Pozvánka na IV. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 5.apríla 2023

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

5. apríla 2023 t. j. v stredu o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany: www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/4/2023.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku,
priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2022 – 
materiál č. A/2/4/2023.
Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany.

3. Správa č. HK/1/2023 o výsledku kontroly vedenia pokladnice a obehu účtovných
dokladov na Mestskom úrade v Šuranoch za obdobie október – december 2022
– materiál č. A/3/4/2023.

Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

4. Návrh textu kroniky mesta Šurany za rok 2021 a za rok 2022 – materiál č. A/4/4/2023.
Predkladá: Ing. Róbert Polák, predseda komisie školstva, kultúry, mládeže a športu
Mestského zastupiteľstva Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2023, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2023 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Šurany – 
materiál č. B/1/4/2023.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí
a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Šurany spoločnosťou MH Invest, s. r. o.,
Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava za účelom prípravy stavby „Šuriansky
industriálny park“ – 
materiál č. B/2/4/2023.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby,
územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Predĺženie platnosti dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Šurany 2015-2020 – 
materiál č. B/3/4/2023.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2023, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 4/2019 v znení Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2020 o poskytovaní sociálnych služieb
a úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Šurany – 
materiál č. B/4/4/2023.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

5. Návrh dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s finančnými prostriedkami v oblasti
sociálnej pomoci v meste Šurany – 
materiál č. B/5/4/2023.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí
a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Správa o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2022 – materiál
č. C/1/4/2023.

Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

2. Správa Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany o hospodárení s majetkom mesta
Šurany za rok 2022 – 
materiál č. C/2/4/2023.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ, Bernolákova 35, Šurany.
3. Správa Základnej školy, SNP 5, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany
za rok 2022 – 
materiál č. C/3/4/2023.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ, SNP 5, Šurany.

4. Správa Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany o hospodárení s majetkom mesta
Šurany za rok 2022 – 
materiál č. C/4/4/2023.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ, MDŽ 26, Šurany.

5. Správa Materskej školy, Mostná 1, Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany
za rok 2022 – 
materiál č. C/5/4/2023.
Predkladá: Bc. Oľga Zmateková, riaditeľka MŠ, Mostná 1, Šurany.

6. Správa Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10,
Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2022 – 
materiál
č. C/6/4/2023
.
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie
hrdinov 10, Šurany.

7. Správa Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany o hospodárení s majetkom
mesta Šurany za rok 2022 – 
materiál č. C/7/4/2023.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany.

8. Správa Mestského podniku služieb Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany
za rok 2022 – 
materiál č. C/8/4/2023.
Predkladá: Marcel Sucháň, poverený riadením Mestského podniku služieb Šurany.

9. Správa Mestského kultúrneho strediska Šurany o hospodárení s majetkom mesta
Šurany za rok 2022 – 
materiál č. C/9/4/2023.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

10. Správa Mestskej polikliniky Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany
za rok 2022 – 
materiál č. C/10/4/2023.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

11. Správa Domova Jesienka Šurany o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok
2022 – 
materiál č. C/11/4/2023.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

12. Správa Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany
za rok 2022 – 
materiál č. C/13/4/2023.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

13. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2023
– 
materiál č. C/14/4/2023.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ, Bernolákova 35, Šurany.

14. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2023 – materiál
č. C/15/4/2023
.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ, SNP 5, Šurany.

15. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ č. 26, Šurany na rok 2023
– 
materiál č. C/16/4/2023.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ, MDŽ 26, Šurany.

16. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2023
– 
materiál č. C/17/4/2023.
Predkladá: Bc. Oľga Zmateková, riaditeľka MŠ, Mostná 1, Šurany.

17. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie
hrdinov 10, Šurany na rok 2023 – 
materiál č. C/18/4/2023.
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča, Námestie
hrdinov 10, Šurany.

18. Návrh na úpravu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2023 – materiál
č. C/19/4/2023
.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany.

19. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2023
– 
materiál č. C/20/4/2023.
Predkladá: Marcel Sucháň, poverený riadením Mestského podniku služieb Šurany.

20. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2023
– 
materiál č. C/21/4/2023.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

21. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2023 – materiál
č. C/22/4/2023
.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

22. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2023 – materiál
č. C/23/4/2023
.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

23. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2023 – materiál č. C/24/4/2023amateriál č.C/24/4/2023b
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

24. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany na rok 2022
– 
materiál č. C/25/4/2023.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

25. Návrh na poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 1 000,00 EUR z rozpočtu mesta
Šurany na rok 2023 pre ŠPORTOVÝ KLUB ALL STARS SLOVAKIA,
Komenského 20, Šurany, 942 01 – 
materiál č. C/26/4/2023.
Predkladá: Ing. Róbert Polák, predseda komisie školstva, kultúry, mládeže a športu
Mestského zastupiteľstva Šurany.

D. Majetkové záležitosti

1. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území
Kostolný Sek – 
materiál č. D/1/4/2023.
Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, predseda komisie OVS.

2. Žiadosť Alžbety Birčárovej, bytom J. Kráľa 382/6, 942 01 Šurany a Františka
Tvrdoňa, bytom Belecká 713/12, 941 48 Podhájska o predaj pozemku parcela
registra „C“ číslo 429/126 o výmere 167 m2, ostatná plocha v k. ú. Nitriansky Hrádok
– 
materiál č. D/2/4/2023.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby,
územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy
– 
materiál č. D/3/4/2023.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby,
územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Mgr. Jozefa Slováka, bytom Nitrianska 51, Šurany a spol. o vydanie súhlasu,
alebo uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parcela registra „C“ číslo
2972/1 v k. ú. Šurany – 
materiál č. D/4/4/2023.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby,
územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti

1. Plat hlavnej kontrolórky mesta Šurany Ing. Jany Hučkovej – prepočet podľa výšky
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2022
– 
materiál č. F/1/4/2023.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti
17.00 hod.

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Mgr. Marcel  F I L A G A
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ