Pozvánka na XXX. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 13. septembra 2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XXIX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

13. septembra 2022 t. j. v utorok o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

P r o g r a m :


ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.


ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.


ČASŤ III.
Predkladané materiály


A. Informačné materiály a správy

Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/l/30/2022.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2022 – materiál č. A/2/30/2022.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2022 – materiál č. A/3/30/2022.
Predkladá:Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úrad Šurany.

Správa č. HK/2/2022 o výsledku kontroly hospodárenia Domova Jesienka Šurany za roky 2019-2021 so zameraním na úhrady za poskytovanie sociálnych služieb – materiál č. A/4/30/2022.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

Nie sú predmetom rokovania

 

C. Hospodárenie mesta

Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2022 materiál č. C/l/30/2022.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2022 – materiál č. C/2/30/2022.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2022 materiál č. C/3/30/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2022 – materiál č. C/4/30/2022.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

Monitorovacia správa o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2022 a správy o hospodárení rozpočtových organizácií mesta Šurany za polrok 2022 – materiál č. C/5/30/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Tabuľková príloha

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2022 – materiál č. C/6/30/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Tabuľková príloha

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2022 materiál č. C/7/30/2022.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2022 – materiál č. C/8/30/2022.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2022 materiál č. C/9/30/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2022 – materiál č. C/10/30/2022.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za I. polrok 2022 – materiál č. C/11/30/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Konsolidovaná výročná správa mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. C/12/30/2022
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Správa nezávislého audítora


D. Majetkové záležitosti

Žiadosť Martina Kečkéša, bytom Rozmarínová 22, 942 01 Šurany – Kostolný Sek o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 1455/123, ostatná plocha o výmere 21 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/l/30/2022.
Predkladá:Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy a Zmluvy o zriadení vecného bremena – materiál č. D/2/30/2022.
Predkladá:Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Kostolný Sek – materiál č. D/3/30/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.


E. Personálne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania


F. Právne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania


G. Vystúpenie verejnosti

17.00 hod.


H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ