia je povinný predložiť potvrdenie o občianskom preukaze vydané Okresným riaditeľstvom Policajného zboru podľa miesta TP ); ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa;
 2. platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky ( ak sa jedná o hlásenie trvalého pobytu občana, ktorý sa prihlasuje z iného štátu );
 3. uviesť o nehnuteľnosti, na ktorú sa nahlasuje pobyt nasledovné údaje:
  1. číslo listu vlastníctva
  2. katastrálne územie
  3. súpisné číslo, číslo vchodu a číslo bytu, ak sa jedná o byt
 4. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti; toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
  2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
  4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne (v prípade, že sa vlastník osobne nemôže dostaviť na úrad, vyplní tlačivo: súhlas s prihlásením občana na pobyt).

Tieto údaje potrebuje ohlasovňa k získaniu výpisu z listu vlastníctva, ktorý si sama ohlasovňa zabezpečí prostredníctvom používateľského portálu “Over si” – informačného systému  verejnej správy.

UPOZORNENIE:
Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy, ohlasovňa je oprávnená požiadať osoby o predloženie výpisov z listu vlastníctva v listinnej podobe. 

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

• u dieťaťa, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
• doklad o rodnom čísle
• rodný list
• oznámenie o uzavretí manželstva
• osvedčenie o štátnom občianstve (nie staršie ako 6 mesiacov)

Ikona PDFTLAČIVO Súhlas s prihlásením občana na pobyt (podpis musí byť úradne overený) !!!

Domov Jesienka Šurany, v ktorých sa poskytuje bývanie, je povinný dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení. Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. a Občianske bytové družstvo dávajú občanom, ktorí nie sú vlastníci nehnuteľností písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt na samostatných tlačivách, ktoré občania osobne prinesú na Mestský úrad v Šuranoch, kancelária č.dverí 8.

Ďalšie informácie :

Oznámenie miesta pobytu obyvateľa – poskytuje sa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené: 

 1. meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa ( ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo)
 2. meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť
 3. odôvodnenie žiadosti

 

TLAČIVO : Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa

SPRÁVNE POPLATKY:

Potvrdenie o pobyte – 5,00 € 
Oznámenie o pobyte – 5,00 €
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu – 5 €

Nahlasovať pobyt je možné aj cez internet

Od 1. januára 2014 Ministerstvo vnútra sprístupnilo prvé elektronické služby budované v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ide o služby z agendy hlásenia pobytu z projektu Elektronické služby Centrálnej ohlasovne (ES CO).

Prihlásenie na pobyt a iné životné situácie spojené so službami verejnej správy pre fyzickú osobu, môže občan riešiť využitím elektronických služieb. Na stránke MV SR, cez https://portal.minv.sk, si občan nájde v ľavom menu požadovanú životnú situáciu a k nej základné informácie s prechodom na príslušný formulár elektronickej služby, alebo sa prihlási priamo cez Katalóg služieb, v pravom hornom rohu stránky. Občan, ktorý chce využívať elektronické služby, musí byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej si môže bezplatne vytvoriť zaručený elektronický podpis/ZEPú. Tieto elektronické občianske preukazy vydáva OR PZ, oddelenie dokladov – od 02.12.2013.

Dôležité kontakty:

Ing. Nina Bublová
evidencia obyvateľstva
č.tel. 035 / 6500 106 
e-mail: n.bublova@surany.sk

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ