Vyberte si svoju školu: Obchodná akadémia

Naša škola má sedemdesiatosemročnú históriu a v súčasnosti ponúka žiakom kvalitné ekonomické vzdelanie v 4-ročnom študijnom odbore obchodná akadémia a v 5-ročnom študijnom odbore obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Na základe získanej Akreditácie programu Erasmus+  v oblasti odborného vzdelávania a prípravy žiaci našej školy absolvujú súvislú dvojtýždňovú odbornú prax v zahraničí: vo Veľkej Británii,  Írsku,  Portugalsku.  Škola ponúka žiakom 3. – 5.  ročníka možnosť vykonať štátnu skúšku v písaní na počítači a korešpondencie. Úspešní žiaci  získajú certifikát od firmy Kros, a. s., Žilina na vedenie podvojného účtovníctva v programe Omega. V odborných predmetoch môžu získať certifikáty vzdelávacích programov JA Slovensko, n. o., Bratislava. Obchodná akadémia Šurany sa stala Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu a v rámci programu EPAS sa žiaci zúčastnia návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Žiaci školy sa aktívne zapájajú do súťaží:  Ekonomická olympiáda, Mladý účtovník, Spracovanie informácií na počítači a úprava textu, olympiáda zo slovenského jazyka a cudzích jazykov, matematických, literárnych a športových súťaží. Každoročne organizujeme krajské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači, v súčasnosti je náš žiak vicemajster Slovenska. Zúčastňujeme sa výstavy stredných škôl Mladý tvorca, realizujeme exkurzie do výrobných podnikov, bánk a kultúrno-poznávacie exkurzie do zahraničia. Úspešne sa zapájame do medzinárodných súťaží  Euroscola, Juvenes Translatores, spolupracujeme na testovaní zručností prostredníctvom Oxford University Press, vyučujeme on-line hodiny v spolupráci s BBC Pearson.  Štúdium žiaci ukončujú maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka na úrovni B1, B2 alebo C1, teoretickej a praktickej časti odbornej zložky. Absolventi oboch študijných odborov sú pripravení na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie im vytvára podmienky na rozvíjanie vlastných podnikateľských aktivít, odborná ekonomická terminológia v anglickom jazyku im umožňuje uplatniť sa vo firmách so zahraničnou účasťou, pracovať v krajinách Európskej únie a zároveň majú predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku alebo v zahraničí.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ