Pozvánka na VI. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 22.6.2023

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam

VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa

22. júna 2023 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany: www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

      1.     Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/6/2023.

Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

 

2.     Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany – materiál  č. A/2/6/2023.

Predkladá: Ing.  Renáta   Mesárošová,     poverená   vedením   oddelenia   podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany. 

 

3.     Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany – materiál č. A/3/6/2023.

Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí  

                  a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

 

4.     Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2023 – materiál č. A/4/6/2023.

Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

 

5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany na II. polrok 2023 – materiál č. A/5/6/2023.

Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 

      6.   Správa   č.   HK/2/2023   o   výsledku   kontroly   aktuálnosti   všeobecne   záväzných 

            nariadení a interných predpisov mesta Šurany – materiál č. A/6/6/2023.

            Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 

      7.   Správa  o  plnení   Programu  hospodárskeho  rozvoja  a  sociálneho  rozvoja  mesta  

            Šurany 2015-2020 s výhľadom do roku 2023 za rok 2022 – materiál č. A/7/6/2023.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

 B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

      1.   Návrh  Zásad  pre  predaj a nájom nehnuteľného majetku mesta Šurany – materiál č. B/1/6/2023.

            Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,    výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

      2.   Návrh   Všeobecne   záväzného   nariadenia  mesta  Šurany  č. 5/2023 o podmienkach 

            prideľovania    nájomných    bytov    vo    vlastníctve   mesta    Šurany    obstaraných 

            z verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania – materiál č. B/2/6/2023.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

      3.  Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Domova Jesienka Šurany – materiál č. B/3/6/2023.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

      4.  Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine Mestského kultúrneho strediska Šurany –  materiál č. B/4/6/2023.

           Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

      5.  Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Mestskej polikliniky Šurany – materiál č. B/5/6/2023.

           Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

      6.  Návrh   Dodatku   č.   1   k   Štatútu   Mestského   podniku služieb Šurany – materiál  č. B/6/6/2023.

           Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

      7.  Návrh   Dodatku   č.  3   k  Zriaďovacej  listine Mestského  podniku  služieb  Šurany –  materiál č. B/7/6/2023.

           Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

 C. Hospodárenie mesta

1.   Záverečný účet mesta Šurany za rok 2022 – materiál č. C/1/6/2023 abc.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

      2.   Správa  o  výsledku  hospodárenia  Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za rok  

            2022 – materiál č. C/2/6/2023.

            Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ, Bernolákova 35, Šurany.

 

      3.   Správa   o   výsledku   hospodárenia   Základnej   školy,   SNP 5, Šurany za rok 2022   

            – materiál č. C/3/6/2023.

            Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ, SNP 5, Šurany.

 

      4.  Správa  o  výsledku  hospodárenia Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany za rok 2022  

            – materiál č. C/4/6/2023.

           Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ, MDŽ 26, Šurany.

 

      5.  Správa  o  výsledku  hospodárenia  Materskej  školy, Mostná  1, Šurany za rok 2022

           – materiál č. C/5/6/2023.

           Predkladá: Bc. Oľga Zmateková, riaditeľka  MŠ, Mostná 1, Šurany. 

 

       6.  Správa   o   výsledku   hospodárenia  Základnej   umeleckej  školy Tibora Sládkoviča,

            Námestie hrdinov 10, Šurany za rok 2022 – materiál č. C/6/6/2023.

Predkladá: Mgr. Helena   Farkasová,  DiS., art.,  riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie  

                  hrdinov 10, Šurany.

 

       7.  Správa o výsledku hospodárenia  Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za rok  

            2022 – materiál č. C/7/6/2023.

Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany.

 

       8.  Správa  o  výsledku  hospodárenia  Mestského  podniku  služieb Šurany za rok 2022

           – materiál č. C/8/6/2023a , b  .

Predkladá: Marcel Sucháň, poverený riadením Mestského podniku služieb Šurany. 

        

       9.  Správa  o  výsledku  hospodárenia  Mestského  kultúrneho  strediska Šurany  za rok  

            2022 – materiál č. C/9/6/2023.

            Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

 

     10.  Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2022 – materiál  č. C/10/6/2023.  

Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky  Šurany.

  

     11.  Správa  o  výsledku  hospodárenia  Domova Jesienka Šurany za rok 2022 – materiál č. C/11/6/2023.

            Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka  Šurany.

 

     12.  Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. za rok 2022 – materiál č. C/12/6/2023.

            Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

 

     13.  Informácia  o  hospodárení  Mestskej  lekárne Šurany, s. r. o. za rok 2022 – materiál č. C/13/6/2023.

            Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

 

     14.  Informácia   o   hospodárení   Správcovskej   spoločnosti   TONA  s. r. o. za rok  2022 

            – materiál č. C/14/6/2023.

            Predkladá: konateľ Správcovskej spoločnosti TONA s. r. o..

 

     15.  Návrh   na   úpravu   rozpočtu   Materskej   školy,   Mostná  1,   Šurany na rok 2023

             – materiál č. C/15/6/2023.

            Predkladá: Bc. Oľga Zmateková, riaditeľka  MŠ, Mostná 1, Šurany. 

 

     16.  Návrh   na   úpravu   rozpočtu   Materskej   školy,  MDŽ   č. 26, Šurany na rok 2023  

            – materiál č. C/16/6/2023.

            Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ, MDŽ 26, Šurany.

 

     17.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  mesta  Šurany  na  rok  2023 – materiál  č. C/17/6/2023a, .

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

     18.  Žiadosť o poskytnutie  kontokorentného  úveru zo Všeobecnej úverovej banky, a. s.         

             – materiál č. C/18/6/2023a, b.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

     19.  Správa Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom mesta  

            Šurany za rok 2022 – materiál č. C/19/6/2023.

            Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o..

 

      20.  Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie 

             hrdinov 10, Šurany na rok 2023 – materiál č. C/20/6/2023.

 Predkladá: Mgr. Helena   Farkasová,  DiS., art.,  riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie 

                   hrdinov 10, Šurany.  

 

      21.  Návrh  na poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Šurany vo výške

             5 000,00 EUR Základnej škole, Bernolákova 35, Šurany pri príležitosti 60. výročia  

             vzniku samostatnej základnej školy – materiál č. C/21/6/2023.

             Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany. 

 

D. Majetkové záležitosti

        1.  Žiadosť  Západoslovenskej  distribučnej,  a. s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 

             36 361 518  o  uzavretie  Zmluvy  o  budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na

             pozemkoch v k. ú. Šurany – materiál č. D/1/6/2023.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,    výstavby, 

                               územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

        2.  Žiadosť  Západoslovenskej  distribučnej,  a. s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO:

             36 361 518   o   uzavretie   Zmluvy  o zriadení vecných bremien na pozemku v  k. ú. 

             Šurany – materiál č. D/2/6/2023.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,    výstavby, 

                               územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

        3.  Žiadosť   Mgr.  Jozefa  Slováka,   bytom   Nitrianska   51,  Šurany a spol. o vydanie 

             súhlasu alebo uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parcela registra  „C“ 

             číslo 2972/1 v k. ú. Šurany – materiál č. D/3/6/2023.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,    výstavby, 

                               územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

        4.  Návrh  na   prevod   majetku   mesta  –  pozemkov  nachádzajúcich  sa pod stavbou 

             „Okružná   križovatka   Šurany   II/580   a   III/1526   v   km   7,35“  do  vlastníctva 

             kupujúceho Nitriansky samosprávny kraj,  Rázusova 2 A,  949 01  Nitra – materiál č. D/4/6/2023.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,    výstavby, 

                               územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

        5.  Návrh  na  schválenie  právneho úkonu prevodu majetku mesta  –  Kúpnej  zmluvy  

             –  materiál č. D/5/6/2023.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,    výstavby, 

                               územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

        6.  Návrh na schválenie právneho úkonu nadobudnutie – materiál č. D/6/6/2023.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,    výstavby,  

                               územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

        7.  Žiadosť   Spolku   sv.   Vincenta   de   Paul na Slovensku, Tomášikova 8, Bratislava                  

             –  sociálne centrum  Kopec 14, 942 01  Šurany o predaj nehnuteľností v k. ú. Šurany   

             –  materiál č. D/7/6/2023.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,    výstavby, 

                               územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

        8.  Vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže  o  najvhodnejší  návrh  na  uzatvorenie 

             kúpnych  zmlúv  na  prevod  vlastníctva  k  nehnuteľnostiam v katastrálnom území 

             Kostolný Sek – materiál č. D/8/6/2023.

             Predkladá: Ing.  Miroslava Zahoráková, predseda komisie pre OVS.

    

 E. Personálne záležitosti

 

      1.  Návrh   na  zmenu názvu  Komisie na ochranu verejného záujmu pri  výkone funkcií  

           verejných funkcionárov a doplnenie náplne jej činnosti – materiál č. E/1/6/2023.

           Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

 

F. Právne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

 

G. Vystúpenie verejnosti    

17.00 hod.

  

H. Rôzne

      1.  Informácia k vydávaniu tlačového média mesta Šurany – materiál č. H/1/6/2023.

           Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

ČASŤ  IV.

Ukončenie

Mgr. Marcel  F I L A G A
primátor mesta Šurany

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ