Pozvánka na XVII. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 11. februára 2021

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

11. februára 2021  t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení bez účasti verejnosti.

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/17/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za II. polrok 2020 – materiál č. A/2/17/2021.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. A/3/17/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

4. Súhrnná správa z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany za roky 2015 – 2020 – materiál č. A/4/17/2021.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

5. Správa o stave na úseku životného prostredia k 31.12.2020 – materiál č. A/5/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za rok 2020 – materiál č. A/6/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2021, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva – materiál č. B/1/17/2021.
Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva.

C. Hospodárenie mesta
Nie sú predmetom rokovania

D. Majetkové záležitosti

1. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Šurany, zapísaných na LV č. 1. – materiál č. D/1/17/2021.
Predkladá: Ing. František Tamašovič, predseda komisie pre obchodnú verejnú súťaž Mestského zastupiteľstva Šurany.

2. Žiadosť Ireny Vlačuškovej, bytom Na vŕšku 2349/14, 942 01 Šurany o predaj nehnuteľností v k. ú. Kostolný Sek – materiál č. D/2/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/3/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Ing. Martina Vrbu, bytom Suvorovova 26, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 379/3 o výmere 11 m2, zastavaná pl. v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/5/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Žiadosť HROFIA, s.r.o., Cintorínska 2, 942 01 Šurany, IČO: 36518344 o predaj časti z pozemku parcela registra „C“ číslo 2369 o výmere 25 m2 v k. ú Šurany – materiál č. D/6/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – kúpnej zmluvy – materiál č. D/7/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8. Žiadosť Mareka Krajčíka, bytom Hollého 29, 942 01 Šurany o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 3510/4 o výmere 378 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/8/17/2021.
Predkladá: Ing. František Hozlár, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Šurany a náležitosti prihlášky – materiál č. E/1/17/2021.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ