Pozvánka na XIX. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 24. júna 2021

>>>  Materiály na stiahnutie:  LINK <<<

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

24. júna 2021  t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch.

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

14.30  Obhliadka amfiteátra

ČASŤ I.

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.

Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.

Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/19/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany – materiál č. A/2/19/2021.
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

3. Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany – materiál č. A/3/19/2021.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

4. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2021 – materiál č. A/4/19/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

5. Správa č. HK/1/2021 o výsledku kontroly hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za roky 2018-2020 vrátane výdavkov z titulu pandémie COVID-19 a dopadom na chod organizácie – materiál č. A/5/19/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

6. Správa č. HK/2/2021 o výsledku kontroly hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za roky 2018-2020 podľa jednotlivých stredísk so zameraním sa na odpadové hospodárstvo – materiál č. A/6/19/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany na II. polrok 2021 – materiál č. A/7/19/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

8. Návrh textu kroniky mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. A/8/19/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

9. Memorandum o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 – materiál č. A/9/19/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta , zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2021 o určení spádových ulíc materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – materiál č. B/1/19/2021.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

2. Návrh na zmenu urbanistickej štúdie IBV Pozemky Západná, vypracovanej architektonickým ateliérom NEUTRA, Farská 1, 949 01 Nitra, vo veci posunu stavebnej čiary na pozemkoch 9,10,11,12 z pôvodných 6 metrov na 4 metre – materiál č. B/2/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Záverečný účet mesta Šurany za rok 2020 a správy o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/1/19/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č. 1

Dokument č. 2

Dokument č. 3

Dokument č. 4

2. Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2020 – materiál č. C/2/19/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

3. Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2020. – materiál č. C/3/19/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

4. Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2020 – materiál č. C/4/19/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

5. Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2020 – materiál č. C/5/19/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

6. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. za rok 2020 – materiál č. C/6/19/2021.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

7. Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. za rok 2020 – materiál č. C/7/19/2021.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

8. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2021 – materiál č. C/8/19/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č. 1

Dokument č. 2

9. Žiadosť o poskytnutie kontokorentného úveru zo Všeobecnej úverovej banky, a. s. – materiál č. C/9/19/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č. 1

Dokument č. 2  

D. Majetkové záležitosti

1. Žiadosť Dany Cehlárikovej, bytom Sv. Anny 3410/31, 942 01 Šurany o predaj pozemku novovytvorená parcela registra „C“ číslo 533/28 o výmere 128 m2, zastavaná plocha v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/1/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Mareka Krajčíka, bytom Hollého 29, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „C“ číslo 3510/4, zast. pl. o výmere 378 m2 časť pozemku parcela registra „C“ číslo 3510/3, zast. pl. o výmere cca 210 m2 a časť stavby s. č. 4271 v k. ú. Šurany – materiál č. D/3/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Ondreja Kollára, bytom Priekopy 1417/6, 942 01 Šurany o predaj pozemku novovytvorená parcela registra „C“ číslo 2671/2 o výmere 16 m2, záhrada a parcela registra „C“ číslo 2672/10 o výmere 60 m2 zast. pl. v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/5/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Žiadosť Slávky Klučkovej, bytom A. Slávku 2088/19, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „E“ číslo 253, ostatné plochy o výmere 860 m2 v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/6/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v k. ú. Šurany, ul. Partizánska – materiál č. D/7/19/2021.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, predseda komisie pre OVS MsZ Šurany.

8. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Šurany, zapísaných na LV č. 1 – materiál č. D/8/19/2021.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, predseda komisie pre OVS MsZ Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Vzdanie sa Jozefa Gužalu členstva v Komisii výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve v Šuranoch – materiál č. E/1/19/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti

1. Plat primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2020 – materiál č. F/1/19/2021.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany.
2. Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2020 – materiál č. F/2/19/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

>>>  Materiály na stiahnutie:  LINK <<<

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ