Pozvánka na VII. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch - 24. októbra 2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam VII. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

24. októbra 2019, t.j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

14.30 h – 17.00 h
Výjazdová časť do mestskej časti Nitriansky Hrádok.

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/7/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o pedagogicko – organizačnom a  materiálnom zabezpečení výchovno –
vzdelávacieho procesu základných škôl v meste Šurany – materiál č. A/2/7/2019.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, poverená riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany,
Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

3. Správa o  príprave Mestského podniku služieb Šurany na zimnú údržbu ciest,
chodníkov a verejných priestranstiev – materiál č. A/3/7/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Správa o  stave a  údržbe cintorínov a  verejných priestranstiev – materiál
č. A/4/7/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

5. Správa č. HK/4/2019 o výsledku kontroly aktuálnosti a  zverejňovania všeobecne
záväzných nariadení, smerníc a  interných predpisov mesta Šurany na webovom
sídle mesta – materiál č. A/5/7/2019.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2019 o  podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany – materiál č. B/1/7/2019.
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany.

2. Návrh na odsúhlasenie spracovania zmien a doplnkov k  územnému plánu mesta
Šurany v lokalite Poznanova ulica Šurany v  zmysle žiadosti Lukáša Vrábla,
Cintorínska 1449/41, Šurany – materiál č. B/2/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 – materiál č. C/1/7/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Príloha č.1

Príloha č.2

2. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2019
– materiál č. C/2/7/2019.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, poverená riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

3. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2019 – materiál
č. C/3/7/2019.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

D. Majetkové záležitosti

1.Žiadosť Mareka Krajčíka, bytom Hollého 29, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku
z parcely registra „C“ číslo 2528/1 o výmere cca 280 m2 v k. ú. Šurany – materiál
č. D/1/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Ľudmily Vojtekovej, bytom 941 42 Veľké Lovce 413, Marty Bendovej, bytom
Ľ. Podjavorinskej 3603/6B, 942 01 Šurany a  žiadosť Jozefa Šveca, bytom 941 62
Kmeťovo 154 o  odkúpenie časti pozemku označeného ako parcela registra „C“
číslo 3580/6, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Heleny Bartovičovej, bytom Červenej armády 525/36, 941 01 Bánov
a Juraja Bartoviča, bytom Krátka 1539/1, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z
parcely registra „E“ číslo 867/100 o výmere 153 m2 a  z parcely registra „E“ číslo
2683/100 o výmere 34 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/3/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej verejnej
súťaže, v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí
v znení neskorších predpisov – materiál č. D/4/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Žiadosť Petra Pila, bytom Pri zámočku 1875/10, 942 01 Šurany o predaj pozemku
v k. ú. Nitriansky Hrádok parcela registra „E“ číslo 1055/200, vodná plocha
o výmere 2686 m2 – materiál č. D/5/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Žiadosť Stanislava Molnára, bytom SNP 1142/20, 941 01 Bánov a  Martina
Molnára, bytom Kukučínova 3994/11, 942 01 Šurany o  predaj časti pozemku z
parcely registra „C“ číslo 144/1 o  výmere cca 98 m2 v k. ú. Šurany – materiál
č. D/6/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Návrh na rozdelenie pozemkov na ulici Za školou, Šurany, časť Kostolný Sek na
realizáciu zámeru „Lokalita IBV Za školou“ – materiál č. D/7/7/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Návrh na zmenu v  zložení Komisie finančnej, správy a  predaja majetku mesta
a  Komisie výstavby, životného prostredia a  podnikateľskej činnosti Mestského
zastupiteľstva v Šuranoch – materiál č. E/1/7/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2. Oznámenie JUDr. Romana Porubského , poslanca MsZ Šurany a  Ing. Andrey
Heclovej, poslankyne MsZ Šurany o  vzdaní sa členstva v Legislatívnej komisii
Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – materiál č. E/2/7/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV. Ukončenie.

Ing. Marek O R E M U S , v. r. primátor mesta Šurany

Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ