Vyberte si svoju školu: Gymnázium

Vyberte si svoju školu

 

Gymnázium, Bernolákova 37, 942 01 Šurany

Tel: 035-6500824,          skola@gymsu.sk, www.gymsu.edupage.sk

Študijné odbory: 4-ročné

7902 J všeobecné gymnázium

7902 J 05 gymnázium so zameraním na informatiku

Charakteristika školy: Cieľom Gymnázia v Šuranoch je byť dôležitou súčasťou vzdelávacieho systému na Slovensku, napĺňať strategické zámery rozvoja vzdelanej spoločnosti v rámci Požitavského regiónu a poskytnúť absolventom školy kompetencie, ktoré im umožnia, aby úspešný absolvent školy bol schopný zvládnuť akýkoľvek typ vysokoškolského štúdia a  zapojiť sa do aktívneho života spoločnosti. V šk. roku 2024/2025 prijímame 62 žiakov. Od šk. roku 2024/2025 otvárame ako jedna z desiatich škôl na Slovensku nový študijný odbor: gymnázium so zameraním na informatiku. Škola využíva nové IT Science Laboratórium, jazykovú učebňu, Active learning classroom. Na škole pôsobí školský podporný tím a školský digitálny koordinátor.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Na škole sa kvalifikovane vyučujú nasledovné cudzie jazyky: anglický, nemecký, ruský a španielsky. V rámci disponibilných hodín je učebný plán výrazne posilnený zvýšeným počtom hodín cudzích jazykov. Na gymnáziu pravidelne  organizujeme Anglický projektový týždeň, ktorý vedie anglický lektor. Podporujeme aj iné formy vzdelávania cudzích jazykov.

Medzinárodné aktivity školy: Navštevujeme najväčšie prírodovedné laboratórium PSI vo Švajčiarsku. Každoročne organizujeme jednu zahraničnú odbornú exkurziu vždy do inej krajiny. Žiaci 3. ročníka absolvujú odbornú exkurziu do Prahy a žiaci 2. ročníka do Viedne.

Projekty: Projekt EKO-GYMSU: zvyšovanie povedomia žiakov o mitigácii (zmierňovaní) a adaptácii (prispôsobovaní sa) zmene klímy (SK – Klíma); Planet Lover – zachráňme planétu;  Európsky deň jazykov;  Projekt „Neberiem drogy, som šťastný“; Medzinárodný deň školských knižníc; Európa v škole; Pomáhame tam, kde treba; Projekt DofE – významné ocenenie vojvodu z Edinburghu a taktiež  projekt FinQ, ktorý ako prvý na Slovensku má za cieľ naučiť žiakov myslieť a správne sa rozhodovať v kontexte financií.

Krúžková činnosť: Na škole pracuje 18 záujmových krúžkov. Žiaci aktívne pracujú v žiackom školskom  parlamente a na vysokej úrovni pracuje v škole skupina Mládeže Slovenského červeného kríža.

Športové a iné aktivity školy: Škola každoročne  organizuje školské turnaje vo futbale, volejbale, basketbale a florbale. Zúčastňuje sa takmer všetkých športových súťaží organizovaných RUŠS Nitra. Organizujeme celoslovenský beh mestom Šurany „Šurianska desiatka“.

Škola má k dispozícii  multifunkčné ihrisko a novú zrekonštruovanú telocvičňu.   

Zapájame sa takmer do všetkých predmetových olympiád, olympiády ľudských práv, olympiády o EÚ a podporujeme i neformálne vzdelávanie. Na škole je zdravá a pokojná atmosféra. Každoročne organizujeme školský ples.         

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi vyššieho sekundárneho vzdelávania ISCED 3A – gymnázia môžu pokračovať v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni ISCED 5 /vysoká škola/, prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4, alebo uplatniť sa so získanou kvalifikáciou na trhu práce.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ