Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 12. decembra 2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

12. decembra 2019, t.j. v štvrtok o 14:30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/9/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2020 – materiál č. A/2/9/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa č. HK/6/2019 o  výsledku kontroly nakladania s finančnými prostriedkami mesta Šurany – bežné výdavky na poistné týkajúce sa poistenia nehnuteľného majetku mesta Šurany za rok 2018 v  rámci rozpočtu mesta Šurany – materiál č. A/3/9/2019.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2020 – materiál č. A/4/9/2019.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

5. Návrh textu kroniky mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. A/5/9/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2019 o  miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – materiál č. B/1/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2019 – materiál č. C/1/9/2019.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

2. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2019- materiál č. C/2/9/2019.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

3.Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2019- materiál č. C/3/9/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019 – materiál č. C/4/9/2019.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

5. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/5/9/2019.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, poverená riadením ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

6. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/6/9/2019.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

7. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2019- materiál č. C/7/9/2019.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

8. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2019- materiál č. C/8/9/2019.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka  MŠ Mostná 1, Šurany.

9. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/9/9/2019.
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča,
Námestie hrdinov 10, Šurany.

10. Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/10/9/2019.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany.

11. Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany k 31.10.2019 – materiál č. C/11/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Materiál č.1

Materiál č.2

12. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 – materiál č. C/12/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Materiál č.1

Materiál č.2

13. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/13/9/2019.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

14. Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/14/9/2019.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

15. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/15/9/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

16. Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/16/9/2019.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

17. Návrh rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/17/9/2019.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, poverená riadením ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

18. Návrh rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/18/9/2019.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

19. Návrh rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/19/9/2019.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

20. Návrh rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na roky 2020 – 2022- materiál č. C/20/9/2019.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

21. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/21/9/2019.
Predkladá: Mgr. Helena Farkašová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča Námestie hrdinov 10, Šurany.

22. Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/22/9/2019.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany.

23. Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/23/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Materiál č.1

Materiál č.2

Materiál č.3

24. Návrh Programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/24/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

25. Žiadosť o  poskytnutie kontokorentného úveru zo Všeobecnej úverovej banky, a. s. – materiál č. C/25/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Materiál č.1

Materiál č.2

D. Majetkové záležitosti

1. Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o  uzavretie Zmluvy o  zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany a k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/1/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Návrh na zverenie majetku mesta Šurany do správy Mestskému podniku služieb, Za múrom 1, 942 01 Šurany – materiál č. D/2/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Márie Petíkovej, MDŽ 1837/16, 942 01 Šurany, Veroniky Vozárikovej, Mostná 1030/4, 942 01 Šurany, Kataríny Vitekovej, MDŽ 1882/42, 942 01 Šurany o  predaj pozemkov v k. ú Kostolný Sek parcela registra „C“ číslo 311/1, záhrada o výmere 457 m2 a parcela registra „C“ číslo 311/2, záhrada o výmere 97 m2- materiál č. D/3/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Mareka Krajčíka, bytom Hollého 29, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „C“ číslo 2528/1 o výmere cca 280 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Ponuka URBARIÁT – POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Nitriansky Hrádok, Hlavná 32, Šurany na bezplatné užívanie pozemku označeného ako časť parcely registra „C“ č. 429/68 o  výmere cca 1,7 ha v  k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/5/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Návrh na prenájom pozemkov (parkovisko pri OC ZORA) mestom Šurany – materiál č. D/6/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Návrh na dlhodobý prenájom majetku mesta Šurany – tepelného hospodárstva formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s § 9a, ods. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – materiál č. D/7/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

1. Petícia č. 1/2019 za riešenie havarijného stavu Materskej školy na ul. MDŽ 26, Šurany- materiál č. H/1/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

ČASŤ IV.

Ukončenie.

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ