Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 22.4.2024

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa

22. aprila 2024 t. j. v pondelok o 13.00 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany: www.surany.sk

P r o g r a m :

      1.   Otvorenie.

 

      2.   Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice.

 

3.   Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany.

            Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany.

 

      4.   Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Šuranoch.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

      5.   Správa č. HK/1/2024 o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta 

            Šurany, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur za rok 2023.

            Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 

6.   Správa o plnení úloh Mestskej polície Šurany, stav na úseku verejného poriadku,

priestupkovosti a kriminality v meste Šurany za rok 2023.

Predkladá: Richard Kostolný, náčelník Mestskej polície Šurany.

 

      7.   Správa o stave na úseku podnikateľskej činnosti v meste Šurany.

            Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia a poverená vedením 

                              oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

 

 

8.   Správa o hospodárení s majetkom mesta Šurany za rok 2023.

            Predkladá: Ing. Renáta Mesárošová, vedúca finančného oddelenia Mestského úradu  

                              Šurany.

 

      9.   Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za rok 2023.

             Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

           

     10.   Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Šurany.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

     11.   Návrh na  prevod  nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej verejnej

             súťaže  v súlade s  § 9 ods. 2 písm.  a),  § 9a ods.  1 písm.  a) zákona  č. 138/1991 Zb. 

             o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

             Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

     12.   Návrh  na  schválenie  právneho úkonu nadobudnutia majetku do vlastníctva mesta  

             – kúpnej zmluvy.

 Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

     13.  Návrh  na  schválenie  právneho úkonu nadobudnutia práva užívať nehnuteľnosť

            – nájomnej zmluvy.

Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

     14.  Žiadosť  Západoslovenskej  distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  IČO: 

            36 361 518   o   predaj   pozemkov   v  k. ú.  Šurany,  na ktorých sú postavené stavby 

            trafostaníc  vo vlastníctve  Západoslovenskej  distribučnej,  a. s.  a  pozemky,  ktoré 

            tvoria ich bezprostredné okolie.

Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

     15.  Žiadosť   Spolku   sv.  Vincenta   de  Paul   na   Slovensku,  Tomášikova  8A,  821 03

            Bratislava, IČO: 34 074 431 v zastúpení Sociálne centrum – Útulok, ZPB, Kopec 14, 

            942 01  Šurany o predaj nehnuteľností v k. ú. Šurany.

Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

     16.  Návrh   na   schválenie   právneho   úkonu   –   uzavretie  Zmluvy  o  prevádzkovaní  

            verejného    vodovodu    a   verejnej    kanalizácie   v   lokalite    „IBV   Za   školou“ 

            prevádzkovateľom Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 550 949,  

            Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra.

Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                              územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany. 

 

  

      17.  Návrh na schválenie  zadania  „Urbanistickej štúdie lokality v OU 01 Kostolný  Sek

 – bývanie Južná ulica 5, Za školou 5“.

 Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                                územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany. 

 

      18.   Návrh  textu  Dohody  o  partnerskej  spolupráci  medzi  mestom  Šurany  a  obcou

              Teplička nad Váhom.

              Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

      19.   Návrh na zvýšenie základného mesačného platu primátora mesta Šurany.

              Predkladá: Ing. Marcel Rosina, MBA, poslanec Mestského zastupiteľstva Šurany.

 

      20.   Návrh  poradovníka  nájomných  bytov  obstaraných  z verejných prostriedkov na

              účely podpory sociálneho bývania v meste Šurany. 

              Predkladá: MUDr. Daša Viszlayová, PhD.,  predseda  komisie  sociálnej,  zdravotníctva 

                                a bývania Mestského zastupiteľstva Šurany.

 

      21.   Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Šurany č. 2/2024, ktorým sa ruší 

              Všeobecne    záväzné    nariadenie    mesta   Šurany   č.  4/2014   o   poplatkoch   za 

              znečisťovanie  ovzdušia  malými  zdrojmi  znečisťovania  ovzdušia na území mesta 

              Šurany.

              Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

      22.   Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36   

              361 518,  v  zastúpení  Eva  Sofia Bachová, trvale bytom Nábrežná 36, 940 02  Nové  

              Zámky  o  uzavretie    Zmluvy  o  budúcej   zmluve  o  zriadení   vecných   bremien  

              a prevzatí záväzku na pozemku v k. ú. Nitriansky Hrádok.

  Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                                územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 

      23.   Interpelácie poslancov.

 

      24.   Informácie   a   námety   poslancov   Mestského    zastupiteľstva   Šurany,   občanov  

              mesta, diskusia.

          

 

      25.   Záver.          

 
 

Mgr. Marcel  F I L A G A, v.r.

primátor mesta Šurany

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ