Pozvánka na XXVIII.. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 23. júna 2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

23. júna 2022 t. j. v štvrtok o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.


ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.


ČASŤ III.
Predkladané materiály

 

A. Informačné materiály a správy

Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/28/2022.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany – materiál č. A/2/28/2022.
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany – materiál č. A/3/28/2022.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2022 – materiál č. A/4/28/2022.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany na II. polrok 2022 – materiál č. A/5/28/2022.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

Správa č. HK/1/2022 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany za roky 2019-2021 so zameraním na školské jedálne – materiál č. A/6/28/2022.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

Prehľad hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za roky 2018-2021 so zameraním na personálnu a mzdovú oblasť – materiál č. A/7/28/2022.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 


B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

Nie sú predmetom rokovania

 

C. Hospodárenie mesta

Záverečný účet mesta Šurany za rok 2021 a správy o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/1/28/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

Dokument č.3

Dokument č.4

Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2021 – materiál č. C/2/28/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2021 – materiál č. C/3/28/2022.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2021 – materiál č. C/4/28/2022.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2021 – materiál č. C/5/28/2022.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. za rok 2021 – materiál č. C/6/28/2022.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o.

Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. za rok 2021 – materiál č. C/7/28/2022.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022 – materiál č. C/8/28/2022.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022 – materiál č. C/9/28/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

Správa Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/10/28/2022.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2022 – materiál č. C/11/28/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

Žiadosť o poskytnutie kontokorentného úveru zo Všeobecnej úverovej banky , a. s. – materiál č. C/12/28/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

 


D. Majetkové záležitosti

Žiadosť Nataši Špacírovej, bytom Školská 1034/3, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 3545, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/1/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/2/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Žiadosť Západoslovenskej vodárenskej, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/3/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov ZO 12-37, 942 01 Šurany o výpožičku nehnuteľností v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Žiadosť Emílie Jančovičovej, bytom Ľ. Podjavorinskej 6, 942 01 Šurany o predaj nehnuteľností v k. ú. Šurany zamerané geometrickým plánom č. 94/2021 – materiál č. D/5/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Žiadosť Bc. Kamila Šajbena, bytom Komenského 59/48, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 429/125 o výmere 133 m2, zast. pl. v k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/6/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy – materiál č. D/7/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Žiadosť Retail Šurany s. r. o., Dlhá 1271/118, 949 01 Nitra, IČO: 53 324 668 o predaj pozemku parcela registra „E“ číslo 857, záhrada o výmere 262 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/8/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/9/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Kostolný Sek – materiál č. D/10/28/2022.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, predseda komisie OVS MsZ Šurany.

 

 

E. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

 

F. Právne záležitosti


Návrh na realizáciu cyklotrasy „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“, v súvislosti s majetkovo – právnym usporiadaním navrhovanej trasy cyklotrasy s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šurany a posúdenie návrhov Zmluvy o založení združenia obcí a Stanov združenia s názvom Združenie obcí „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“ – materiál č. F/1/28/2022.
Predkladá: JUDr. Roman Porubský, predseda komisie pre prípravu realizácie cyklotrasy.

 


Návrh Poradovníka na pridelenie nájomných bytov v meste Šurany na ul. Podjavorinskej č. 10,12 a ul. MDŽ č. 2E, 2F, 2G – materiál č. F/2/28/2022.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

 

 

G. Vystúpenie verejnosti

17.00 hod.

 

H. Rôzne

 

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ