Pozvánka na XIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 17.4.2024

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa

17. aprila 2024 t. j. v stredu o 14.00 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany: www.surany.sk

P r o g r a m :

 1. Otvorenie.

 

 1. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.

 

 1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany.

            Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany.

 1. Správa č. HK/1/2024 o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta 

            Šurany, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur za rok 2023.

            Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 1. Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku, priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2023.

Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany.

 1. Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany.

            Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia a poverená vedením 

                              oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

 

 1. Správa o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2023.

            Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu 

                              Šurany.

 1.  Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za rok 2023.

             Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 1. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šurany.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1.    Návrh na  prevod  nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej verejnej súťaže  v súlade s  § 9 ods. 2 písm.  a),  § 9a ods.  1 písm.  a) zákona  č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1.     Návrh  na  schválenie  právneho úkonu nadobudnutia majetku do vlastníctva mesta  – kúpnej zmluvy.

 Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1.   Návrh  na  schválenie  právneho úkonu nadobudnutia práva užívať nehnuteľnosť  – nájomnej zmluvy.

Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

 1. Žiadosť  Západoslovenskej  distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  IČO:  36 361 518   o   predaj   pozemkov   v  k. ú.  Šurany,  na ktorých sú postavené stavby trafostaníc  vo vlastníctve  Západoslovenskej  distribučnej,  a. s.  a  pozemky,  ktoré  tvoria ich bezprostredné okolie.

Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Žiadosť   Spolku   sv.  Vincenta   de  Paul   na   Slovensku,  Tomášikova  8A,  821 03  Bratislava, IČO: 34 074 431 v zastúpení Sociálne centrum – Útulok, ZPB, Kopec 14, 942 01  Šurany o predaj nehnuteľností v k. ú. Šurany.

Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1.    Návrh   na   schválenie   právneho   úkonu   –   uzavretie  Zmluvy  o  prevádzkovaní  verejného    vodovodu    a   verejnej    kanalizácie   v   lokalite    „IBV   Za   školou“  prevádzkovateľom Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 550 949,  Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra.

Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany. 

 

 1.   Návrh na schválenie  zadania  „Urbanistickej štúdie lokality v OU 01 Kostolný  Sek – bývanie Južná ulica 5, Za školou 5“.

 Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                                územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany. 

 1. 17.  Návrh  textu  Dohody  o  partnerskej  spolupráci  medzi  mestom  Šurany  a  obcou  Teplička nad Váhom.

              Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

 1.    Návrh na zvýšenie základného mesačného platu primátora mesta Šurany.

              Predkladá: Ing. Marcel Rosina, MBA, poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany.

 1. Návrh  poradovníka  nájomných  bytov  obstaraných  z verejných prostriedkov na  účely podpory sociálneho bývania v meste Šurany

              Predkladá: MUDr. Daša Viszlayová, PhD.,  predseda  komisie  sociálnej,  zdravotníctva 

                                a bývania Mestského zastupiteľstva Šurany.

 

 1. Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Šurany č. 2/2024, ktorým sa ruší   Všeobecne    záväzné    nariadenie    mesta   Šurany   č.  4/2014   o   poplatkoch za znečisťovanie  ovzdušia  malými  zdrojmi  znečisťovania  ovzdušia na území mesta  Šurany.

              Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 1.       Interpelácie poslancov.

 

 1.      Informácie   a   námety   poslancov   Mestského    zastupiteľstva   Šurany,   občanov  mesta, diskusia.

          

 1.      Záver.          
 
 

Mgr. Marcel  F I L A G A, v.r.

primátor mesta Šurany

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ