Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 29. októbra 2020

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

29. októbra 2020 t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení bez účasti verejnosti.

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

Vzdanie sa poslaneckého mandátu Jozefa Klučku dňom 30.09.2020.

 

 Sľub poslanca Mestského zastupiteľstva Šurany Ing. Františka Hatinu.

 

ČASŤ I. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II. Interpelácie poslancov.

ČASŤ III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1.Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/15/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2.Správa o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu základných škôl v meste Šurany– materiál č. A/2/15/2020.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany, Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

3.Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v meste Šurany – materiál č. A/3/15/2020.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany, Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

4.Správa o príprave Mestského podniku služieb Šurany na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev – materiál č. A/4/15/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

5.Správa o stave a údržbe cintorínov a verejných priestranstiev – materiál č. A/5/15/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

6.Správa č. HK/4/2020 o výsledku kontroly čerpania a vyúčtovania poskytnutej dotácie mestom Šurany a nakladanie s majetkom mesta vo futbalovom klube ŠK Šurany za roky 2018-2019 – materiál č. A/6/15/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.


B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
Nie sú predmetom rokovania.


C. Hospodárenie mesta

1.Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020 – materiál č. C/1/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

2.Konsolidovaná výročná správa mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/2/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2


D. Majetkové záležitosti

1.Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov ZO 12-16 Nitriansky Hrádok, Dolná 245/21, 942 01 Šurany o výpožičku pozemku v k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/1/15/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2.Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – materiál č. D/2/15/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3.Žiadosť vlastníkov pozemkov na ul. Medňanského a ul. Poznanova na Kostolnom Seku o doriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom za účelom vybudovania prístupovej komunikácie a následného vytvorenia stavebných pozemkov – materiál č. D/3/15/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4.Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome s. č. 1697 a s. č. 1698 na Kopci v Šuranoch na prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/15/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.


E. Personálne záležitosti

1.Návrh na zmenu v zložení Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – materiál č. E/1/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2.Návrh na zmenu v zložení Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – materiál č. E/2/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

3.Návrh na zmenu v zložení Výboru v časti mesta Kostolný Sek – materiál č. E/3/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

4.Návrh na zmenu v delegovaní zástupcu Mestského zastupiteľstva v Šuranoch do Rady školy pri Základnej škole, Bernolákova 35, Šurany a Rady školy pri Materskej škole, MDŽ 26, Šurany na volebné obdobie 2018-2022 – materiál č. E/4/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

5.Vzdanie sa JUDr. Romana Porubského členstva v komisii finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany a návrh na zmenu v zložení komisií finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – materiál č. E/5/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

6.Vzdanie sa JUDr. Romana Porubského členstva v Dozornej rade Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. a návrh na zmenu v zložení Dozornej rady Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. – materiál č. E/6/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

 

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

 

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne
Nie sú predmetom rokovania

 

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ