Pozvánka na VI. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch - 12. septembra 2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam VI. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

12. septembra 2019, t.j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P R O G R A M :

ČASŤ I. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II. Interpelácie poslancov.

ČASŤ III. Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/6/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. A/2/6/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. A/3/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Správa č. HK/5/2019 o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok v rozpočtových organizáciách mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. A/4/6/2019.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany – materiál č. B/1/6/2019.
Predkladá: JUDr. Roman Porubský, predseda legislatívnej komisie Mestského zastupiteľstva Šurany.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – materiál č. B/2/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/1999 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šurany – materiál č. B/3/6/2019.
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/1/6/2019.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

2. Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/2/6/2019.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

3. Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2019 materiál č. C/3/6/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/4/6/2019.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

5. Správa o hospodárení Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/5/6/2019.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, poverená riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

6. Správa o hospodárení Základnej školy, SNP 5, Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/6/6/2019.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

7. Správa o hospodárení Materskej školy, MDŽ 26, Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/7/6/2019.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

8. Správa o hospodárení Materskej školy, Mostná 1, Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/8/6/2019.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

9. Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/9/6/2019.
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany.

10. Správa o hospodárení Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/10/6/2019.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany.

11. Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/11/6/2019
Predkladá: Ing. Marek 6/2019.Oremus, primátor mesta Šurany.

Materiál č.1

Materiál č.2

12. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 – materiál č. C/12/6/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Materiál č.1

Materiál č.2

13. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/13/6/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

14. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/14/6/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

15. Konsolidovaná výročná správa mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/15/6/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

16. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2019 – materiál č. C/16/6/2019.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

17. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/17/6/2019.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

18. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019 – materiál č. C/18/6/2019.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

D. Majetkové záležitosti

1. Návrh na schválenie právneho úkonu nadobudnutia majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 190/2019 (odkúpenie nehnuteľnosti bývalej Špeciálnej základnej školy Nitriansky Hrádok) – materiál č. D/1/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany a Nitriansky Hrádok – materiál č. D//2/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šurany, M. R. Štefánika 2, 942 01 Šurany o usporiadanie pozemkov v meste Šurany formou zámeny – materiál č. D/3/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Márie Petíkovej, MDŽ 1837/16, 942 01 Šurany, Veroniky Vozárikovej, Mostná 1030/4, 942 01 Šurany, Kataríny Vitekovej MDŽ 1882/42, 942 01 Šurany o predaj pozemkov v k. ú. Kostolný Sek parcela registra „C“ číslo 311/1, záhrada o výmere 457 m2 a parcela registra „C“ číslo 311/2, záhrada o výmere 97 m2 – materiál č. D/4/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Žiadosť Jozefa Sýkoru, MDŽ 34, 942 01 Šurany, Mareka Sýkoru, Černík 548, 941 05 Černík a Ladislava Sýkoru, Májová 27, 942 01 Šurany o predaj pozemku v k. ú. Šurany – materiál č. D/5/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 1/2019 – materiál č. D/6/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Žiadosť Limestone SK, s.r.o., Dvorská cesta 5917/24, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46818405 o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 2779, záhrada o výmere 188 m2 v k. ú. Šurany, oddeleného geometrickým plánom č. 29/2019 – materiál č. D/7/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 2/2019 – materiál č. D/8/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9. Žiadosť Ireny Vlačuškovej, Na Vŕšku 14, 942 01 Šurany o predaj nehnuteľností v k. ú. Kostolný Sek označených ako pozemok parcela registra „C“ číslo 521/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 367 m2 a stavba s. č. 2350 – materiál č. D/9/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

10. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 3/2019 – materiál č. D/10/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

11. Žiadosť Tomáša Kalinca – TOŠA, MDŽ 2, 942 01 Šurany o prenájom časti pozemku parcela registra „C“ číslo 3580/1, ost. pl. o výmere 8,75 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/11/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

12. Žiadosť Občianskeho združenia ŠURIANSKI JAZDCI, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany o výpožičku pozemkov označených ako parcela registra „C“ číslo 427/1, zast. pl. o výmere 2252 m2 a číslo 426/1, ost. pl. o výmere 1013 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/12/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

13. Návrh Limestone SK, s .r. o., Dvorská cesta 5917/24, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46818405 na zámenu nehnuteľností v k. ú. Šurany – materiál č. D/13/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

14. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Zámennej zmluvy č. 1/2019 – materiál č. D/14/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Návrh na zmenu zapisovateľky Výboru v časti mesta Nitriansky Hrádok – materiál č. E/1/6/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti Nie sú predmetom rokovania.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV. Ukončenie.

Ing. Marek O R E M U S , v. r. primátor mesta Šurany

Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ