Pozvánka na XXIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 10. februára 2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

10. februára 2022 t. j. vo   š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/23/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/24/2022.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2022 – materiál č. A/2/23/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

4. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za II. polrok 2021.- Materiál č. A/2/24/2022.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2022 – materiál č. A/3/23/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

6. Správa č. HK/3/2021 o výsledku kontroly úhrad nájmu za nájomné byty na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G a na ul. Ľ. Podjavorinskej 10 a 12 v Šuranoch za roky 2017 – 2020 a dodržiavanie poradovníka na nájomné byty – materiál č. A/4/23/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. A/3/24/2022.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

8. Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2021 – materiál č. A/4/24/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby,
územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. A/5/24/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2022 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva – materiál č. B/1/24/2022.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – materiál č. B/2/24/2022.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

3. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šurany č. 2/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a odstavných plôch na území mesta Šurany – materiál č. B/3/24/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

C. Hospodárenie mesta
Nie sú predmetom rokovania

D. Majetkové záležitosti

1. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – materiál č. D/1/24/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – materiál č. D/2/24/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Františka Fodora, bytom Zámocká 469/4, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „E“ číslo 869/100 o výmere 21 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/3/24/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/4/24/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Žiadosť zamestnancov Mestského podniku služieb Šurany – materiál č. E/1/24/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

F. Právne záležitosti

1. Návrh dodatku č. 35 poradovníka na 28 bytov + 2 garsónky na ulici MDŽ 2E, 2F, 2G Šurany – materiál č. F/1/24/2022.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

G. Vystúpenie verejnosti

o 17.00 hod.

H. Rôzne

1. Návrh na vybudovanie cyklotrasy s názvom „Cyklotrasa Malý Žitavský okruh“ – materiál č. H/1/24/2022.
Predkladá: JUDr. Roman Porubský, poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany.

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ