Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020

Mesto Šurany v zmysle schváleného VZN č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šurany vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020.

Žiadosť o dotáciu na rok 2020 je potrebné predložiť do 31.12.2019.

Podrobnosti o obsahu žiadosti určuje VZN č. 5/2019  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany.

Žiadateľ žiadosť o poskytnutie dotácie môže vyplniť a spolu s príslušnými náležitosťami elektronicky odošle na :

https://surany.egrant.sk/ 

alebo vyplnenú, vytlačenú a podpísanú  žiadosť v jednom origináli spolu s príslušnými náležitosťami odošle na adresu:

Mesto Šurany, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany alebo osobne doručí do podateľne Mestského úradu Šurany.

 

Žiadosti doručené po stanovenom termíne, žiadosti zaslané formou emailu alebo faxom nebudú akceptované a zaradené do procesu posudzovania. Neúplná žiadosť, ktorej nedostatky neboli žiadateľom odstránené ani po výzve na odstránenie nedostatkov sa bude považovať za nesplnenie podmienky na poskytnutie dotácie a žiadateľ bude vyradený z procesu posudzovania.

Spôsob poskytnutia dotácie

  1. Poskytovateľom dotácie a administrátorom žiadostí je Mesto Šurany (ďalej len „mesto“).
  2. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
  3. Poskytnutie finančných prostriedkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.
  4. Dotácia sa poskytuje  podľa formulára žiadosti (Príloha č. 1 k VZN č. 5/2019) alebo prostredníctvom https://surany.egrant.sk.
  5. Žiadosť je možné podať  elektronicky, poštou na adresu mesta alebo  do podateľne Mestského úradu Šurany.

                                                                                             Ing. Marek Oremus, v.r.

primátor mesta Šurany

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Pomoc obetiam trestných činov

Daňové priznanie 2021

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady - všetky informácie

Dotácie z rozpočtu mesta za rok 2020

INFORMÁCIE K PREDLOŽENIU VYÚČTOVANIA DOTÁCIE POSKYTNUTEJ Z ROZPOČTU MESTA ŠURANY V ROKU 2020

STOP BYROKRACII

SODB 2021 - Všeobecné informácie

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
24 17/03/2021 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 18.3.2021: pondelok - piatok od 8:00 do 12:00 h. a od 12:30 do 17:00 h., sobota od 9:00 do 12:00 h., prestávka na dezinfekciu 12:00-12:30.
25 26/03/2021 Mestský podnik služieb oznamuje občanom, že zberový dvor bude od pondelka 29.03.2021 otvorený.

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ