Pozvánka na XXVIII.. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 23. júna 2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

23. júna 2022 t. j. v štvrtok o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.


ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.


ČASŤ III.
Predkladané materiály

 

A. Informačné materiály a správy

Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/28/2022.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany – materiál č. A/2/28/2022.
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany – materiál č. A/3/28/2022.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2022 – materiál č. A/4/28/2022.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šurany na II. polrok 2022 – materiál č. A/5/28/2022.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

Správa č. HK/1/2022 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany za roky 2019-2021 so zameraním na školské jedálne – materiál č. A/6/28/2022.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

Prehľad hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za roky 2018-2021 so zameraním na personálnu a mzdovú oblasť – materiál č. A/7/28/2022.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 


B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

Nie sú predmetom rokovania

 

C. Hospodárenie mesta

Záverečný účet mesta Šurany za rok 2021 a správy o výsledku hospodárenia rozpočtových organizácií mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/1/28/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

Dokument č.3

Dokument č.4

Správa o výsledku hospodárenia Mestského podniku služieb Šurany za rok 2021 – materiál č. C/2/28/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Šurany za rok 2021 – materiál č. C/3/28/2022.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Mestskej polikliniky Šurany za rok 2021 – materiál č. C/4/28/2022.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

Správa o výsledku hospodárenia Domova Jesienka Šurany za rok 2021 – materiál č. C/5/28/2022.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. za rok 2021 – materiál č. C/6/28/2022.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o.

Informácia o hospodárení Mestskej lekárne Šurany, s. r. o. za rok 2021 – materiál č. C/7/28/2022.
Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s. r. o..

Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022 – materiál č. C/8/28/2022.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022 – materiál č. C/9/28/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

Správa Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/10/28/2022.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2022 – materiál č. C/11/28/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

Žiadosť o poskytnutie kontokorentného úveru zo Všeobecnej úverovej banky , a. s. – materiál č. C/12/28/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

 


D. Majetkové záležitosti

Žiadosť Nataši Špacírovej, bytom Školská 1034/3, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 3545, zast. pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/1/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/2/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Žiadosť Západoslovenskej vodárenskej, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/3/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov ZO 12-37, 942 01 Šurany o výpožičku nehnuteľností v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Žiadosť Emílie Jančovičovej, bytom Ľ. Podjavorinskej 6, 942 01 Šurany o predaj nehnuteľností v k. ú. Šurany zamerané geometrickým plánom č. 94/2021 – materiál č. D/5/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Žiadosť Bc. Kamila Šajbena, bytom Komenského 59/48, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 429/125 o výmere 133 m2, zast. pl. v k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/6/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy – materiál č. D/7/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Žiadosť Retail Šurany s. r. o., Dlhá 1271/118, 949 01 Nitra, IČO: 53 324 668 o predaj pozemku parcela registra „E“ číslo 857, záhrada o výmere 262 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/8/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/9/28/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Kostolný Sek – materiál č. D/10/28/2022.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, predseda komisie OVS MsZ Šurany.

 

 

E. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

 

F. Právne záležitosti


Návrh na realizáciu cyklotrasy „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“, v súvislosti s majetkovo – právnym usporiadaním navrhovanej trasy cyklotrasy s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šurany a posúdenie návrhov Zmluvy o založení združenia obcí a Stanov združenia s názvom Združenie obcí „MALÝ ŽITAVSKÝ OKRUH“ – materiál č. F/1/28/2022.
Predkladá: JUDr. Roman Porubský, predseda komisie pre prípravu realizácie cyklotrasy.

 


Návrh Poradovníka na pridelenie nájomných bytov v meste Šurany na ul. Podjavorinskej č. 10,12 a ul. MDŽ č. 2E, 2F, 2G – materiál č. F/2/28/2022.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

 

 

G. Vystúpenie verejnosti

17.00 hod.

 

H. Rôzne

 

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ