Pozvánka na XXIV. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 10. februára 2022

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam  XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

10. februára 2022 t. j. vo   š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/23/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/24/2022.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2022 – materiál č. A/2/23/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

4. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za II. polrok 2021.- Materiál č. A/2/24/2022.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2022 – materiál č. A/3/23/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

6. Správa č. HK/3/2021 o výsledku kontroly úhrad nájmu za nájomné byty na ul. MDŽ 2E, 2F, 2G a na ul. Ľ. Podjavorinskej 10 a 12 v Šuranoch za roky 2017 – 2020 a dodržiavanie poradovníka na nájomné byty – materiál č. A/4/23/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. A/3/24/2022.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

8. Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2021 – materiál č. A/4/24/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby,
územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2021 – materiál č. A/5/24/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2022 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva – materiál č. B/1/24/2022.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – materiál č. B/2/24/2022.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

3. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Šurany č. 2/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií a odstavných plôch na území mesta Šurany – materiál č. B/3/24/2022.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

C. Hospodárenie mesta
Nie sú predmetom rokovania

D. Majetkové záležitosti

1. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany – materiál č. D/1/24/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – materiál č. D/2/24/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Františka Fodora, bytom Zámocká 469/4, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „E“ číslo 869/100 o výmere 21 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/3/24/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/4/24/2022.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Žiadosť zamestnancov Mestského podniku služieb Šurany – materiál č. E/1/24/2022.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

F. Právne záležitosti

1. Návrh dodatku č. 35 poradovníka na 28 bytov + 2 garsónky na ulici MDŽ 2E, 2F, 2G Šurany – materiál č. F/1/24/2022.
Predkladá: Jozef Trungel, DiS, riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s. r. o..

G. Vystúpenie verejnosti

o 17.00 hod.

H. Rôzne

1. Návrh na vybudovanie cyklotrasy s názvom „Cyklotrasa Malý Žitavský okruh“ – materiál č. H/1/24/2022.
Predkladá: JUDr. Roman Porubský, poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany.

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ