Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020

Mesto Šurany v zmysle schváleného VZN č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šurany vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020.

Žiadosť o dotáciu na rok 2020 je potrebné predložiť do 31.12.2019.

Podrobnosti o obsahu žiadosti určuje VZN č. 5/2019  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany.

Žiadateľ žiadosť o poskytnutie dotácie môže vyplniť a spolu s príslušnými náležitosťami elektronicky odošle na :

https://surany.egrant.sk/ 

alebo vyplnenú, vytlačenú a podpísanú  žiadosť v jednom origináli spolu s príslušnými náležitosťami odošle na adresu:

Mesto Šurany, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany alebo osobne doručí do podateľne Mestského úradu Šurany.

 

Žiadosti doručené po stanovenom termíne, žiadosti zaslané formou emailu alebo faxom nebudú akceptované a zaradené do procesu posudzovania. Neúplná žiadosť, ktorej nedostatky neboli žiadateľom odstránené ani po výzve na odstránenie nedostatkov sa bude považovať za nesplnenie podmienky na poskytnutie dotácie a žiadateľ bude vyradený z procesu posudzovania.

Spôsob poskytnutia dotácie

  1. Poskytovateľom dotácie a administrátorom žiadostí je Mesto Šurany (ďalej len „mesto“).
  2. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.
  3. Poskytnutie finančných prostriedkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.
  4. Dotácia sa poskytuje  podľa formulára žiadosti (Príloha č. 1 k VZN č. 5/2019) alebo prostredníctvom https://surany.egrant.sk.
  5. Žiadosť je možné podať  elektronicky, poštou na adresu mesta alebo  do podateľne Mestského úradu Šurany.

                                                                                             Ing. Marek Oremus, v.r.

primátor mesta Šurany

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ