Pozvánka na XXI. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 16. septembra 2021

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XXI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

16. septembra 2021  t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch.

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.

Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.

Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/21/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2021 – materiál č. A/2/21/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2021 – materiál č. A/3/21/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta , zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – materiál č. B/1/21/2021.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2021 – materiál č. C/1/21/2021.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

2. Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2021 – materiál č. C/2/21/2021.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

3. Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2021 – materiál č. C/3/21/2021.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2021 – materiál č. C/4/21/2021.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

5. Monitorovacia správa o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2021 a správy o hospodárení rozpočtových organizácií mesta Šurany za I. polrok 2021- materiál č. C/5/21/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2021 – materiál č. C/6/21/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

7. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za I. polrok 2021 – materiál č. C/7/21/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

D. Majetkové záležitosti

1. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/1/21/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/21/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – materiál č. D/3/21/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Lidl SR, v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783 o predaj pozemku novovytvorená parcela registra „C“ číslo 3572/16, ost.pl. o výmere 202 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/21/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Žiadosť Bc. Kamila Šajbena, bytom Komenského 59/48, 942 01 Šurany o predaj časti z pozemku parcela registra „C“ číslo 429/5 o výmere cca 40 m2, zast. pl. v k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/5/21/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Žiadosť Slávky Klučkovej, bytom A. Slávku 2088/19, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „E“ číslo 253, ostatná plocha o výmere 860 m2 v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/6/21/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/7/21/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8. Žiadosť Dany Cehlárikovej, bytom Sv. Anny 3410/31, 942 01 Šurany o predaj pozemku registra „C“ číslo 533/28 o výmere 128 m2, zast. pl. v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/8/21/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/9/21/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ