Pozvánka na VII. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch - 24. októbra 2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam VII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

24. októbra 2019, t.j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

14.30 h – 17.00 h
Výjazdová časť do mestskej časti Nitriansky Hrádok.

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/7/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o pedagogicko – organizačnom a  materiálnom zabezpečení výchovno –
vzdelávacieho procesu základných škôl v meste Šurany – materiál č. A/2/7/2019.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, poverená riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany,
Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

3. Správa o  príprave Mestského podniku služieb Šurany na zimnú údržbu ciest,
chodníkov a verejných priestranstiev – materiál č. A/3/7/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Správa o  stave a  údržbe cintorínov a  verejných priestranstiev – materiál
č. A/4/7/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

5. Správa č. HK/4/2019 o výsledku kontroly aktuálnosti a  zverejňovania všeobecne
záväzných nariadení, smerníc a  interných predpisov mesta Šurany na webovom
sídle mesta – materiál č. A/5/7/2019.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2019 o  podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany – materiál č. B/1/7/2019.
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany.

2. Návrh na odsúhlasenie spracovania zmien a doplnkov k  územnému plánu mesta
Šurany v lokalite Poznanova ulica Šurany v  zmysle žiadosti Lukáša Vrábla,
Cintorínska 1449/41, Šurany – materiál č. B/2/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 – materiál č. C/1/7/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Príloha č.1

Príloha č.2

2. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2019
– materiál č. C/2/7/2019.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, poverená riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

3. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2019 – materiál
č. C/3/7/2019.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

D. Majetkové záležitosti

1.Žiadosť Mareka Krajčíka, bytom Hollého 29, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku
z parcely registra „C“ číslo 2528/1 o výmere cca 280 m2 v k. ú. Šurany – materiál
č. D/1/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Ľudmily Vojtekovej, bytom 941 42 Veľké Lovce 413, Marty Bendovej, bytom
Ľ. Podjavorinskej 3603/6B, 942 01 Šurany a  žiadosť Jozefa Šveca, bytom 941 62
Kmeťovo 154 o  odkúpenie časti pozemku označeného ako parcela registra „C“
číslo 3580/6, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Heleny Bartovičovej, bytom Červenej armády 525/36, 941 01 Bánov
a Juraja Bartoviča, bytom Krátka 1539/1, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z
parcely registra „E“ číslo 867/100 o výmere 153 m2 a  z parcely registra „E“ číslo
2683/100 o výmere 34 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/3/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej verejnej
súťaže, v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí
v znení neskorších predpisov – materiál č. D/4/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Žiadosť Petra Pila, bytom Pri zámočku 1875/10, 942 01 Šurany o predaj pozemku
v k. ú. Nitriansky Hrádok parcela registra „E“ číslo 1055/200, vodná plocha
o výmere 2686 m2 – materiál č. D/5/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Žiadosť Stanislava Molnára, bytom SNP 1142/20, 941 01 Bánov a  Martina
Molnára, bytom Kukučínova 3994/11, 942 01 Šurany o  predaj časti pozemku z
parcely registra „C“ číslo 144/1 o  výmere cca 98 m2 v k. ú. Šurany – materiál
č. D/6/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Návrh na rozdelenie pozemkov na ulici Za školou, Šurany, časť Kostolný Sek na
realizáciu zámeru „Lokalita IBV Za školou“ – materiál č. D/7/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Návrh na zmenu v  zložení Komisie finančnej, správy a  predaja majetku mesta
a  Komisie výstavby, životného prostredia a  podnikateľskej činnosti Mestského
zastupiteľstva v Šuranoch – materiál č. E/1/7/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2. Oznámenie JUDr. Romana Porubského , poslanca MsZ Šurany a  Ing. Andrey
Heclovej, poslankyne MsZ Šurany o  vzdaní sa členstva v Legislatívnej komisii
Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – materiál č. E/2/7/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV. Ukončenie.

Ing. Marek O R E M U S , v. r. primátor mesta Šurany

Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ