Pozvánka na XIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 18. júna 2020

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

18. júna 2020, t.j. vo štvrtok o 9:00  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II. Interpelácie poslancov.

ČASŤ III. Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/13/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku,
priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2019 – materiál č. A/2/13/2020.
Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany.

3. Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany – materiál č. A/3/13/2020.
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

4. Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany – materiál č. A/4/13/2020.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

5. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2020 – materiál č. A/5/13/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na II. polrok 2020 – materiál č. A/6/13/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

7. Správa č. HK/1/2020 o výsledku kontroly efektívnosti a účelnosti hospodárenia príspevkovej organizácie – Mestská poliklinika Šurany za roky 2015-2019 – materiál č. A/7/13/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

8. Správa č. HK/2/2020 o výsledku kontroly financovania investičnej akcie „Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany“ – materiál č. A/8/13/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

9. Správa č. HK/3/2020 o výsledku kontroly spolufinancovania výstavby parkovacích miest mestom Šurany a spoločnosti FORA – STAV, s.r.o. Šurany na ul. Hledíkovej – materiál č. A/9/13/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci v meste Šurany – materiál č. B/1/13/2020.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

2. Návrh VZN mesta Šurany č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva v znení VZN č. 1/2020 – materiál č. B/2/13/2020.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Šurany č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – materiál č. B/3/13/2020.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

4. Návrh na úpravu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. B/4/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany k 31.12.2019 – – materiál č. C/1/13/2020.
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany, Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany, riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany.

2. Záverečný účet mesta Šurany za rok 2019 a správy o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/2/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1 – C-2-13-2020 1 Záverečný účet mesta Šurany za rok 2019

Dokument č.2 – C-2-13-2020 2 Príloha k Záverečnému účtu mesta Šurany za rok 2019

Dokument č.3 – C-2-13-2020 4 HK – Stanovisko k ZÚ 2019

3. Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/3/13/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2020 – materiál č. C/4/13/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

5. Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2019 – materiál č. C/5/13/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

6. Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/6/13/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

7. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2020 – materiál č. C/7/13/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

8. Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2019 – materiál č. C/8/13/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

9. Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/9/13/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

10. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2020 – materiál č. C/10/13/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

11. Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2019 – materiál č. C/11/13/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

12. Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/12/13/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

13. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2020 – materiál č. C/13/13/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

14. Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2019 – materiál č. C/14/13/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

15. Správa Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/15/13/2020.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

16. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. za rok 2019 – materiál č. C/16/13/2020.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

17. Správa Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/17/13/2020.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

18. Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. za rok 2019 – materiál č. C/18/13/2020.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

19. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020 – materiál č. C/19/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1 – C-19-13-2020-0 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020-textová časť

Dokument č.2 – C-19-13-2020-1 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020-tabuľková časť

20. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/20/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

21. Žiadosť o prijatie úveru – materiál č. C/21/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1 – C-21-13-2020 a Žiadosť o prijatie úveru

Dokument č.2 – C-21-13-2020 c HK – Stanovisko k úveru – r. 2020

D. Majetkové záležitosti

1. Žiadosť Márie Petíkovej, MDŽ 1837/16, 942 01 Šurany, Veroniky Vozárikovej, Mostná 1030/4, 942 01 Šurany, Kataríny Vitekovej, MDŽ 1882/42, 942 01 Šurany o predaj pozemkov v k. ú. Kostolný Sek parcela registra „C“ číslo 311/1, záhrada o výmere 457 m2 a parcela registra „C“ číslo 311/2, záhrada o výmere 97 m2 – materiál č. D/1/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 2/2020 – materiál č. D/2/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Návrh na predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 532/12, zast. pl. o výmere 49 m2, oddeleného geometrickým plánom č. 164/2019 pre účel výstavby trafostanice /lokalita Za školou/ v k. ú. Kostolný Sek v prospech ZsD, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 518 – materiál č. D/3/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy /medzi Mestom Šurany – ako predávajúci a ZsD, a. s. Bratislava ako kupujúci/ – materiál č. D/4/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Kostolný Sek /lokalita Za školou/, vyznačené geometrickým plánom č. 165/2019 s oprávneným z VB ZsD, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 518 – materiál č. D/5/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Žiadosť Andreja Hronca, bytom Markusova 531/13, 942 01 Šurany a Juraja Vyskoča, bytom Suvorovova 1824/42, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 3604/134 o výmere 40 m2, zastavaná plocha v k. ú. Šurany /ul. Hasičská/ – materiál č. D/6/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 3/2020 /medzi Mestom Šurany – ako predávajúci a Andrej Hronec a Juraj Vyskoč ako kupujúci/ – materiál č. D/7/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8. Žiadosť Stanislava Molnára, bytom SNP 1142/20, 941 01 Bánov a Martina Molnára, bytom Kukučínova 3994/11, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 144/3 o výmere 98 m2, zastavaná plocha v k. ú. Šurany /ul. Komenského/ – materiál č. D/8/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 4/2020 /medzi Mestom Šurany – ako predávajúci a Stanislav Molnár a Martin Molnár ako kupujúci/ – materiál č. D/9/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

10. Žiadosť Eriky Kováčovej, bytom Partizánska 59A, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 1949, zast. pl. o výmere 152 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/10/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

11. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta Kúpnej zmluvy č. 5/2020 /medzi Mestom Šurany – ako predávajúci a Erika Kováčová ako kupujúci/ – materiál č. D/11/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

12. Žiadosť Juraja Hlavatého, bytom Mlynská 1078/1,942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 3495 o výmere 20 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Šurany /ul. Nitrianska, pozemok pod garážou/ – materiál č. D/12/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

13. Žiadosť Ing. Ľuboša Demína – CAR TEAM, Hviezdoslavova 22, 942 01 Šurany o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemku v k. ú. Šurany, vyznačené geometrickým plánom č. 89/2019 /ul. Ž. Bosniakovej/ s oprávneným z VB SPP – distribúcia, a. s. , Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 – materiál č. D/13/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

14. Ponuka URBARIÁT – POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Nitriansky Hrádok, Hlavná 32, Šurany na bezplatné užívanie pozemku označeného ako časť parcely registra „C“ č. 429/68 o výmere cca 1,7 ha v k. ú. Nitriansky Hrádok /ul. Topoľová/ – materiál č. D/14/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

15. Návrh na zmenu uznesenia MsZ Šurany vo veci žiadosti Občianskeho združenia „ŠTVORLÍSTOK ŠURANY“, Duklianska 4403/1 A, 942 01 Šurany o dlhodobý prenájom amfiteátra v Šuranoch – materiál č. D/15/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

16. Žiadosť Jána Holonku a manželky Zuzany, bytom MDŽ 38, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „C“ číslo 299/1 o výmere cca 80 m2 v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/16/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

17. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany a Nitriansky Hrádok – materiál č. D/17/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

18. Návrh na zverenie majetku mesta Šurany do správy Mestskému podniku služieb Šurany – materiál č. D/18/13/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Karol Németh – vzdanie sa funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva Šurany – oznámenie – materiál č. E/1/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti

1. Plat primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2019 – materiál č. F/1/13/2020.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, zástupca primátora mesta Šurany.

2. Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet podľa výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2019 – materiál č. F/2/13/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie.

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ