Pozvánka na V. riadne zasadnutie MsZ v Šuranoch - 20. júna 2019

V zmysle § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

zvolávam V. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, ktoré sa uskutoční dňa :

20. júna 2019, t.j. vo štvrtok o 14.30 hodine vo veľkej zasadacej miestnosti

Mestského úradu v Šuranoch.

P r o g r a m :

14.30 h – 17.00 h    

Výjazdová časť do mestskej časti Kostolný Sek (CVČ, DHZ, DCS, OZ Zatúlané labky, lokalita IBV za školou).

ČASŤ I.                                                             

Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa zápisnice.

 

ČASŤ II.

Interpelácie poslancov.

 

ČASŤ III.

Predkladané materiály.

A. Informačné materiály a správy

 1. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Šurany – materiál č. A/1/5/2019.

Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

 1. Správa o  stave  na úseku podnikateľskej činnosti  v  meste Šurany –  materiál č. A/2/5/2019.

Predkladá: Emília Ondrušková, vedúca oddelenia podnikateľskej činnosti Mestského úradu  Šurany.

 1. Správa o stave na úseku poskytovania sociálnych služieb občanom mesta Šurany – materiál č. A/3/5/2019.

Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová,  vedúca oddelenia  školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

 1. Návrh plánu práce Mestského zastupiteľstva Šurany na II. polrok 2019 – materiál č. A/4/5/2019.

Predkladá: Ing. Eva Augustínová, prednostka Mestského úradu Šurany.

 1. Správa č. HK/2/2019  o  výsledku  kontroly  vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. A/5/5/2019.

Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 1. Správa č. HK/3/2019   o   výsledku   kontroly   použitia  finančných  prostriedkov poskytnutých z     rozpočtu     mesta    Šurany      príspevkovým     organizáciám v   zriaďovateľskej   pôsobnosti   mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. A/6/5/2019.

Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 1. Návrh plánu kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky  mesta Šurany na II. polrok 2019 – materiál č. A/7/5/2019.

Predkladá: Ing. Jana Hučková, hlavná kontrolórka mesta Šurany.

 1. Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šurany 2015 – 2020 za rok 2018 – materiál č. A/8/5/2019.

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2019 o výške príspevkov na     čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – materiál č. B/1/5/2019.

Predkladá: Mgr. Alžbeta  Klimentová,  vedúca oddelenia  školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Šurany  č. 4/2019 o úhradách  za poskytovanie sociálnych  služieb v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Šurany  – materiál č. B/2/5/2019.  

Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

C. Hospodárenie mesta

 1. Záverečný účet mesta Šurany za rok 2018 – materiál č. C/1/5/2019.

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

 1. Správa  o   výsledku  hospodárenia  Mestského podniku služieb  Šurany  za  rok 2018  – materiál č. C/2/5/2019.

Predkladá: Marián Groma, riaditeľ Mestského podniku služieb Šurany.

 1. Správa o   výsledku   hospodárenia  Mestského  kultúrneho   strediska  Šurany  za rok 2018 – materiál č. C/3/5/2019.

Predkladá: RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Šurany.

 1. Správa o   výsledku   hospodárenia   Mestskej   polikliniky   Šurany   za   rok  2018 – materiál č. C/4/5/2019.

Predkladá: Ing. Miroslava Križanová, riaditeľka Mestskej polikliniky Šurany.

 1. Správa o výsledku hospodárenia Domova  Jesienka Šurany za rok  2018 – materiál  č. C/5/5/2019.

Predkladá: Ing. Peter Bartovič, riaditeľ Domova Jesienka Šurany.

 1. Správa o  výsledku  hospodárenia Základnej školy, Bernolákova 35,  Šurany  za rok 2018 – materiál č. C/6/5/2019.  

Predkladá: Mgr. Miroslav Zajíček, riaditeľ ZŠ Bernolákova 35, Šurany.

 1. Správa  o  výsledku   hospodárenia   Základnej  školy,  SNP 5, Šurany  za  rok 2018 – materiál č. C/7/5/2019.

Predkladá: Mgr. Monika Keméňová, riaditeľka ZŠ SNP 5, Šurany.

 1. Správa  o  výsledku hospodárenia Materskej  školy, MDŽ 26,  Šurany  za rok 2018  – materiál č. C/8/5/2019. 

Predkladá: Erika Sekanová, riaditeľka MŠ MDŽ 26, Šurany.

 1. Správa o výsledku hospodárenia Materskej  školy,  Mostná 1, Šurany  za rok 2018 – materiál č. C/9/5/2019. 

Predkladá: Eleonóra Révayová, riaditeľka MŠ Mostná 1, Šurany.

 1. Správa o  výsledku hospodárenia Základnej  umeleckej  školy Tibora  Sládkoviča, Námestie hrdinov 10,  Šurany za rok 2018 – materiál č.  C/10/5/2019.

Predkladá: Mgr. Helena Farkasová, DiS.art., riaditeľka ZUŠ Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany.

 1. Správa o výsledku hospodárenia Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany za rok 2018 – materiál č. C/11/5/2019.

Predkladá: Mgr. Ingrid Duláková, riaditeľka CVČ na Vŕšku 24, Šurany.

 1. Informácia o hospodárení Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. za rok 2018 – materiál č. C/12/5/2019.

Predkladá: Jozef Trungel, DiS., riaditeľ Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o..

 1. Informácia o  hospodárení Mestskej  lekárne Šurany, s.r.o.  za  rok 2018 – materiál č. C/13/5/2019.

Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka Mestskej lekárne Šurany, s.r.o..

 1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šurany  na  rok 2019 – materiál č. C/14/5/2019.

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

 1. Dodatok č. 3 k Municipálnemu úveru – Superlinka, Zmluva  o  kontokorentnom úvere č. 51/002/16– materiál č. C/15/5/2019.

Predkladá: Ing. Marek Oremus, primátor mesta Šurany.

D. Majetkové záležitosti

 1. Žiadosť HROFIA, s.r.o., Cintorínska 2, 942 01   Šurany, IČO: 36 518 344  o predaj  časti pozemku  C KN parcela  č. 2369, zast.  pl. o výmere cca 10 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/1/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Žiadosť Andreja Hronca, Markusova  13, 942 01    Šurany  a   Juraja Vyskoča,Suvorovova 42,  942 01 Šurany o  predaj časti   pozemku   C KN   parcela č.  3604/2 o výmere cca 35 m2 v k. ú. Šurany – materiál č. D/2/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Žiadosť Jozefa Sýkoru, MDŽ 34, 942 01 Šurany, Mareka Sýkoru, Černík 548, 941 05 Černík a Ladislava Sýkoru, Májová  27,   942 01  Šurany o  predaj pozemku v k. ú. Šurany – materiál č. D/3/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Žiadosť Ireny Vlačuškovej,  Na vŕšku 14,  942 01  Šurany  o predaj nehnuteľností v k. ú.  Kostolný  Sek  označených  ako  pozemok  parcela  registra  „C“  číslo  521/1, zastavané  plochy  a  nádvoria  o  výmere  367 m2   a  stavba   s. č. 2350   –   materiál č. D/4/5/2019. 

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Návrh na schválenie právneho  úkonu prevodu  majetku mesta  –  kúpnej zmluvy č.  1/2019 – materiál č. D/5/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Návrh Limestone SK, s.r.o., Dvorská  cesta  5917/24, 940 01 Nové Zámky, IČO: 468 18405 na zámenu nehnuteľností v k. ú. Šurany – materiál č. D/6/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Žiadosť Limestone SK, s.r.o.,  Dvorská  cesta  5917/24,  940 01  Nové Zámky,  IČO: 46818405   o predaj  pozemku parcela  registra   „C“   číslo  2779, záhrada o výmere 188  m2   v   k.   ú. Šurany,  oddeleného geometrickým  plánom    č.  29/2019 – materiál č. D/7/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

 1. Návrh na schválenie  právneho  úkonu  prevodu  majetku  mesta  – Kúpnej zmluvy č. 2/2019 – materiál č. D/8/5/2019.

Predkladá: Ing.  Pavol Tóth,   vedúci   oddelenia  životného  prostredia,  výstavby,  územného plánovania a správy mestského majetku Mestského úradu Šurany.

E. Personálne záležitosti

 1. Návrh spoločníkov Mestskej lekárne Šurany, s.r.o. na odvolanie člena dozornej rady a zvolenie nového člena dozornej rady – materiál č. E/1/5/2019.

Predkladá: Mgr. Janette Komorová, konateľka.

F. Právne záležitosti

 1. Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Centra voľného času, Na vŕšku 24, Šurany – materiál č. F/1/5/2019.

Predkladá: Mgr. Alžbeta Klimentová, vedúca  oddelenia  školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva Mestského úradu Šurany.

G. Vystúpenie verejnosti

H. Rôzne

 

ČASŤ  IV.

Ukončenie.

Ing. Marek   O R E M U S

primátor mesta Šurany, v. r.

 

Žiadam všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch ako i ostatných prizvaných, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili včas.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter

Výzva

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Šurany na rok 2023

Zahlasujte za naše mesto

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze :

https://cistinka.lidl.sk/o-projekte

Rýchle oznamy

wdt_ID Pridané Oznam
36 27/04/2022 POŠTA Šurany oznamuje otváracie hodiny pre verejnosť od 1.5.2022: pondelok - piatok od 8:00 h. do 17:00 h., sobota od 9:00 h. do 11:00 h., nedeľa - zatvorené.

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2021

Zníženie a odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Daňové priznanie 2022

Informácie k predloženiu vyúčtovania dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Šurany v roku 2021

Prístroj na záchranu ľudského života

Pomoc obetiam trestných činov

STOP BYROKRACII

Dotazník zameraný na radónovú problematiku

Platobný terminál v prevádzke

Mesto Šurany oznamuje, že v pokladni Mestského úradu Šurany je možné uskutočňovať platby v hotovosti alebo platobnými kartami prostredníctvom platobného terminálu

Účasť mesta Šurany na projekte SAPIENTIA VERO HONOREM

Bezplatné právne poradenstvo

Odkaz primátorovi

Vedeli ste, že cez novú webovú stránku môžete poslať podnet, otázku či odkaz priamo primátorovi mesta ? Využite priamu komunikáciu s mestom. Môžete poslať správu priamo z webu cez náš kontaktný formulár.

Virtuálne prehliadky v Google mapách

Prebytky občanov miest a obcí Slovenska

Archív videí zo zasadnutí MsZ