Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 14.12.2023

v zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam

XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch,  ktoré sa uskutoční dňa

14. decembra 2023 t. j. vo štvrtok o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany: www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

  1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/12/2023.

Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany.

 

  1. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na rok 2024 – materiál  č. A/2/12/2023.

Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany.

 

  1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2024 –
    materiál č. A/3/12/2023.

Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.


      4.  Informácia o realizácii opatrení vyplývajúcich zo Správy č. HK/4/2023 v Mestskom 

            bytovom podniku Šurany, s.r.o. – materiál č. A/4/12/2023.

Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 

 B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

       1.  Návrh  Všeobecne   záväzného   nariadenia   mesta   Šurany   č. 6/2023  o  nakladaní  

            s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom – materiál č. B/1/12/2023.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

       2.  Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Šurany  č. 7/2023  o miestnej dani 

            z nehnuteľností na území mesta Šurany – materiál č. B/2/12/2023.

Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

       3.  Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Šurany  č. 8/2023  o miestnej dani

            za psa chovaného na území mesta Šurany – materiál č. B/3/12/2023.

Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

       4.  Návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta  Šurany  č. 9/2023  o miestnej dani

            za    užívanie    verejného    priestranstva    na    území   mesta   Šurany   –   materiál  č. B/4/12/2023.

Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

       5.  Návrh   Všeobecne   záväzného   nariadenia   mesta   Šurany   č. 10/2023 o miestnom 

            poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné stavebné odpady na území mesta Šurany

            – materiál č. B/5/12/2023.

Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

       6.  Návrh   Všeobecne   záväzného   nariadenia   mesta   Šurany   č. 11/2023 o miestnom 

            poplatku za rozvoj – materiál č. B/6/12/2023.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

       7.  Žiadosť o zmenu  Územného  plánu  mesta  Šurany – zmena č. 1, spoločnosťou MH 

            Invest, s. r. o. , Mlynské  Nivy  44/A,  821 09  Bratislava  za účelom prípravy stavby 

             „Šuriansky industriálny park“ – materiál č. B/7/12/2023.

 Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

       8.  Návrh   Rokovacieho   poriadku   Mestského   zastupiteľstva   Šurany   –   materiál č. B/8/12/2023.

            Predkladá: Ing. Miroslava Zahoráková, zástupkyňa primátora mesta Šurany.

 

       9.  Návrh Organizačného poriadku Mestskej polície Šurany – materiál č. B/9/12/2023.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

 C. Hospodárenie mesta

     

  1. Návrh  na  úpravu  rozpočtu  Mestského  kultúrneho  strediska Šurany na rok 2023

– materiál č. C/1/12/2023.

Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

 

  1. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2023 – materiál č. C/2/12/2023.

Predkladá: Ing. Martin Detvaj, riaditeľ Mestskej polikliniky Šurany.

 

  1. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2023  – materiál č. C/3/12/2023.

Predkladá: Marcel Sucháň, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

 

  1. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2023 – materiál  č. C/4/12/2023.

Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

 

      5.   Návrh  na  úpravu  rozpočtu  Základnej  školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2023         

     – materiál č. C/5/12/2023.

           Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

 

     6.   Návrh  na  úpravu  rozpočtu  Základnej  školy, SNP 5, Šurany na rok 2023 – materiál č. C/6/12/2023.

           Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

 

     7.   Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2023 – materiál  č. C/7/12/2023.

           Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

 

     8.   Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2023 – materiál  č. C/8/12/2023.

           Predkladá: Bc. Oľga Zmateková, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

 

     9.   Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy  Tibora  Sládkoviča,  Námestie  

           hrdinov 10, Šurany na rok 2023 – materiál č. C/9/12/2023.

           Predkladá: Mgr.  Helena  Farkašová,  DiS. art.,   riaditeľka  ZUŠ  T.  Sládkoviča  Námestie  

                           hrdinov 10, Šurany.

 

   10.  Návrh  na  úpravu  rozpočtu  Centra voľného času,  Na vŕšku 24, Šurany na rok 2023
           – materiál č. C/10/12/2023.

          Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany.     

 

   11.  Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany – materiál č. C/11/12/2023.

          Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

 

   12.  Návrh   rozpočtu   Mestského   kultúrneho   strediska   Šurany  na  roky  2024  –  2026                    

         – materiál č. C/12/12/2023.

          Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

 

   13.  Návrh   rozpočtu   Mestskej   polikliniky   Šurany   na   roky   2024  –  2026
          – 
materiál č. C/13/12/2023.

          Predkladá: Ing. Martin Detvaj, riaditeľ Mestskej polikliniky Šurany.

 

   14.  Návrh  rozpočtu  Mestského  podniku  služieb  Šurany na roky 2024 – 2026
          –
 materiál č. C/14/12/2023.

          Predkladá: Marcel Sucháň, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

 

   15.  Návrh    rozpočtu   Domova    Jesienka   Šurany    na   roky  2024  –  2026  
          –  
materiál  č. C/15/12/2023.

          Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

 

   16.   Návrh   finančného   a  programového   rozpočtu   mesta Šurany na roky 2024 – 2026

          – materiál č. C/16/12/2023,  Stanovisko HK

           Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

    17Návrh  na  rozdelenie   dotácií   poskytnutých  z rozpočtu  mesta Šurany na rok 2024        

           – materiál č. C/17/12/2023.

           Predkladá: Ing.  Róbert   Polák,   predseda  komisie  školstva,  kultúry,  mládeže   a  športu 

                             Mestského zastupiteľstva Šurany.

 

D. Majetkové záležitosti

      1.  Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s. , Čulenova 6,  816 47 Bratislava,  IČO: 

            36 361 518  o schválenie  zámeru  umiestnenia  transformačnej  stanice na pozemku 

            v k. ú. Šurany – materiál č. D/1/12/2023.

            Predkladá: Ing.  František   Hozlár,   vedúci   oddelenia  životného   prostredia,  výstavby, 

                                územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany. 

    

 E. Personálne záležitosti

 

       1.  Návrh   na   odvolanie  a  vymenovanie   zapisovateľky Komisie pre správu a predaj 

            majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – materiál č. E/1/12/2023.

            Predkladá: Mgr. Marcel Filaga, primátor mesta Šurany.

 

 

F. Právne záležitosti

Nie sú predmetom rokovania

 

G. Vystúpenie verejnosti    

17.00 hod.

  

H. Rôzne

     

 

ČASŤ  IV.

Ukončenie

Mgr. Marcel  F I L A G A, v.r.
primátor mesta Šuran y

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Rekonštrukcia v budove MsÚ Šurany

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ