Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 14.9.2023

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov zvolávam

VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa

14.septembra 2023 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany: www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

      1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/8/2023.

        Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany.

 

      2. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2023 – materiál č. A/2/8/2023.

        Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany.

 

      3. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2023 – materiál č. A/3/8/2023.

        Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy
        mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

      4. Správa č. HK/3/2023 o výsledku kontroly preverenia hospodárnosti a účelnosti vynaložených finančných
         prostriedkov a dodržania zákonnosti vo vybranej oblasti v Mestskej poliklinike Šurany

        Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 

      5. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šurany na roky 2023-2030 – materiál č. A/5/8/2023.

        Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

 B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

      1. Návrh Zásad pre predaj a nájom nehnuteľného majetku mesta Šurany – materiál č. B/1/8/2023.

        Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy
        mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

 C. Hospodárenie mesta

      1. Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2023 – materiál č. C/1/8/2023.

        Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany

 

      2. Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2023 – materiál č. C/2/8/2023.

        Predkladá: Ing. Martin Detvaj, riaditeľ Mestskej polikliniky Šurany.

 

      3. Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2023 – materiál č. C/3/8/2023.

        Predkladá: Marcel Sucháň, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

 

      4. Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2023 – materiál č. C/4/8/2023.

        Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany

 

      5. Správa o hospodárení Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za I. polrok 2023 – materiál č. C/5/8/2023.

        Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

 

      6. Správa o hospodárení Základnej školy, SNP 5, Šurany za I. polrok 2023 – materiál č. C/6/8/2023.

        Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany

 

      7. Správa o hospodárení Materskej školy, MDŽ 26, Šurany za I. polrok 2023 – materiál č. C/7/8/2023.

        Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany

 

      8. Správa o hospodárení Materskej školy, Mostná 1, Šurany za I. polrok 2023 – materiál č. C/8/8/2023.

        Predkladá: Bc. Oľga Zmateková, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany

 

      9. Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany
         za I. polrok 2023 –
materiál č. C/9/8/2023.

        Predkladá: Mgr. Helena Farkašová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča Námestie hrdinov 10, Šurany

 

      10. Správa o hospodárení Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za I. polrok 2023 – materiál č. C/10/8/2023.

        Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany

 

      11. Monitorovacia správa o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany
         za I. polrok 2023 –
materiál č. C/11/8/2023.

        Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

 

      12. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2023 – materiál č. C/12/8/2023.

        Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

 

      13. Konsolidovaná výročná správa mesta Šurany za rok 2022 – materiál č. C/13/8/2023.

        Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

 

      14. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za I. polrok 2023 – materiál č. C/14/8/2023.

        Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany

 

D. Majetkové záležitosti

      1. Žiadosť Akzent Big Board, a. s. , Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957 o prenájom pozemku
          v k. ú. Šurany –
materiál č. D/1/8/2023.

        Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy
         mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

      2. Žiadosť Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, IČO: 37 861 298
        o prenájom pozemku v k. ú. Nitriansky Hrádok –
materiál č. D/2/8/2023.

        Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy
        mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

      3. Oznámenie o ukončení súdneho sporu 18C/90/2022
        – duplicitné vlastníctvo k pozemku súdnym zmierom –
materiál č. D/3/8/2023.

        Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany

 

    

 E. Personálne záležitosti

 

      1. Návrh spoločníka Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. na zmenu konateľa – materiál č. E/1/8/2023.

        Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

 

F. Právne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

 

G. Vystúpenie verejnosti    

17.00 hod.

  

H. Rôzne

     

 

ČASŤ  IV.

Ukončenie

Mgr. Marcel  F I L A G A
primátor mesta ŠuraI

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ