Pozvánka na V. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch - 20. júna 2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam V. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

20. júna 2019, t.j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

14.30 h – 17.00 h    

Výjazdová časť do mestskej časti Kostolný Sek (CVČ, DHZ, DCS, OZ Zatúlané labky, lokalita IBV za školou).

ČASŤ I.                                                             

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

 

ČASŤ II.

Interpelácie poslancov.

 

ČASŤ III.

Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

 1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/5/2019.

Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

 1. Správa o  stave  na úseku podnikateľskej činnosti  v  meste Šurany –  materiál č. A/2/5/2019.

Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu  Šurany.

 1. Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany – materiál č. A/3/5/2019.

Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová,  vedúca oddelenia  školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

 1. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2019 – materiál č. A/4/5/2019.

Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

 1. Správa č. HK/2/2019  o  výsledku  kontroly  vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. A/5/5/2019.

Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 1. Správa č. HK/3/2019   o   výsledku   kontroly   použitia  finančných  prostriedkov poskytnutých z     rozpočtu     mesta    Šurany      príspevkovým     organizáciám v   zriaďovateľskej   pôsobnosti   mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. A/6/5/2019.

Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 1. Návrh plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky  mesta Šurany na II. polrok 2019 – materiál č. A/7/5/2019.

Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 1. Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šurany 2015 – 2020 za rok 2018 – materiál č. A/8/5/2019.

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2019 o výške príspevkov na     čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – materiál č. B/1/5/2019.

Predkladá: Mgr. Alžbeta  Klimentová,  vedúca oddelenia  školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Šurany  č. 4/2019 o úhradách  za poskytovanie sociálnych  služieb v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Šurany  – materiál č. B/2/5/2019.  

Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

C. Hospodárenie mesta

 1. Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/1/5/2019.

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

 1. Správa  o   výsledku  hospodárenia  Mestského podniku služieb  Šurany  za  rok 2018  – materiál č. C/2/5/2019.

Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

 1. Správa o   výsledku   hospodárenia  Mestského  kultúrneho   strediska  Šurany  za rok 2018 – materiál č. C/3/5/2019.

Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

 1. Správa o   výsledku   hospodárenia   Mestskej   polikliniky   Šurany   za   rok  2018 – materiál č. C/4/5/2019.

Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

 1. Správa o výsledku hospodárenia Domova  Jesienka Šurany za rok  2018 – materiál  č. C/5/5/2019.

Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

 1. Správa o  výsledku  hospodárenia Základnej školy, Bernolákova 35,  Šurany  za rok 2018 – materiál č. C/6/5/2019.  

Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

 1. Správa  o  výsledku   hospodárenia   Základnej  školy,  SNP 5, Šurany  za  rok 2018 – materiál č. C/7/5/2019.

Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

 1. Správa  o  výsledku hospodárenia Materskej  školy, MDŽ 26,  Šurany  za rok 2018  – materiál č. C/8/5/2019. 

Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

 1. Správa o výsledku hospodárenia Materskej  školy,  Mostná 1, Šurany  za rok 2018 – materiál č. C/9/5/2019. 

Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

 1. Správa o  výsledku hospodárenia Základnej  umeleckej  školy Tibora  Sládkoviča, Námestie hrdinov 10,  Šurany za rok 2018 – materiál č.  C/10/5/2019.

Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS.art., riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany.

 1. Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za rok 2018 – materiál č. C/11/5/2019.

Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ na Vŕšku 24, Šurany.

 1. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. za rok 2018 – materiál č. C/12/5/2019.

Predkladá: Jozef Trungel, DiS., riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o..

 1. Informácia o  hospodárení Mestskej  lekárne Šurany, s.r.o.  za  rok 2018 – materiál č. C/13/5/2019.

Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s.r.o..

 1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany  na  rok 2019 – materiál č. C/14/5/2019.

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

 1. Dodatok č. 3 k Municipálnemu úveru – Superlinka, Zmluva  o  kontokorentnom úvere č. 51/002/16– materiál č. C/15/5/2019.

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

D. Majetkové záležitosti

 1. Žiadosť HROFIA, s.r.o., Cintorínska 2, 942 01   Šurany, IČO: 36 518 344  o predaj  časti pozemku  C KN parcela  č. 2369, zast.  pl. o výmere cca 10 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/1/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Žiadosť Andreja Hronca, Markusova  13, 942 01    Šurany  a   Juraja Vyskoča,Suvorovova 42,  942 01 Šurany o  predaj časti   pozemku   C KN   parcela č.  3604/2 o výmere cca 35 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Žiadosť Jozefa Sýkoru, MDŽ 34, 942 01 Šurany, Mareka Sýkoru, Černík 548, 941 05 Černík a Ladislava Sýkoru, Májová  27,   942 01  Šurany o  predaj pozemku v k. ú. Šurany – materiál č. D/3/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Žiadosť Ireny Vlačuškovej,  Na vŕšku 14,  942 01  Šurany  o predaj nehnuteľností v k. ú.  Kostolný  Sek  označených  ako  pozemok  parcela  registra  „C“  číslo  521/1, zastavané  plochy  a  nádvoria  o  výmere  367 m2   a  stavba   s. č. 2350   –   materiál č. D/4/5/2019. 

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Návrh na schválenie právneho  úkonu prevodu  majetku mesta  –  kúpnej zmluvy č.  1/2019 – materiál č. D/5/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Návrh Limestone SK, s.r.o., Dvorská  cesta  5917/24, 940 01 Nové Zámky, IČO: 468 18405 na zámenu nehnuteľností v k. ú. Šurany – materiál č. D/6/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Žiadosť Limestone SK, s.r.o.,  Dvorská  cesta  5917/24,  940 01  Nové Zámky,  IČO: 46818405   o predaj  pozemku parcela  registra   „C“   číslo  2779, záhrada o výmere 188  m2   v   k.   ú. Šurany,  oddeleného geometrickým  plánom    č.  29/2019 – materiál č. D/7/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Návrh na schválenie  právneho  úkonu  prevodu  majetku  mesta  – Kúpnej zmluvy č. 2/2019 – materiál č. D/8/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

 1. Návrh spoločníkov Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. na odvolanie člena dozornej rady a zvolenie nového člena dozornej rady – materiál č. E/1/5/2019.

Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka.

F. Právne záležitosti

 1. Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany – materiál č. F/1/5/2019.

Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca  oddelenia  školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

 

ČASŤ  IV.

Ukončenie.

Ing. Marek   O R E M U S

primátor mesta Šurany, v. r.

 

Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Zber komunálneho a separovaného odpadu od 1.1.2024

Informácia pre občanov o zmene zberu komunálneho a separovaného odpadu v meste Šurany

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam

Zoznam daňových dlžníkov

Prístroj na záchranu ľudského života

Bezplatné poradensko-psychologické služby

Pomoc obetiam trestných činov

Ukrajina - informácie

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ