Pozvánka na VIII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 11. novembra 2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

 11. novembra 2019, t.j. v Pondelok o 17.00 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy
Nie sú predmetom rokovania

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
Nie sú predmetom rokovania

C. Hospodárenie mesta
Nie sú predmetom rokovania

D. Majetkové záležitosti

1. Žiadosť Mareka Krajčíka, bytom Hollého 29, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „C“ číslo 2528/1 o výmere cca 280 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/1/8/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Ľudmily Vojtekovej, bytom 941 42 Veľké Lovce 413, Marty Bendovej, bytom Ľ. Podjavorinskej 3603/6B, 942 01 Šurany a  žiadosť Jozefa Šveca, bytom 941 62 Kmeťovo 154 o  odkúpenie časti pozemku označeného ako parcela registra „C“ číslo 3580/6, zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/8/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Heleny Bartovičovej, bytom Červenej armády 525/36, 941 01 Bánov a Juraja Bartoviča, bytom Krátka 1539/1, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „E“ číslo 867/100 o výmere  153 m2 a  z parcely registra „E“ číslo 2683/100 o výmere 34 m2 v k. ú. Šurany –materiál č. D/3/8/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Petra Pila, bytom Pri zámočku 1875/10, 942 01 Šurany o predaj pozemku v k. ú. Nitriansky Hrádok parcela registra „E“ číslo 1055/200, vodná plocha
o výmere 2686 m2 – materiál č. D/4/8/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Žiadosť Stanislava Molnára, bytom SNP 1142/20, 941 01 Bánov a  Martina Molnára, bytom Kukučínova 3994/11, 942 01 Šurany o  predaj časti pozemku z parcely registra „C“ číslo 144/1 o  výmere cca 98 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/5/8/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Žiadosť Limestone SK, s. r. o., Dvorská cesta 5917/24, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46818405 o  predaj pozemku parcela registra „E“ číslo 866/3, ostatná plocha o výmere 427 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/6/8/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku: Kúpnej zmluvy č. 2/2019 – materiál č. D/7/8/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8. Návrh Limestone SK, s. r. o., Dvorská cesta 5917/24, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46818405 na zámenu nehnuteľností v k. ú. Šurany. materiál č. D/8/8/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Zámennej zmluvy č. 1/2019 – materiál č. D/9/8/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie.

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ