Pozvánka na XV. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 29. októbra 2020

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

29. októbra 2020 t. j. vo š t v r t o k  o 14.30 hodine

vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šuranoch

za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení bez účasti verejnosti.

Prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva bude vysielaný online na webovej stránke mesta Šurany : www.surany.sk

P r o g r a m :

Vzdanie sa poslaneckého mandátu Jozefa Klučku dňom 30.09.2020.

 

 Sľub poslanca Mestského zastupiteľstva Šurany Ing. Františka Hatinu.

 

ČASŤ I. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II. Interpelácie poslancov.

ČASŤ III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy

1.Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/15/2020.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2.Správa o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu základných škôl v meste Šurany– materiál č. A/2/15/2020.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany, Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

3.Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl v meste Šurany – materiál č. A/3/15/2020.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany, Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

4.Správa o príprave Mestského podniku služieb Šurany na zimnú údržbu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev – materiál č. A/4/15/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

5.Správa o stave a údržbe cintorínov a verejných priestranstiev – materiál č. A/5/15/2020.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

6.Správa č. HK/4/2020 o výsledku kontroly čerpania a vyúčtovania poskytnutej dotácie mestom Šurany a nakladanie s majetkom mesta vo futbalovom klube ŠK Šurany za roky 2018-2019 – materiál č. A/6/15/2020.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.


B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
Nie sú predmetom rokovania.


C. Hospodárenie mesta

1.Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany a rozpočtových organizácií mesta Šurany na rok 2020 – materiál č. C/1/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2

2.Konsolidovaná výročná správa mesta Šurany za rok 2019 – materiál č. C/2/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Dokument č.1

Dokument č.2


D. Majetkové záležitosti

1.Žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov ZO 12-16 Nitriansky Hrádok, Dolná 245/21, 942 01 Šurany o výpožičku pozemku v k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/1/15/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2.Návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta Šurany formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s § 9a, ods. 1 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – materiál č. D/2/15/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3.Žiadosť vlastníkov pozemkov na ul. Medňanského a ul. Poznanova na Kostolnom Seku o doriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom za účelom vybudovania prístupovej komunikácie a následného vytvorenia stavebných pozemkov – materiál č. D/3/15/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4.Žiadosť vlastníkov bytov v bytovom dome s. č. 1697 a s. č. 1698 na Kopci v Šuranoch na prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/15/2020.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.


E. Personálne záležitosti

1.Návrh na zmenu v zložení Komisie výstavby, životného prostredia a podnikateľskej činnosti Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – materiál č. E/1/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

2.Návrh na zmenu v zložení Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Šurany Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – materiál č. E/2/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

3.Návrh na zmenu v zložení Výboru v časti mesta Kostolný Sek – materiál č. E/3/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

4.Návrh na zmenu v delegovaní zástupcu Mestského zastupiteľstva v Šuranoch do Rady školy pri Základnej škole, Bernolákova 35, Šurany a Rady školy pri Materskej škole, MDŽ 26, Šurany na volebné obdobie 2018-2022 – materiál č. E/4/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

5.Vzdanie sa JUDr. Romana Porubského členstva v komisii finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva Šurany a návrh na zmenu v zložení komisií finančnej, správy a predaja majetku mesta Mestského zastupiteľstva v Šuranoch – materiál č. E/5/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

6.Vzdanie sa JUDr. Romana Porubského členstva v Dozornej rade Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. a návrh na zmenu v zložení Dozornej rady Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. – materiál č. E/6/15/2020.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

 

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania

 

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne
Nie sú predmetom rokovania

 

ČASŤ IV.
Ukončenie

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ