Pozvánka na XVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 10. decembra 2020

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

10. decembra 2020 t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení bez účasti verejnosti.

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II. Interpelácie poslancov.

ČASŤ III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/16/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2021- materiál č. A/2/16/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2021 – materiál č. A/3/16/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

4. Informácia o nájomných zmluvách týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta vo futbalovom klube ŠK Šurany – materiál č. A/4/16/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.


B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany – materiál č. B/1/16/2020.
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany.

2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- materiál č. B/2/16/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

3.Návrh Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Šurany – materiál č. B/3/16/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2020 – materiál č. C/1/16/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

2. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2020- materiál č. C/2/16/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

3. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2020 – materiál č. C/3/16/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2020 – materiál č. C/4/16/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020 – materiál č. C/5/16/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

6. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/6/16/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

7. Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/7/16/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

8. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/8/16/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

9. Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/9/16/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

10. Návrh rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/10/16/2020.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

11. Návrh rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/11/16/2020.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

12. Návrh rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/12/16/2020.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

13. Návrh rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/13/16/2020.
Predkladá: Dana Hužvárová, poverená riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

14. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/14/16/2020.
Predkladá: Mgr. Helena Farkašová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča Námestie hrdinov 10, Šurany.

15. Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/15/16/2020.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany.


16. Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/16/16/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

Dokument č.3

17. Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2021 – materiál č. C/17/16/2020.
Predkladá: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, predseda komisie školstva, kultúry, sociálno – zdravotnej, bytovej, mládeže a športu.

 

D. Majetkové záležitosti

1. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zo dňa 18.06.2020 č. 13/2020-Z, bod XLVI. a XLVII. vo veci prevodu majetku mesta Erike Kováčovej, bytom Partizánska 59A, 942 01 Šurany – materiál č. D/1/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/2/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Ireny Vlačuškovej, bytom Na vŕšku 2349/14, 942 01 Šurany o predaj nehnuteľností v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/3/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Michala Cvika a manželky Denisy, bytom Nová 367/32, 941 44 Hul o predaj pozemku novovytvorená C KN parc. č. 2336/4 o výmere 13 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – materiál č. D/5/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Žiadosť Ing. Martina Vrbu, bytom Suvorovova 26, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 379/3 o výmere 11 m2, zastavaná pl. v k. ú. Šurany – materiál č. D/6/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.


7. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku – 2 ks sanitné vozidlá – materiál č. D/7/16/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

8. Návrh na predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 363/3, zast. pl. o výmere 9 m2 a pozemku parcela registra „C“ číslo 363/4, zast. pl. o výmere 23 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 330/2020, na ktorých je postavená stavba trafostanice v k. ú. Šurany v prospech ZsD, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 517 – materiál č. D/8/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/9/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

E. Personálne záležitosti

1. Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – materiál č. E/1/16/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.


F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania


G. Vystúpenie verejnosti


H. Rôzne


ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ