Pozvánka na X. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 25.10.2023

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam

X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa

25. októbra 2023 t. j. v stredu o 14.30 hodine

v Obradnej miestnosti Mestského úradu Šurany

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany: www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

  1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/10/2023.

Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany.

 

  1. Správa o  pedagogicko-organizačnom a  materiálnom zabezpečení výchovno vzdelávacieho  procesu  základných  škôl  v meste Šurany – materiál č. A/2/10/2023.

Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany,

      Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

 

  1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v meste Šurany – materiál č. A/3/10/2023.

Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany,

      Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

 

  1. Správa o príprave Mestského podniku služieb Šurany na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev – materiál č. A/4/10/2023.

Predkladá: Marcel Sucháň, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

 

  1. Správa o stave a údržbe cintorínov a verejných priestranstiev – materiál  č. A/5/10/2023.

Predkladá: Marcel Sucháň, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

 

      6.   Správa  č.  HK/4/2023  o  výsledku  kontroly úhrad a odvádzania nájmu za nájomné 

            byty  na   ul. MDŽ  2E,  2F,  2G  a ul. Ľ. Podjavorinskej 10 a 12 v Šuranoch za roky 

            2021-2023 (k 30.06.2023) – materiál č. A/6/10/2023.

            Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 

      7.   Návrh   zmeny   výmeru   cestovného mestskej autobusovej dopravy v meste Šurany  

            spoločnosťou   ARRIVA   Nové   Zámky,   a .s.,   Považská  2,  940 14  Nové  Zámky                   

            – materiál č. A/7/10/2023.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

 B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

      Nie sú predmetom rokovania

 

 C. Hospodárenie mesta

      1.  Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na  rok  2023

 – materiál č. C/1/10/2023.

 Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

 

 2.   Návrh   na   úpravu   rozpočtu   Základnej   školy,   SNP 5,   Šurany  na  rok  2023

 – materiál č. C/2/10/2023.

 Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

 

       3.   Návrh   na   úpravu   rozpočtu   Materskej   školy,   MDŽ 26,   Šurany na rok 2023

 – materiál č. C/3/10/2023.

 Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

 

       4.   Návrh   na   úpravu   rozpočtu   Materskej   školy,   Mostná 1,   Šurany na rok 2023

 – materiál č. C/4/10/2023.

 Predkladá: Bc. Oľga Zmateková, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

 

      5.   Návrh   na   úpravu   rozpočtu   Základnej   umeleckej   školy   Tibora   Sládkoviča,

            Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 2023 – materiál č. C/5/10/2023.

            Predkladá: Mgr. Helena Farkašová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča

      Námestie hrdinov 10, Šurany.

 

       6.   Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2023

 materiál č. C/6/10/2023.

 Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany.  

 

        7.   Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2023 – materiál č. C/7/10/2023.

              Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

D. Majetkové záležitosti

         1.  Žiadosť    Akzent    BigBoard,   a.  s.,   Ivánska   cesta  2D, 821 04  Bratislava, IČO: 

              44 540 957 o úpravu uznesenia MsZ Šurany – materiál č. D/1/10/2023.

              Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                                územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany. 

 

         2.  Žiadosť Operačného strediska záchrannej zdravotnej  služby  SR, Trnavská  cesta 

              8/A,  820 05   Bratislava 25,  IČO: 36076643  o  prenájom pozemku  v  k. ú. Šurany

              – materiál č. D/2/10/2023

              Predkladá: Ing.  František   Hozlár, vedúci oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                                územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

    

 E. Personálne záležitosti

 

          1.  Návrh   na   odvolanie   a   vymenovanie   kronikárky   mesta  Šurany   –  materiál č. E/1/10/2023.

               Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

 

F. Právne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

 

G. Vystúpenie verejnosti    

17.00 hod.

  

H. Rôzne

     

 

ČASŤ  IV.

Ukončenie

Mgr. Marcel  F I L A G A, v.r.
primátor mesta Šurany

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ