Pozvánka na XIX. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 24. júna 2021

>>>  Materiály na stiahnutie:  LINK <<<

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

24. júna 2021  t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch.

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

14.30  Obhliadka amfiteátra

ČASŤ I.

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.

Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.

Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/19/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany – materiál č. A/2/19/2021.
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

3. Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany – materiál č. A/3/19/2021.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

4. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2021 – materiál č. A/4/19/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

5. Správa č. HK/1/2021 o výsledku kontroly hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za roky 2018-2020 vrátane výdavkov z titulu pandémie COVID-19 a dopadom na chod organizácie – materiál č. A/5/19/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

6. Správa č. HK/2/2021 o výsledku kontroly hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za roky 2018-2020 podľa jednotlivých stredísk so zameraním sa na odpadové hospodárstvo – materiál č. A/6/19/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany na II. polrok 2021 – materiál č. A/7/19/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

8. Návrh textu kroniky mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. A/8/19/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

9. Memorandum o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 – materiál č. A/9/19/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta , zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2021 o určení spádových ulíc materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – materiál č. B/1/19/2021.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

2. Návrh na zmenu urbanistickej štúdie IBV Pozemky Západná, vypracovanej architektonickým ateliérom NEUTRA, Farská 1, 949 01 Nitra, vo veci posunu stavebnej čiary na pozemkoch 9,10,11,12 z pôvodných 6 metrov na 4 metre – materiál č. B/2/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Záverečný účet mesta Šurany za rok 2020 a správy o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. C/1/19/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č. 1

Dokument č. 2

Dokument č. 3

Dokument č. 4

2. Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2020 – materiál č. C/2/19/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

3. Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2020. – materiál č. C/3/19/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

4. Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2020 – materiál č. C/4/19/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

5. Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2020 – materiál č. C/5/19/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

6. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. za rok 2020 – materiál č. C/6/19/2021.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

7. Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. za rok 2020 – materiál č. C/7/19/2021.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

8. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2021 – materiál č. C/8/19/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č. 1

Dokument č. 2

9. Žiadosť o poskytnutie kontokorentného úveru zo Všeobecnej úverovej banky, a. s. – materiál č. C/9/19/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č. 1

Dokument č. 2  

D. Majetkové záležitosti

1. Žiadosť Dany Cehlárikovej, bytom Sv. Anny 3410/31, 942 01 Šurany o predaj pozemku novovytvorená parcela registra „C“ číslo 533/28 o výmere 128 m2, zastavaná plocha v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/1/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Mareka Krajčíka, bytom Hollého 29, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „C“ číslo 3510/4, zast. pl. o výmere 378 m2 časť pozemku parcela registra „C“ číslo 3510/3, zast. pl. o výmere cca 210 m2 a časť stavby s. č. 4271 v k. ú. Šurany – materiál č. D/3/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Ondreja Kollára, bytom Priekopy 1417/6, 942 01 Šurany o predaj pozemku novovytvorená parcela registra „C“ číslo 2671/2 o výmere 16 m2, záhrada a parcela registra „C“ číslo 2672/10 o výmere 60 m2 zast. pl. v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/5/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Žiadosť Slávky Klučkovej, bytom A. Slávku 2088/19, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „E“ číslo 253, ostatné plochy o výmere 860 m2 v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/6/19/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Návrh na zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností v k. ú. Šurany, ul. Partizánska – materiál č. D/7/19/2021.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, predseda komisie pre OVS MsZ Šurany.

8. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Šurany, zapísaných na LV č. 1 – materiál č. D/8/19/2021.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, predseda komisie pre OVS MsZ Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Vzdanie sa Jozefa Gužalu členstva v Komisii výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve v Šuranoch – materiál č. E/1/19/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti

1. Plat primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2020 – materiál č. F/1/19/2021.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany.
2. Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2020 – materiál č. F/2/19/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

>>>  Materiály na stiahnutie:  LINK <<<

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ