Pozvánka na IX. zasadnutie MsZ v Šuranoch - 12. decembra 2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam IX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

12. decembra 2019, t.j. v štvrtok o 14:30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

ČASŤ I.
Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II.
Interpelácie poslancov.

ČASŤ III.
Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/9/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na I. polrok 2020 – materiál č. A/2/9/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa č. HK/6/2019 o  výsledku kontroly nakladania s finančnými prostriedkami mesta Šurany – bežné výdavky na poistné týkajúce sa poistenia nehnuteľného majetku mesta Šurany za rok 2018 v  rámci rozpočtu mesta Šurany – materiál č. A/3/9/2019.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šurany na I. polrok 2020 – materiál č. A/4/9/2019.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

5. Návrh textu kroniky mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. A/5/9/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2019 o  miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – materiál č. B/1/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2019 – materiál č. C/1/9/2019.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

2. Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na rok 2019- materiál č. C/2/9/2019.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

3.Návrh na úpravu rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na rok 2019- materiál č. C/3/9/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019 – materiál č. C/4/9/2019.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

5. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/5/9/2019.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, poverená riadením ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

6. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/6/9/2019.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

7. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na rok 2019- materiál č. C/7/9/2019.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

8. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2019- materiál č. C/8/9/2019.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka  MŠ Mostná 1, Šurany.

9. Návrh na úpravu rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/9/9/2019.
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča,
Námestie hrdinov 10, Šurany.

10. Návrh na úpravu rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/10/9/2019.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany.

11. Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany k 31.10.2019 – materiál č. C/11/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Materiál č.1

Materiál č.2

12. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 – materiál č. C/12/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Materiál č.1

Materiál č.2

13. Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/13/9/2019.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

14. Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/14/9/2019.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

15. Návrh rozpočtu Mestského podniku služieb Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/15/9/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

16. Návrh rozpočtu Domova Jesienka Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/16/9/2019.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

17. Návrh rozpočtu Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/17/9/2019.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, poverená riadením ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

18. Návrh rozpočtu Základnej školy, SNP 5, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/18/9/2019.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

19. Návrh rozpočtu Materskej školy, MDŽ 26, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/19/9/2019.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

20. Návrh rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na roky 2020 – 2022- materiál č. C/20/9/2019.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

21. Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/21/9/2019.
Predkladá: Mgr. Helena Farkašová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ T. Sládkoviča Námestie hrdinov 10, Šurany.

22. Návrh rozpočtu Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/22/9/2019.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ, Na vŕšku 24, Šurany.

23. Návrh rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/23/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Materiál č.1

Materiál č.2

Materiál č.3

24. Návrh Programového rozpočtu mesta Šurany na roky 2020 – 2022 – materiál č. C/24/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

25. Žiadosť o  poskytnutie kontokorentného úveru zo Všeobecnej úverovej banky, a. s. – materiál č. C/25/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Materiál č.1

Materiál č.2

D. Majetkové záležitosti

1. Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o  uzavretie Zmluvy o  zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany a k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/1/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Návrh na zverenie majetku mesta Šurany do správy Mestskému podniku služieb, Za múrom 1, 942 01 Šurany – materiál č. D/2/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného
plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Márie Petíkovej, MDŽ 1837/16, 942 01 Šurany, Veroniky Vozárikovej, Mostná 1030/4, 942 01 Šurany, Kataríny Vitekovej, MDŽ 1882/42, 942 01 Šurany o  predaj pozemkov v k. ú Kostolný Sek parcela registra „C“ číslo 311/1, záhrada o výmere 457 m2 a parcela registra „C“ číslo 311/2, záhrada o výmere 97 m2- materiál č. D/3/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Mareka Krajčíka, bytom Hollého 29, 942 01 Šurany o predaj časti pozemku z parcely registra „C“ číslo 2528/1 o výmere cca 280 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/4/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Ponuka URBARIÁT – POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO Nitriansky Hrádok, Hlavná 32, Šurany na bezplatné užívanie pozemku označeného ako časť parcely registra „C“ č. 429/68 o  výmere cca 1,7 ha v  k. ú. Nitriansky Hrádok – materiál č. D/5/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Návrh na prenájom pozemkov (parkovisko pri OC ZORA) mestom Šurany – materiál č. D/6/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Návrh na dlhodobý prenájom majetku mesta Šurany – tepelného hospodárstva formou obchodnej verejnej súťaže, v súlade s § 9a, ods. 9 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – materiál č. D/7/9/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.

F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

1. Petícia č. 1/2019 za riešenie havarijného stavu Materskej školy na ul. MDŽ 26, Šurany- materiál č. H/1/9/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

ČASŤ IV.

Ukončenie.

Ing. Marek O R E M U S , v. r.
primátor mesta Šurany

   Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ