Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020

Mesto Šurany v zmysle schváleného VZN č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šurany vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020.

Žiadosť o dotáciu na rok 2020 je potrebné predložiť do 31.12.2019.

Podrobnosti o obsahu žiadosti určuje VZN č. 5/2019  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany.

Žiadateľ žiadosť o poskytnutie dotácie môže vyplniť a spolu s príslušnými náležitosťami elektronicky odošle na :

https://surany.egrant.sk/ 

alebo vyplnenú, vytlačenú a podpísanú  žiadosť v jednom origináli spolu s príslušnými náležitosťami odošle na adresu:

Mesto Šurany, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany alebo osobne doručí do podateľne Mestského úradu Šurany.

 

Žiadosti doručené po stanovenom termíne, žiadosti zaslané formou emailu alebo faxom nebudú akceptované a zaradené do procesu posudzovania. Neúplná žiadosť, ktorej nedostatky neboli žiadateľom odstránené ani po výzve na odstránenie nedostatkov sa bude považovať za nesplnenie podmienky na poskytnutie dotácie a žiadateľ bude vyradený z procesu posudzovania.

Spôsob poskytnutia dotácie

  1. Poskytovateľom dotácie a administrátorom žiadostí je Mesto Šurany (ďalej len „mesto“).
  2. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
  3. Poskytnutie finančných prostriedkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.
  4. Dotácia sa poskytuje  podľa formulára žiadosti (Príloha č. 1 k VZN č. 5/2019) alebo prostredníctvom https://surany.egrant.sk.
  5. Žiadosť je možné podať  elektronicky, poštou na adresu mesta alebo  do podateľne Mestského úradu Šurany.

                                                                                             Ing. Marek Oremus, v.r.

primátor mesta Šurany

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
51 12/06/2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 13.6.2024 do 21.6.2024 bude vykonávať ročný odpočet vodomerov v miestnej časti Nitriansky Hrádok. Prosíme občanov o sprístupnenie vodomerov.

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ