Pozvánka na VI. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch - 12. septembra 2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam VI. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

12. septembra 2019, t.j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P R O G R A M :

ČASŤ I. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

ČASŤ II. Interpelácie poslancov.

ČASŤ III. Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/6/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

2. Správa o činnosti orgánov Mestského zastupiteľstva Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. A/2/6/2019.
Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

3. Správa o investičnej výstavbe a údržbe majetku mesta Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. A/3/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Správa č. HK/5/2019 o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok v rozpočtových organizáciách mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. A/4/6/2019.
Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Šurany – materiál č. B/1/6/2019.
Predkladá: JUDr. Roman Porubský, predseda legislatívnej komisie Mestského zastupiteľstva Šurany.

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 6/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – materiál č. B/2/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 7/2019, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 5/1999 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šurany – materiál č. B/3/6/2019.
Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu Šurany.

C. Hospodárenie mesta

1. Správa o hospodárení Mestského kultúrneho strediska Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/1/6/2019.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

2. Správa o hospodárení Mestskej polikliniky Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/2/6/2019.
Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

3. Správa o hospodárení Mestského podniku služieb Šurany za I. polrok 2019 materiál č. C/3/6/2019.
Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

4. Správa o hospodárení Domova Jesienka Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/4/6/2019.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

5. Správa o hospodárení Základnej školy, Bernolákova 35, Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/5/6/2019.
Predkladá: Mgr. Jana Hatinová, poverená riaditeľka ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

6. Správa o hospodárení Základnej školy, SNP 5, Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/6/6/2019.
Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

7. Správa o hospodárení Materskej školy, MDŽ 26, Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/7/6/2019.
Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

8. Správa o hospodárení Materskej školy, Mostná 1, Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/8/6/2019.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

9. Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/9/6/2019.
Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS. art., riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany.

10. Správa o hospodárení Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/10/6/2019.
Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ Na vŕšku 24, Šurany.

11. Správa o plnení rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/11/6/2019
Predkladá: Ing. Marek 6/2019.Oremus, primátor mesta Šurany.

Materiál č.1

Materiál č.2

12. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany na rok 2019 – materiál č. C/12/6/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

Materiál č.1

Materiál č.2

13. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/13/6/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

14. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach mesta Šurany za I. polrok 2019 – materiál č. C/14/6/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

15. Konsolidovaná výročná správa mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/15/6/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

16. Návrh na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Šurany na rok 2019 – materiál č. C/16/6/2019.
Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

17. Návrh na úpravu rozpočtu Materskej školy, Mostná 1, Šurany na rok 2019 – materiál č. C/17/6/2019.
Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

18. Návrh na úpravu rozpočtu Domova Jesienka Šurany na rok 2019 – materiál č. C/18/6/2019.
Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

D. Majetkové záležitosti

1. Návrh na schválenie právneho úkonu nadobudnutia majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 190/2019 (odkúpenie nehnuteľnosti bývalej Špeciálnej základnej školy Nitriansky Hrádok) – materiál č. D/1/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

2. Žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien na pozemkoch v k. ú. Šurany a Nitriansky Hrádok – materiál č. D//2/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

3. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šurany, M. R. Štefánika 2, 942 01 Šurany o usporiadanie pozemkov v meste Šurany formou zámeny – materiál č. D/3/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

4. Žiadosť Márie Petíkovej, MDŽ 1837/16, 942 01 Šurany, Veroniky Vozárikovej, Mostná 1030/4, 942 01 Šurany, Kataríny Vitekovej MDŽ 1882/42, 942 01 Šurany o predaj pozemkov v k. ú. Kostolný Sek parcela registra „C“ číslo 311/1, záhrada o výmere 457 m2 a parcela registra „C“ číslo 311/2, záhrada o výmere 97 m2 – materiál č. D/4/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

5. Žiadosť Jozefa Sýkoru, MDŽ 34, 942 01 Šurany, Mareka Sýkoru, Černík 548, 941 05 Černík a Ladislava Sýkoru, Májová 27, 942 01 Šurany o predaj pozemku v k. ú. Šurany – materiál č. D/5/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

6. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 1/2019 – materiál č. D/6/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

7. Žiadosť Limestone SK, s.r.o., Dvorská cesta 5917/24, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46818405 o predaj pozemku parcela registra „C“ číslo 2779, záhrada o výmere 188 m2 v k. ú. Šurany, oddeleného geometrickým plánom č. 29/2019 – materiál č. D/7/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

8. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 2/2019 – materiál č. D/8/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

9. Žiadosť Ireny Vlačuškovej, Na Vŕšku 14, 942 01 Šurany o predaj nehnuteľností v k. ú. Kostolný Sek označených ako pozemok parcela registra „C“ číslo 521/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 367 m2 a stavba s. č. 2350 – materiál č. D/9/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

10. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Kúpnej zmluvy č. 3/2019 – materiál č. D/10/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

11. Žiadosť Tomáša Kalinca – TOŠA, MDŽ 2, 942 01 Šurany o prenájom časti pozemku parcela registra „C“ číslo 3580/1, ost. pl. o výmere 8,75 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/11/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

12. Žiadosť Občianskeho združenia ŠURIANSKI JAZDCI, Námestie hrdinov 1, 942 01 Šurany o výpožičku pozemkov označených ako parcela registra „C“ číslo 427/1, zast. pl. o výmere 2252 m2 a číslo 426/1, ost. pl. o výmere 1013 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/12/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

13. Návrh Limestone SK, s .r. o., Dvorská cesta 5917/24, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46818405 na zámenu nehnuteľností v k. ú. Šurany – materiál č. D/13/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

14. Návrh na schválenie právneho úkonu prevodu majetku mesta – Zámennej zmluvy č. 1/2019 – materiál č. D/14/6/2019.
Predkladá: Ing. Pavol Tóth, vedúci oddelenia životného prostredia, výstavby, územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

1. Návrh na zmenu zapisovateľky Výboru v časti mesta Nitriansky Hrádok – materiál č. E/1/6/2019.
Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

F. Právne záležitosti Nie sú predmetom rokovania.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

ČASŤ IV. Ukončenie.

Ing. Marek O R E M U S , v. r. primátor mesta Šurany

Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ