Pozvánka na XIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 17. septembra 2020

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

17. septembra 2020, t.j. vo štvrtok o 14:30  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II. Interpelácie poslancov.

ČASŤ III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/14/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

2. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. A/2/14/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. A/3/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Správa č. HK/5/2020 o výsledku kontroly čerpania dotácie poskytnutej v rámci originálnych kompetencií mesta pre Základnú školu, ul. Bernolákova 35, 942 01 Šurany za rok 2019 a I. polrok 2020 (športová hala) – materiál č. A/4/14/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2020 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Šurany – materiál č. B/1/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2020 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Šurany – materiál č. B/2/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Návrh na zmenu a doplnenie Zásad pre predaj a nájom nehnuteľného majetku mesta Šurany v platnom znení – materiál č. B/3/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Návrh na odsúhlasenie spracovania zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Šurany v lokalite Západná ulica, Šurany v zmysle žiadosti Juraja Malíka, Rozmarínová 19, Šurany a Milana Čeryho, Rozmarínová 19, Šurany – materiál č. B/4/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Návrh na odsúhlasenie spracovania zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Šurany v lokalite Nový Svet, Šurany v zmysle žiadosti Heleny Zacharovej, Nový Svet 47, Šurany – materiál č. B/5/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/1/14/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

2. Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/2/14/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

3. Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/3/14/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/4/14/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

5. Monitorovacia správa o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2020 a správy o hospodárení rozpočtových organizácií mesta Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/5/14/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2020 – materiál č. C/6/14/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

7. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/7/14/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

8. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 – materiál č. C/8/14/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

D. Majetkové záležitosti

1. Žiadosť Juraja Hlavatého, bytom Mlynská 1078/1, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 3495 o výmere 20 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Šurany – materiál č. D/1/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 6/2020 – materiál č. D/2/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Západoslovenskej vodárenskej, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/3/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Občianskeho združenia Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany, Družstevná 505/1, 942 01 Šurany o výpožičku pozemku označeného ako parcela registra „C“ č. 425/1, ostatná plocha o výmere 2562 m2 v k. ú. Šurany – č. D/4/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – materiál č. D/5/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Návrh na schválenie zámeru zameniť pozemky za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov formou jednoduchých pozemkových úprav pod stavbami v k. ú. Šurany v lokalite cintorín a skládka TKO v Šuranoch – materiál č. D/6/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti

1. Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Šurany – materiál č. F/1/14/2020.
Predkladá: JUDr. Roman Porubský, poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti
17.00 hod.

H. Rôzne

1. Informácia o zmene zákona o odpadoch v súvislosti s povinnosťou mesta zabezpečiť zber biologického a kuchynského odpadu z domácností a tým spojené zvýšenie nákladov za zber takéhoto odpadu.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ