Pozvánka na XIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 17. septembra 2020

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

17. septembra 2020, t.j. vo štvrtok o 14:30  hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II. Interpelácie poslancov.

ČASŤ III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/14/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany

2. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. A/2/14/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. A/3/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Správa č. HK/5/2020 o výsledku kontroly čerpania dotácie poskytnutej v rámci originálnych kompetencií mesta pre Základnú školu, ul. Bernolákova 35, 942 01 Šurany za rok 2019 a I. polrok 2020 (športová hala) – materiál č. A/4/14/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 4/2020 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Šurany – materiál č. B/1/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2020 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Šurany – materiál č. B/2/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Návrh na zmenu a doplnenie Zásad pre predaj a nájom nehnuteľného majetku mesta Šurany v platnom znení – materiál č. B/3/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Návrh na odsúhlasenie spracovania zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Šurany v lokalite Západná ulica, Šurany v zmysle žiadosti Juraja Malíka, Rozmarínová 19, Šurany a Milana Čeryho, Rozmarínová 19, Šurany – materiál č. B/4/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Návrh na odsúhlasenie spracovania zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Šurany v lokalite Nový Svet, Šurany v zmysle žiadosti Heleny Zacharovej, Nový Svet 47, Šurany – materiál č. B/5/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/1/14/2020.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

2. Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/2/14/2020.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

3. Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/3/14/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/4/14/2020.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

5. Monitorovacia správa o plnení finančného a programového rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2020 a správy o hospodárení rozpočtových organizácií mesta Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/5/14/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2020 – materiál č. C/6/14/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

7. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za I. polrok 2020 – materiál č. C/7/14/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

8. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 – materiál č. C/8/14/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

D. Majetkové záležitosti

1. Žiadosť Juraja Hlavatého, bytom Mlynská 1078/1, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 3495 o výmere 20 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Šurany – materiál č. D/1/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 6/2020 – materiál č. D/2/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Západoslovenskej vodárenskej, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/3/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Občianskeho združenia Basketbalový klub mládeže a dospelých Šurany, Družstevná 505/1, 942 01 Šurany o výpožičku pozemku označeného ako parcela registra „C“ č. 425/1, ostatná plocha o výmere 2562 m2 v k. ú. Šurany – č. D/4/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – materiál č. D/5/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Návrh na schválenie zámeru zameniť pozemky za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov formou jednoduchých pozemkových úprav pod stavbami v k. ú. Šurany v lokalite cintorín a skládka TKO v Šuranoch – materiál č. D/6/14/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti

1. Návrh Etického kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Šurany – materiál č. F/1/14/2020.
Predkladá: JUDr. Roman Porubský, poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti
17.00 hod.

H. Rôzne

1. Informácia o zmene zákona o odpadoch v súvislosti s povinnosťou mesta zabezpečiť zber biologického a kuchynského odpadu z domácností a tým spojené zvýšenie nákladov za zber takéhoto odpadu.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ