Pozvánka na III. zasadnutie MsZ v Šuranoch- 9. februára 2023

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

9. februára 2023 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/3/2023.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2022 – materiál č. A/2/3/2023.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

3. Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2022 – materiál č. A/3/3/2023.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2022 – materiál č. A/4/3/2023.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2023 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva – materiál č. B/1/3/2023.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – materiál č. B/2/3/2023.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí
a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 2/2012 o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania – materiál č. B/3/3/2023.
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta
Nie sú predmetom rokovania

D. Majetkové záležitosti

1. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36 361 518 o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemku v k. ú. Šurany – materiál č. D/1/3/2023.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany medzi Mestom Šurany ako povinným z vecných bremien a SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 ako oprávneným z vecných bremien – materiál č. D/2/3/2023.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – materiál č. D/3/3/2023
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Alžbety Birčárovej, bytom J. Kráľa 382/6, 942 01 Šurany a Františka Tvrdoňa, bytom Belecká 713/12, 941 48 Podhájska o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 429/126 o výmere 167 m2, ostatná plocha v k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/4/3/2023.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Návrh spoločníka Správcovskej spoločnosti Tona s. r. o. na zmenu konateľa spoločnosti a na zmenu člena dozornej rady – materiál č. E/1/3/2023.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

2. Návrh spoločníka Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o. na zmenu členov dozornej rady – materiál č. E/2/3/2023.
Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

G. Vystúpenie verejnosti
17.00 hod.

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Mgr. Marcel  F I L A G A
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ