Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 18. júna 2020

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

18. júna 2020, t.j. vo štvrtok o 9:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II. Interpelácie poslancov.

ČASŤ III. Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/13/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku,
priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2019 – materiál č. A/2/13/2020.
Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany.

3. Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany – materiál č. A/3/13/2020.
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

4. Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany – materiál č. A/4/13/2020.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

5. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2020 – materiál č. A/5/13/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na II. polrok 2020 – materiál č. A/6/13/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

7. Správa č. HK/1/2020 o výsledku kontroly efektívnosti a účelnosti hospodárenia príspevkovej organizácie – Mestská poliklinika Šurany za roky 2015-2019 – materiál č. A/7/13/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

8. Správa č. HK/2/2020 o výsledku kontroly financovania investičnej akcie „Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany“ – materiál č. A/8/13/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

9. Správa č. HK/3/2020 o výsledku kontroly spolufinancovania výstavby parkovacích miest mestom Šurany a spoločnosti FORA – STAV, s.r.o. Šurany na ul. Hledíkovej – materiál č. A/9/13/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci v meste Šurany – materiál č. B/1/13/2020.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

2. Návrh VZN mesta Šurany č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva v znení VZN č. 1/2020 – materiál č. B/2/13/2020.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Šurany č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – materiál č. B/3/13/2020.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

4. Návrh na úpravu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. B/4/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31.12.2019 – – materiál č. C/1/13/2020.
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany, Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany, riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.

2. Záverečný účet mesta Šurany za rok 2019 a správy o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/2/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1 – C-2-13-2020 1 Záverečný účet mesta Šurany za rok 2019

Dokument č.2 – C-2-13-2020 2 Príloha k Záverečnému účtu mesta Šurany za rok 2019

Dokument č.3 – C-2-13-2020 4 HK – Stanovisko k ZÚ 2019

3. Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/3/13/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2020 – materiál č. C/4/13/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

5. Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2019 – materiál č. C/5/13/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

6. Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/6/13/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

7. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2020 – materiál č. C/7/13/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

8. Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2019 – materiál č. C/8/13/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

9. Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/9/13/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

10. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2020 – materiál č. C/10/13/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

11. Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2019 – materiál č. C/11/13/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

12. Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/12/13/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

13. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2020 – materiál č. C/13/13/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

14. Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2019 – materiál č. C/14/13/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

15. Správa Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/15/13/2020.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

16. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. za rok 2019 – materiál č. C/16/13/2020.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

17. Správa Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/17/13/2020.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

18. Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. za rok 2019 – materiál č. C/18/13/2020.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

19. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020 – materiál č. C/19/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1 – C-19-13-2020-0 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020-textová časť

Dokument č.2 – C-19-13-2020-1 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020-tabuľková časť

20. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/20/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

21. Žiadosť o prijatie úveru – materiál č. C/21/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1 – C-21-13-2020 a Žiadosť o prijatie úveru

Dokument č.2 – C-21-13-2020 c HK – Stanovisko k úveru – r. 2020

D. Majetkové záležitosti

1. Žiadosť Márie Petíkovej, MDŽ 1837/16, 942 01 Šurany, Veroniky Vozárikovej, Mostná 1030/4, 942 01 Šurany, Kataríny Vitekovej, MDŽ 1882/42, 942 01 Šurany o predaj pozemkov v k. ú. Kostolný Sek parcela registra „C“ číslo 311/1, záhrada o výmere 457 m2 a parcela registra „C“ číslo 311/2, záhrada o výmere 97 m2 – materiál č. D/1/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 2/2020 – materiál č. D/2/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Návrh na predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 532/12, zast. pl. o výmere 49 m2, oddeleného geometrickým plánom č. 164/2019 pre účel výstavby trafostanice /lokalita Za školou/ v k. ú. Kostolný Sek v prospech ZsD, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 518 – materiál č. D/3/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy /medzi Mestom Šurany – ako predávajúci a ZsD, a. s. Bratislava ako kupujúci/ – materiál č. D/4/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Kostolný Sek /lokalita Za školou/, vyznačené geometrickým plánom č. 165/2019 s oprávneným z VB ZsD, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 518 – materiál č. D/5/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Žiadosť Andreja Hronca, bytom Markusova 531/13, 942 01 Šurany a Juraja Vyskoča, bytom Suvorovova 1824/42, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 3604/134 o výmere 40 m2, zastavaná plocha v k. ú. Šurany /ul. Hasičská/ – materiál č. D/6/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 3/2020 /medzi Mestom Šurany – ako predávajúci a Andrej Hronec a Juraj Vyskoč ako kupujúci/ – materiál č. D/7/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8. Žiadosť Stanislava Molnára, bytom SNP 1142/20, 941 01 Bánov a Martina Molnára, bytom Kukučínova 3994/11, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 144/3 o výmere 98 m2, zastavaná plocha v k. ú. Šurany /ul. Komenského/ – materiál č. D/8/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 4/2020 /medzi Mestom Šurany – ako predávajúci a Stanislav Molnár a Martin Molnár ako kupujúci/ – materiál č. D/9/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

10. Žiadosť Eriky Kováčovej, bytom Partizánska 59A, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 1949, zast. pl. o výmere 152 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/10/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

11. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta Kúpnej zmluvy č. 5/2020 /medzi Mestom Šurany – ako predávajúci a Erika Kováčová ako kupujúci/ – materiál č. D/11/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

12. Žiadosť Juraja Hlavatého, bytom Mlynská 1078/1,942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 3495 o výmere 20 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Šurany /ul. Nitrianska, pozemok pod garážou/ – materiál č. D/12/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

13. Žiadosť Ing. Ľuboša Demína – CAR TEAM, Hviezdoslavova 22, 942 01 Šurany o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemku v k. ú. Šurany, vyznačené geometrickým plánom č. 89/2019 /ul. Ž. Bosniakovej/ s oprávneným z VB SPP – distribúcia, a. s. , Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 – materiál č. D/13/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

14. Ponuka URBARIÁT – POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Nitriansky Hrádok, Hlavná 32, Šurany na bezplatné užívanie pozemku označeného ako časť parcely registra „C“ č. 429/68 o výmere cca 1,7 ha v k. ú. Nitriansky Hrádok /ul. Topoľová/ – materiál č. D/14/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

15. Návrh na zmenu uznesenia MsZ Šurany vo veci žiadosti Občianskeho združenia „ŠTVORLÍSTOK ŠURANY“, Duklianska 4403/1 A, 942 01 Šurany o dlhodobý prenájom amfiteátra v Šuranoch – materiál č. D/15/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

16. Žiadosť Jána Holonku a manželky Zuzany, bytom MDŽ 38, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „C“ číslo 299/1 o výmere cca 80 m2 v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/16/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

17. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany a Nitriansky Hrádok – materiál č. D/17/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

18. Návrh na zverenie majetku mesta Šurany do správy Mestskému podniku služieb Šurany – materiál č. D/18/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Karol Németh – vzdanie sa funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva Šurany – oznámenie – materiál č. E/1/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti

1. Plat primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2019 – materiál č. F/1/13/2020.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany.

2. Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2019 – materiál č. F/2/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie.

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ