Pozvánka na XVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 11. februára 2021

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

11. februára 2021  t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení bez účasti verejnosti.

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/17/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za II. polrok 2020 – materiál č. A/2/17/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. A/3/17/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

4. Súhrnná správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za roky 2015 – 2020 – materiál č. A/4/17/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

5. Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2020 – materiál č. A/5/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. A/6/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2021, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva – materiál č. B/1/17/2021.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva.

C. Hospodárenie mesta
Nie sú predmetom rokovania

D. Majetkové záležitosti

1. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Šurany, zapísaných na LV č. 1. – materiál č. D/1/17/2021.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, predseda komisie pre obchodnú verejnú súťaž Mestského zastupiteľstva Šurany.

2. Žiadosť Ireny Vlačuškovej, bytom Na vŕšku 2349/14, 942 01 Šurany o predaj nehnuteľností v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/2/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/3/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Ing. Martina Vrbu, bytom Suvorovova 26, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 379/3 o výmere 11 m2, zastavaná pl. v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/5/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Žiadosť HROFIA, s.r.o., Cintorínska 2, 942 01 Šurany, IČO: 36518344 o predaj časti z pozemku parcela registra „C“ číslo 2369 o výmere 25 m2 v k. ú Šurany – materiál č. D/6/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/7/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8. Žiadosť Mareka Krajčíka, bytom Hollého 29, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 3510/4 o výmere 378 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/8/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany a náležitosti prihlášky – materiál č. E/1/17/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ