Pozvánka na XVI. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 10. decembra 2020

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

10. decembra 2020 t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení bez účasti verejnosti.

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II. Interpelácie poslancov.

ČASŤ III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/16/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2021- materiál č. A/2/16/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2021 – materiál č. A/3/16/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

4. Informácia o nájomných zmluvách týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta vo futbalovom klube ŠK Šurany – materiál č. A/4/16/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.


B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany – materiál č. B/1/16/2020.
Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu Šurany.

2.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- materiál č. B/2/16/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

3.Návrh Zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami mesta Šurany – materiál č. B/3/16/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2020 – materiál č. C/1/16/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

2. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2020- materiál č. C/2/16/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

3. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2020 – materiál č. C/3/16/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2020 – materiál č. C/4/16/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020 – materiál č. C/5/16/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

6. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/6/16/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

7. Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/7/16/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

8. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/8/16/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

9. Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/9/16/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

10. Návrh rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/10/16/2020.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

11. Návrh rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/11/16/2020.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

12. Návrh rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/12/16/2020.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

13. Návrh rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/13/16/2020.
Predkladá: Dana Hužvárová, poverená riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

14. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/14/16/2020.
Predkladá: Mgr. Helena Farkašová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča Námestie hrdinov 10, Šurany.

15. Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/15/16/2020.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany.


16. Návrh finančného a programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2021 – 2023 – materiál č. C/16/16/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

Dokument č.3

17. Návrh na rozdelenie dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany na rok 2021 – materiál č. C/17/16/2020.
Predkladá: Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, predseda komisie školstva, kultúry, sociálno – zdravotnej, bytovej, mládeže a športu.

 

D. Majetkové záležitosti

1. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch zo dňa 18.06.2020 č. 13/2020-Z, bod XLVI. a XLVII. vo veci prevodu majetku mesta Erike Kováčovej, bytom Partizánska 59A, 942 01 Šurany – materiál č. D/1/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/2/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Ireny Vlačuškovej, bytom Na vŕšku 2349/14, 942 01 Šurany o predaj nehnuteľností v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/3/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Michala Cvika a manželky Denisy, bytom Nová 367/32, 941 44 Hul o predaj pozemku novovytvorená C KN parc. č. 2336/4 o výmere 13 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – materiál č. D/5/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Žiadosť Ing. Martina Vrbu, bytom Suvorovova 26, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 379/3 o výmere 11 m2, zastavaná pl. v k. ú. Šurany – materiál č. D/6/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.


7. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku – 2 ks sanitné vozidlá – materiál č. D/7/16/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

8. Návrh na predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 363/3, zast. pl. o výmere 9 m2 a pozemku parcela registra „C“ číslo 363/4, zast. pl. o výmere 23 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 330/2020, na ktorých je postavená stavba trafostanice v k. ú. Šurany v prospech ZsD, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 517 – materiál č. D/8/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/9/16/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

E. Personálne záležitosti

1. Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – materiál č. E/1/16/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.


F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania


G. Vystúpenie verejnosti


H. Rôzne


ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ